Вимоги та характеристики методів навчання

Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності педагога і учнів, націлена на виконання завдань освіти, виховання і розвитку в навчанні.

Класифікація та вибір методів навчання

Методи навчання є важливим компонентом в освітньому процесі. При виборі відповідних методів навчання виходять з мети і завдання навчання.

Виділяють 3 основні групи методів навчання з безліччю підгруп:

Методи реалізації та організації навчання:

Відповідно до джерела передачі і сприйняттям діяльності:

 • практичні;
 • наочні;
 • Словесні.

Відповідно до логіки передачі і сприйняття інформації:

 • дедуктивні;
 • Індуктивні.

Відповідно до самостійністю мислення:

 • Проблемно-пошукові;
 • Дедуктивні.

Відповідно до ступеня управління навчальною діяльністю:

 • Під наглядом викладача;
 • Самостійна діяльність учнів.

Методи стимулювання і мотивації навчального процесу:

Методи стимулювання інтересу до навчання:

 • дискусії;
 • Пізнавальні ігри;
 • Організаційно-діяльні ігри;
 • Емоційно-моральні ситуації.

Методи стимулювання відповідальності:

 • Заохочення і покарання;
 • переконання;
 • Вимоги.

Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчання:

Методи усного контролю і самоконтролю:

 • Усні іспити;
 • Усні заліки;
 • Індивідуальні опитування;
 • Фронтальні опитування.

Методи письмового контролю і самоконтролю:

 • Письмові контрольні роботи;
 • Письмові іспити;
 • Письмові заліки;
 • Письмові роботи.

Методи практичного контролю і самоконтролю:

 • Лабораторний контроль;
 • Машинний контроль.

Подібна класифікація методів навчання досить цілісна, оскільки в ній враховуються основні структурні елементи діяльності: сприйняття, осмислення і практична діяльність. У даній класифікації не тільки об’єднані різні підходи, але і розглянуті у взаємозв’язку і єдності. Причому важливе значення має вибір оптимального поєднання методів.

Кожен метод, в свою чергу, представлений сукупністю методичних прийомів. З цієї причини методи визначаються сукупністю методичних прийомів, які забезпечують вирішення завдань навчання.

Методи за джерелом сприйняття і передачі діяльності

До словесних методів навчання відносяться розповіді, лекції, бесіди і т.д. Використовуючи цей метод, педагог через слова викладає і подає навчальний матеріал, а учні слухають, запам’ятовують і засвоюють.

Розповідь представляє собою усне оповідальний виклад матеріалу з питаннями до студентів. Цілі і ситуації використання у розповіді можуть бути різними.

Розповідь-вступ готує учнів до оволодіння новим навчальним матеріалом. Даний вид розповіді досить короткий і емоційний, він викликає інтерес до нової теми. Під час розповіді в доступній формі педагоги повідомляють завдання діяльності учнів.

Розповідь-виклад дає можливість розкрити зміст нової теми. Він складається послідовно, за планом з використанням картинок і яскравих прикладів.

В оповіданні-укладенні резюмуються головні думки, формулюються висновки і узагальнення.

Даний метод виявляється ефективним при дистанційній формі навчання. Значимість застосування розповіді обумовлюється ретельно обмірковуванням теми, вдалою добіркою прикладів і картинок, підтриманням емоційного тонусу в викладі.

На відміну від розповіді навчальна лекція передбачає виклад трудомісткого навчального матеріалу. Результативність проведення лекції залежить від плану лекції, послідовного викладу пунктів плану з висновками. Головне, це забезпечити доступність викладу, пояснити терміни, здійснити добірку прикладів і наочних засобів. Лекція прочитується в темпі, який дає можливість учням записувати конспект.

Метод бесіди вимагає спілкування між учителем і учнями. Бесіда організовується за допомогою системи питань, які підводять учнів до засвоєння фактів, нових термінів і закономірностей. У методі бесіди застосовуються способи постановки питань і обговорення відповідей і думок учнів, способи коригування відповідей, способи формулювання висновків. Підготовлювані питання до бесіди повинні бути об’ємними для цілісного сприйняття. Вони вимагають від учнів складних відповідей.

Наочні методи дуже важливі в процесі навчання, які мають візуальним сприйняттям дійсності. Використання наочних методів навчання одночасно розвиває і абстрактне мислення учнів. Наочні методи навчання і словесні методи переплітаються один з одним.

Практичні методи використовуються в процесі навчання спільно зі словесними та наочними методами навчання, оскільки практичній роботі передує пояснення педагога у вигляді інструкції.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання

За допомогою індуктивних і дедуктивних методів навчання формулюється логіка розкриття змісту навчального матеріалу: від часткового до загального або навпаки.

Індуктивний метод ефективний при освоєнні фактичного матеріалу. Повсюдно застосовуються індуктивні методи при заучуванні технічних пристроїв і виконанні практичних завдань.

За допомогою індуктивного методу вирішуються багато математичні завдання. Однак індуктивний метод вимагає багато часу на вивчення нової інформації. При цьому він не розвиває абстрактне мислення.

Дедуктивний метод навчання – це метод, який дає можливість за короткий час пройти навчальний матеріал, активно розвинути абстрактне мислення. Його доцільно використовують при вивченні теорії.

Дані методи змісту навчального матеріалу розкриваються логічним чином – індуктивно або дедуктивно.

Репродуктивні і проблемно-пошукові методи навчання

В процесі репродуктивного мислення відбувається активне сприйняття і запам’ятовування матеріалу. Використання даних методів можливо тільки спільно зі словесними, наочними і практичними методами навчання. Перераховані методи являють собою матеріальну основу цих методів. Репродуктивні методи ефективні, коли зміст навчального матеріалу інформативно, несе опис способів практичних дій, не передбачає пошук знань. Репродуктивні методи навчання не розвивають мислення, самостійність, пошукову діяльність.

Проблемно-пошукові методи знаходять застосування в проблемному навчанні. З таким підходом педагог штучно створює проблемну ситуацію і організовує обговорення всіляких підходів для її вирішення. Проблемно-пошукові методи навчання, як правило, використовуються в дистанційному навчанні. Виклад матеріалу методом проблемного оповідання чи лекції вимагає від викладача роздуми, докази, узагальнення, аналізу фактів і породження мислення слухачів. Наочні навчальні матеріали при цьому використовуються тільки для постановки експериментальних завдань. Проблемно-пошукові вправи ефективні для самостійного виконання дій учнями, які підштовхують їх до засвоєння нових знань.

Методи стимулювання відповідальності

Методи стимулювання відповідальності вимагають пояснення суспільного і особистого значення вчення, пред’явлення конкретних вимог, заохочення сумлінного виконання обов’язків. Почуття відповідальності виховують, залучаючи слабких учнів для здійснення зразків роботи сильніших, шляхом закріплення усталених способів діяльності, залучення учнів до аналізу непростих завдань, підтримання емоційної творчої атмосфери на уроках

Посилання на основну публікацію