Вміння, навички і знання, як компоненти змісту освіти

В процесі навчання реалізується зміст освіти, що виступає в якості одного з основних засобів та факторів розвитку і представляє розділ освіти не зачіпає технологію.

Зміст освіти – це сукупність ключових компонентів включають в себе:

 • Когнітивний досвід особистості.
 • Досвід практичної діяльності.
 • Досвід творчості.
 • Досвід взаємин особистості.

Компоненти змісту освіти

Як уже згадувалося раніше, в основу змісту освіти лягла сукупність кількох компонентів, що утворюють цілісну картину освітнього процесу. Для більш глибокого розуміння механізмів роботи компонентів освітнього змісту варто зупинитися на кожному з них докладніше.

Когнітивний досвід особистості

Компонент включає в себе систему знань про природу, суспільство, явища і факти, техніці, прийомах роботи, засвоєння яких забезпечує формування у свідомості учнів наукової картини світу, а також наділяє їх діалектичним підходом до пізнання і діяльності.

Знання, як елемент змісту освіти, є базою загальної освітньої системи, без якої неможливо ні одне цілеспрямована дія. У знаннях виражається досвід всього людства, накопичений в процесі соціально-історичного розвитку. Вони представляються в наступних формах:

 • Поняття і визначення, що відображають щоденну реальність і наукову сферу.
 • Закони та закономірності, що розкривають взаємозв’язки між різними об’єктами і діями.
 • Концепції з цілісною системою наукових знань про конкретний об’єкт.
 • Прийоми наукової роботи і способи пізнання.

Згадані види знань мають відмінності у функціях навчання і використовувані технології.

Досвід практичної діяльності

Або реалізація прийомів роботи. Знання про методи практичної діяльності також мають відношення до змістовних компонентів освіти і беруть участь у формуванні базової культури особистості. Особистість не просто засвоює отриману інформацію, а й прагнути застосовувати їх в конкретних видах діяльності. Практичні і інтелектуальні вміння і навички, як елемент змісту освіти, можуть мати єдиний характер для всіх навчальних предметів або бути специфічними, проявляючись і формуючись виключно в рамках конкретної предметної сфери.

Таким чином, практичний компонент змісту освіти – це система інтелектуальних і практичних навичок, які є основою пізнавальної, художньої, трудової, соціальної, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної видів діяльності.

Досвід творчості

Цей компонент змісту освіти та базової особистісної культури забезпечує готовність школяра до пошуку рішень нових завдань, креативному перетворення дійсності.

Конкретніше відображення цього компонента проявляється в наступному:

 • Самостійне перенесення знань, умінь і навичок в нову ситуацію.
 • Бачення проблеми в знайомій ситуації.
 • Бачення текстури об’єкта і його нової функції.
 • Самостійне поєднання відомих методів роботи в одному новому.
 • Знаходження всіляких прийомів вирішення труднощів.

Якості творчої діяльності не завжди виявляються однаково і в один час, вони можуть поєднуватися між собою і здійснюватися з різною силою. В основі творчості укладена особливість змісту культури особистості, яка полягає в тому, що для застосування наявних знань неможливо визначити точну систему дій. Це більшою мірою залежить від індивідуальних особливостей особистості.

Досвід взаємин особистості

В даний компонент включена система мотиваційно-ціннісних та емоційно-вольових взаємовідносин. Специфіка компонента полягає в оціночному відношенні до світу, діяльності, людям.

Культура почуттів за своєю природою унікальна і є наслідком суспільного розвитку особистості. Досвід взаємин в сукупності зі знаннями і вміннями, є умова формування системи цінностей, ідеалів і світогляду особистості в цілому.

Всі компоненти системи освіти, його змісту і базисної культури особистості мають тісний взаємозв’язок. Неможливо втілити вміння без знань, а будь-яка діяльність, в тому числі творча, виконується саме на їх основі. До кожного з доступних видів діяльності у людини складається власне ставлення, що виявляється в різних емоціях і враженнях, негативною і позитивною природи. Даний факт накладає певний відбиток на взаємини людей, і якщо людина не виконує прийняті в суспільстві норми поведінки, його не можна вважати вихованим. Якщо особистість обізнана про світоглядної ідеї, використовує її для обгрунтування якихось явищ дійсності, але не переконаний в істинності цієї ідеї, значить дана думка не викликає чуттєвості до справи і не є частиною його особистого світогляду, який проявляється як аспект освіченості і вихованості.

Предметні цикли змісту освіти

Досить тривалий період загальна освіта розумілося спрощено, сприймалося як щабель до професійної освіти, його основа. Впровадження загальноосвітніх дисциплін в навчальних закладах профільного спрямування не розглядалося зовсім.

На сьогоднішній день загальна освіта постає як наскрізна лінія системи безперервної освіти з одного боку і як загальноосвітня підготовка особистості до професійного навчання з іншого.

Предметний зміст – це групи навчальних предметів що становлять основу змісту освіти.

Прийнято виділяти 3 основних цикли:

 • Природничо.
 • Гуманітарний.
 • Трудова і фізична підготовка.

Природничо предметний цикл освіти об’єднує в собі біологію, фізику, хімію, математику. Він надає пізнання ключових закономірностей розвитку природи, методів і засобів їх застосування на благо людини. Крім цього математика забезпечує учнів володінням формалізованою мовою вираження залежностей в форматі креслень, графіків і формул, що вважається ефективним засобом становлення закономірного мислення.

В цикл гуманітарних предметів входить історія, література, суспільствознавство, рідна та іноземні мови. Ці предмети допомагають зрозуміти закони соціального розвитку, суспільну природу самої людини. Важлива роль в гуманітарній освіті відводиться предметам мистецького спрямування, таким як музика, спів, образотворче мистецтво, ритміка. Вони формують естетичні та моральні якості особистості, долучають учня до світу прекрасного, красивого, творчого.

Трудове навчання і фізкультура, а також основи безпеки життєдіяльності формують необхідні навички, покращують самопочуття, виховують соціально достатню, пристосовану до активної трудової діяльності особистість.

Посилання на основну публікацію