Види методів освіти і їх зміст

Розібратися в понятті, що таке зміст освіти можна відповівши на питання «чому вчити?».

Існує вислів, що належить В. П. Тихомирову, що дозволяє зрозуміти, чим є зміст освіти і яке його місце в освітній системі сьогодення.

«Зміст освіти – це король, а технології освіти – це Бог».

Існує в педагогіці і традиційне визначення цього поняття, яке звучить наступним чином:

Зміст освіту є не що інше, як педагогічно адаптована система наукових знань, умінь і навичок, якими необхідно оволодіти учням в процесі навчання, спрямована на реалізацію освітніх функцій.

У такому визначенні полягає підхід до змісту освіти свідомо орієнтований на знання. У центрі уваги знаходяться знання, які визначаються як соціальні цінності, накопичені в процесі історичного розвитку людства. Даний підхід ставить знання в пріоритет перед формуванням творчої, самостійно мислячої особистості.

Сьогодні підхід до визначення суті змісту освіти стає більше орієнтованим на особистість. Спираючись на даний факт, що навчаються в кінцевому підсумку повинні не тільки оволодіти певним набором знань, а й сформувати ціннісно-значущі запити і наміри. В процесі навчання купуються такі базові якості особистості як:

 • Відповідальність за свої вчинки.
 • Співпереживання і участь в долі суспільства і країни в цілому.
 • Нетерпимість до несправедливості і бездушність.
 • Толерантність.

При такому підході зміст освіти може інтерпретуватися як адаптований і структурний соціальний досвід, що складаються окремих компонентів. До таких компонентів можна віднести:

 • Пізнавальна діяльність і її результати.
 • Здатність діяти за пропонованим шаблоном.
 • Уміння діяти нестандартно, залежно від обставин, що складаються.
 • Реалізація емоційно-ціннісних відносин.

Всі компоненти змісту освіти пов’язані один з одним і взаємозалежні. В даному факторі і складається успіх освіти, а саме прагнення до досягнення мети шляхом навчання, виховання і розвитку.

Роль освітніх програм у визначенні змісту освіти

Зміст освіти в навчальних закладах встановлюється програмою навчання. Дана програма затверджується і виконується силами освітнього закладу. В основі конкретних навчальних програм закладені приблизні або базові програми навчання.

Що уникнути неточностей і істотного відхилення від стандарту, при підборі навчальних програм, стандартом освіти передбачено деякі ключові критерії:

 • Визначення ядра освіти відповідного специфіці навчального закладу.
 • Посилення значущості гуманітарного компоненту освіти.
 • Збереження уваги до дисциплін природничо-математичного напряму.
 • Основна мета освіти – розвиток особистості.
 • Зміст освіти має бути орієнтоване на загальнолюдські цінності та норми.

Особливу роль в сучасному процесі освіти і його зміст відводиться комбінування (конвергенції) різноспрямованих дисциплін. В обов’язки установи входить встановлення здорового балансу між різними предметами. Останнім часом спостерігається тенденція підвищеного інтересу до наук гуманітарного циклу, тоді як математичні та природничі дисципліни відійшли на другий план.

Вимоги до змісту освіти

У відповідність з вищевикладеної теорією загальні вимоги до змісту освіти повинні відповідати:

 • Соціальному громадському замовлення.
 • Потребам учнів.
 • Критеріям відбору.
Посилання на основну публікацію