Взаємодія школи з громадськими організаціями

У процесі шкільного навчання необхідно враховувати і значимість впливу на виховання підростаючого покоління соціальних інститутів. Так, дитячі громадські об’єднання у виховній системі школи займають одне з найважливіших місць. Вони, як правило, займають окрему соціальну нішу, і покладати на них цілі, функції інших громадських і державних організацій є неприпустимим.

Об’єднання і організації

Основна мета дитячих громадських установ – створити умови для можливості реалізації здібностей, сил, інтересів і талантів. Діяльність таких товариств регулюється офіційної Міжнародною Федерацією дитячих організацій. У неї входять суб’єкти України і СНД, а саме дитячі розвиваючі установи республіканського, крайового, міського і обласного рівнів. Крім них постійно створюються і функціонують неформальні дитячо-молодіжні об’єднання, що охоплюють 30% молоді.

Дитячі руху сьогодні – складна соціально-педагогічна реальність. Їх робота, в більшості, проявляється в добровільну участь самих дітей, яка організована відповідно їхнім запитам і потребам. Основна особливість таких структур полягає в самодіяльності, спрямованої дитиною на соціальний розвиток і індивідуальне самовизначення. Такий рух здатне стати самостійним виховним засобом тільки за умови дотримання особливостей організації діяльності, які здатні позитивно впливати на учасників структури зусиллями спільноти або самих виховуваних.

Дитяче громадське об’єднання – це самоорганізуються, самоврядні співтовариство, створене на добровільних засадах. Правильно орієнтоване співтовариство має відкритої, демократичної структурою, без посадовій ієрархії. Подібне об’єднання не є структурою держустанови, але може бути сформовано на його базі, отримуючи кадрову, фінансову та матеріально-технічну підтримку від цієї організації. Об’єднання вважається дитячим за участю 2-3 неповнолітніх громадян.

У свою чергу громадська дитяча організація – це спільнота з яскраво вираженою соціально-ідеологічною спрямованістю сформований об’єднанням дорослих або державною структурою. Організація має закриту, багатоступеневу структуру з посадовою ієрархією, членством, наділенням обов’язками і правами, наявністю керуючого органу і посадової особи. В основі такої організації лежить система первинних малих дитячих структур, через які здійснюється реалізація цілей і завдань установи.

Як приклад дитячої організації можна привести піонерське і скаутський рух.

У дитячих рухах вітається деполітизація, орієнтованість на гуманістичні принципи, розкриття потенційних можливостей дитини. На сьогоднішній день дитячі суспільства можуть бути організовані самостійними юридичними особами і в рівній мірі підтримувати партнерські відносини з державними структурами.

Дитячі громадські структури сучасності мають право вибирати самостійно дорослих керівників. Обмежень по локаційної приналежності суспільства також не встановлюється. Вони можуть бути сформовані на базі державних, приватних установ або ж за місцем проживання.

Щодо впливу дитячих організацій на функціонування і розвиток шкільної виховної системи виділяють кілька факторів:

 • Специфікація держустанови і дитячої громадської структури.
 • Виховні традиції школи і цілі об’єднання.
 • Кадровий потенціал освітнього закладу.
 • Особливості соціуму.
 • Особистість керівника та дитячого об’єднання.

В кожному окремому випадку можуть складатися різноманітні взаємини, проте, педагогу важливо надавати позитивний вплив на дитину при будь-яких обставинах.

Дитяче громадське об’єднання створює сприятливі умови для задоволення інтересів і потреб окремої особистості, формує нові прагнення. Паралельно створюються умови для оформлення внутрішнього потенціалу, відповідно до суспільних норм і соціальним програмам, за рахунок самообмеження і колективного вибору.

Дитячому громадському об’єднанню властива захисна функція. Вона полягає у відстоюванні, охорони прав, інтересів, гідності і унікальності кожної окремої дитини. При спільній роботі дорослих і дітей, наявності спільних інтересів між ними процес соціалізації в дитячих об’єднаннях має досить високий відсоток ефективності. При цьому, за дитиною має залишатися право вибору форм життя об’єднання та безперешкодного переходу з однієї організації в іншу.

Види дитячих громадських об’єднань

Поділ дитячих громадських структур може відбуватися за різними ознаками. Розберемо найбільш поширені класифікації.

За змістом діяльності

 • Суспільно-політичні.
 • Трудові.
 • Дозвільні.
 • Патріотичні.
 • Пізнавальні.
 • Релігійні.

За часом існування

 • Постійні.
 • Тимчасові.
 • Ситуативні.

За характером управління

 • Неформальні об’єднання.
 • Дитячі організації.
 • Клубні об’єднання.

Взаємодія дитячих громадських об’єднань зі школою

Взаємодія школи з дитячими громадськими організаціями проходять в рамках договірних відносин на правах рівних партнерів, що передбачено законом «Про підтримку дитячих, молодіжних громадських об’єднань». При цьому сторони, в добровільному порядку, приймають на себе певні зобов’язання.

Найбільш поширений варіант, де ставлення школи і дитячої структури проходять у вигляді взаємодії суб’єктів виховної системи школи, наділяючи її самокерованої, демократичної і державно-громадської рисами.

Висновок

Згідно багаторічними спостереженнями, дитячі громадські організації стимулюють народження інновацій в шкільній роботі, надають виховній системі стабільність і сучасність.

Головний сенс взаємодії освітнього закладу з дитячими організаціями полягає в створенні гуманістичної виховної системи, де мета і результат роботи – сам дитина, як особистість, творець, творець.

Посилання на основну публікацію