Функції ідеології

Починаючи з кінця XVIII в. почали формуватися нерелігійні політичні течії, організації та доктрини. За два останні сторіччя багато з них знали і злети і падіння, проте в тій чи іншій формі вони розвивалися, відповідали на суспільні зміни і потреби нових груп і ситуацій, що з’являлися в суспільстві.

У сучасному світі класичні ідеї консерватизму, лібералізму, анархізму, реформізму, соціалізму, комунізму змінюються, пристосовуючись до реалій постіндустріальної епохи і перехідних процесів, що домінують у сьогоднішньому світі. Основу кожного політичної течії складають ідеологічна доктрина – набір взаємозв’язаних уявлень про ідеал суспільства, його економічній і політичній системі – і політичні організації, створені прихильниками цих доктрин.

Ідеологія – це певна система філософських, наукових, художніх, моральних, правових та інших знань про світ і ролі людини в ньому. У сфері ідеології формуються системи цінностей різних суспільних груп, в системі ідеології вони усвідомлюють свої інтереси, цілі і програму діяльності. Громадська ідеологія, по суті, може бути виражена теоретично, а може існувати в масовій свідомості як якась система ціннісних орієнтирів. Ідеологія завжди давала цілісну картину світу, акцентуючи увагу на місце і роль людини в ньому. Також ідеологія накопичувала знання, зібрані попередніми поколіннями, стимулювала і направляла людську поведінку, визначала перетворення, розвиток і функціонування суспільства в історії людства. Таким чином, ідеологічна структура є визначальною силою розвитку і функціонування всіх суспільних систем.

Виділяють політичну, правову і релігійну ідеологію.

Призначення ідеології полягає у вираженні інтересів соціальних груп, класів. Це передбачає пізнання та усвідомлення цих інтересів, розробку програмних ідей і засобів по їх досягненню. Ідеологічні системи включають в свій зміст і економічні, і політичні концепції.

Політичні ідеології діють як раціонально-ціннісної форми мотивації політичної поведінки і становлять світоглядну основу політики, політичних концепцій. Політичну ідеологію можна визначити як специфічне вчення, що обгрунтовують домагання того чи іншого класу, соціальної групи на владу, її використання і домагається у зв’язку з цими цілями підпорядкування громадської думки.

Основні функції політичної ідеології пізнавальна; оцінна (аксеологіческіе); програмно-цільова; прогностична – моделювання майбутнього розвитку суспільства, отримання уявлення про кращий устрій суспільства, до якого необхідно прагнути як до ідеалу; інтегруюча захисна – забезпечує конкурентну боротьбу функціонують у суспільстві ідеологій; соціально-організуюча – визначає принципи організації та управління соціумом.

Посилання на основну публікацію