Засоби навчання: поняття, функції та класифікація

Жоден з методів навчання не може обійтися без засобів навчання. Завдяки їм можна значно підвищити ефективність навчального процесу, на практиці реалізувати принцип наочності, полегшують процес пізнання й осмислення отриманої інформації.

Поняття про засоби навчання та їх сутність

Перш ніж ми почнемо розмову про те, що таке засоби навчання, дамо визначення цьому поняттю.

Засоби навчання – це комплекс об’єктів, які можуть бути використані для більш організації ефективного навчального процесу педагогами та учнями.

До числа засобів навчання можна віднести матеріали і пристосування, які можна використовувати в ході навчального процесу, які можуть підвищити ефективність навчального процесу і скоротити час на досягнення поставлених перед учасниками навчального процесу цілей.

З точки зору дидактики основним призначенням засобів навчання є прискорення процесу освоєння інформації, представленої в курсі. Залежно від цілого ряду чинників різні види засобів можуть бути включені в навчальний процес або навпаки відкинуті на етапі відбору. До числа значущих чинників відбору можна віднести:

 • завдання уроку;
 • інформація, яка повинна бути представлена ​​учням в рамках навчального матеріалу;
 • переваги викладача.

Функції засобів навчання

До числа основних функцій можна віднести:

 • пізнавальну: засоби навчання гарантують передачу більш повного і точного уявлення про існуючої дійсності, дозволяють полегшити учневі процес поняття, осмислення і запам’ятовування фактів і закономірностей, роблять наочними і зрозумілими явища і об’єкти, які недоступні для спостереження в реальному житті;
 • формуючу: за допомогою засобів навчання учні можуть розвивати свої пізнавальні можливості, психологічну сферу, волю;
 • дидактичну: засоби навчання є принциповими джерелами знань і умінь, спрощують процес засвоєння навчального матеріалу, стимулюють пізнавальну активність.

У реальному житті відокремити одну функцію від іншої не представляється можливим. Вони знаходяться у взаємодії.

Принципи використання засобів навчання

Якщо говорити про використання засобів навчання, то можна виділити такі принципи:

 • обов’язкове врахування вікових та психологічних особливостей учнів;
 • адекватний вибір засобів навчання, як традиційних, так і сучасних, які будуть гармонійно впливати на емоції, свідомість та поведінку дитини, задіяти всі системи сприйняття;
 • врахування принципів дидактики;
 • дотримання правил безпеки життєдіяльності під час використання засобів навчання.

Класифікація засобів навчання

Виділяють кілька значущих чинників, які можуть бути використані для поділу засобів навчання на окремі групи:

за характером впливу на учня:

 • візуальні: слайди, карти, макети, наочні посібники, діафільми;
 • аудіальні: аудіозаписи;
 • аудіовізуальні: відеозаписи, ІКТ-презентації;

за ступенем складності:

 • середній рівень: підручники з предметів, друковані навчальні посібники, об’ємні моделі, зображення;
 • висока складність: комп’ютер, лінгафонний кабінет, механічні візуальні засоби;

за походженням:

 • природні: предмети, взяті з живої природи;
 • символічні: вони представляють дійсність за допомогою символів і знаків;
 • технічні візуальні та аудіовізуальні засоби.

Вивчали засоби навчання і запропонували свою їх класифікацію А.Є. Дмитрієва та Ю.А. Дмитрієва. Вони виділяли такі групи засобів навчання:

 • природні, природні об’єкти або їх зображення;
 • об’ємні геометричні фігури і опудала;
 • образотворчі;
 • графічні;
 • символічні;
 • звукові;
 • мультимедіа.

У використанні засобів навчання важливе значення має дотримання заходів і адекватного співвідношення використовуваних матеріалів і посібників. Для цього можна звернутися до закону інтеріоризації.

Згідно з цим законом, недостатня кількість наочних засобів знижує якість навчання, так як зменшується пізнавальний інтерес, утруднюється розуміння і образне сприйняття. Надмірна кількість засобів навчання знижує мотивацію до навчання, оскільки учні починають ставитися до процесу навчання як до розваги.

Достатнім вважається для вивчення важких тем використання 4-5 різних засобів, які можуть бути об’єднані в презентацію. В цю кількість необхідно включити кошти, які використовуються на уроці, засоби для самостійної роботи і засоби контролю.

Підходи до використання засобів навчання

Інтенсивність інтелектуального розвитку багато в чому визначається тим, використовують учні вже готові засоби навчання або ж створюють їх спільно з учителем під час занять. Конструювання, виробництво засобів навчання забезпечує більш високі властивості пізнання учнів в порівнянні з простим використанням готових засобів навчання.

Пояснюється це тим, що дослідження готових засобів навчання, поліпшення освоєних, передбачає модифікацію пізнавальних завдань, впровадження нових форм тренувальних вправ.

До числа основних підходів до дослідження, конструювання та використання засобів навчання:

 • доцільно застосовувати в якості засобів навчання вже наявні в обладнанні кабінету матеріали, так як дослідження засобів навчання не має відношення до викладання;
 • засоби навчання є основним і єдиним способом досягнення мети, тоді як інші складові навчального процесу повинні відповідати засобам і бути засобами обумовлені;
 • засоби навчання тотожні звичайним засобам наочності та контролю, створюють деяку незручність, але без них можна легко обійтися.

Кожен з підходів має своїх послідовників. Поряд з тими, хто абсолютизує засоби навчання, є ті, кому для викладання досить дошки та крейди. Перебільшення ролі засобів навчання є реакцією на повне заперечення їх значимості.

Найбільш адекватним підходом можна вважати третій, так як вони розглядають засоби навчання лише частиною системи діяльності вчителя і учня.

Посилання на основну публікацію