1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Педагогіка
 3. Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

Поняття технології оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів являє собою процес, який складається з двох елементів:

 • Порівняння нинішніх досягнень (невдач) учня з колишніми.
 • Співвідношення досягнутих учням результатів, з тими, які передбачені освітніми стандартами.

Крім оцінювання, в початковій школі педагог починає формувати в учнів вміння та навички з самооцінки власних результатів. Це необхідно для того, щоб дитина могла адекватно оцінювати власні сили і можливості, формувати самооцінку.

Правила реалізації технології освітніх технологій учнів початкових класів:

 • обов’язково здійснювати з учнями попереднє обговорення критеріїв оцінювання роботи;
 • здійснення поступового переходу від безотметочного оцінювання робіт учнів до п’ятибальною системою;
 • перехід на оціночну систему проводити тільки серед тих учнів, які вже готові до цього і розуміють принципи оцінювання;
 • обов’язкове виділення для учнів тих умінь, які заслуговують похвали з боку педагога;
  здійснення тільки роботи учня, а не його самого;
 • обговорення успіхів і невдач учня тільки в рамках індивідуальної бесіди з самим учнем, або з його батьками.

Організація оцінювання досягнень учнів молодших класів є однією з найважливіших складових освітнього процесу і одним з головних завдань, які стоять перед педагогом початкових класів. Поряд з іншими компонентами педагогічної системи, даний компонент повинен повністю відповідати всім методичним вимогам, а також вимогам сучасного суспільства і спрямований на пріоритетні цілі навчання в початковій школі.

Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів не повинна включати в себе лише контроль, за рівнем засвоєння знань і умінь з навчальних предметів, але і спрямована на їх вироблення.

Завданнями технології є:

 • Визначення рівня оволодіння знаннями та вміннями їх застосування, відповідно до освітніх цілей.
 • Формування та розвиток в учнів навичок здійснення самооцінки отриманих результатів та самоконтролю, а також вміння знаходити та коригувати власні помилки;
 • Підвищення мотивації учнів на успішність навчання, позбавлення від страху перед проведенням контрольних і перевірочних робіт, збереження та зміцнення психологічного здоров’я молодших школярів.

Прийоми оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

В технологію оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів входять такі прийоми:

Словесні прийоми.

Словесні прийоми спрямовані на розвиток самооцінки і самоконтролю в учнів.

Використовуються: питання від педагога, наочні посібники, бесіди і т. д.

У процесі оцінювання педагог задає дитині спеціально підготовлені заздалегідь питання (з пройдених тем або розділів), частина питань використовується з попередньої бесіди. Всі відповіді учня фіксуються, пізніше педагог здійснює їх аналіз.

Графіка.

На графіку учні відзначають власні успіхи або навпроти невдачі. Ведення графіка сприяє тому, що учні вчаться самостійно оцінювати свої досягнення, виявляти невдачі і т. д.

Малюнок.

Учні оцінюють власну навчальну діяльність і освітні досягнення за допомогою малюнка, за конкретний часовий проміжок. У процесі малювання учні на підсвідомому рівні зображують свої успіхи шляхом вибору того чи іншого кольору. Наприклад, учні малюють своє дерево – успіху, квітка – настрій і т. д.

Символ.

Даний прийом особливо актуальний в молодших класах, так як учні ще не повною мірою володіють листом. Надалі прийом символів може бути використаний спільно з іншими.

Суть прийому полягає в тому, що педагог ставить дитині символ за його досягнення.

Наприклад, оцінка п’ять – це зірочка, чотири – прапорець і т. д.

Особистий щоденник школяра.

У початкових класах слід привчати дітей до шкільного щоденника, для цього доцільно використовувати Щоденник, який розробили Р. Н. Бунєєв та О. В. Бунєєв спеціально для молодших класів.

Щоденник Бунеевых містить всі ті ж елементи, що і звичайний щоденник, але при цьому в нього включені елементи, які спрямовані на формування і розвиток у учнів молодших класів самооцінки, самоорганізації і самоконтролю.

Попередньо з Щоденником для початкових класів знайомлять батьків, так як це в подальшому полегшує роботу педагога. Батьки надають дітям допомогу по заповненню і правильному веденню щоденника.

У процесі ведення щоденника учень не тільки вчиться планувати власний час і сили, але вчиться здійснювати контроль за своєю навчальною діяльністю та освітніми досягненнями. Оцінювання досягнень здійснюється за різні проміжки часу – тиждень, місяць, півріччя. Завдання педагога контролювати ведення і при необхідності надавати допомогу.

Планомірне ведення щоденника привчає учнів до суб’єктивної оцінки власних досягнень. Діти набувають стійкі навички самоаналізу, вміють виявляти причини власної неуспішності і усувати їх.

Портфель учня.

«Портфель учня» – аналогічний Портфоліо, куди учень збирає всі свої творчі роботи, виконані в процесі навчання в початковій школі. Періодично учень розглядають власні роботи, зазначають, що вдавалося краще, а що гірше, які «зрушення» видно в різних видах умінь і навичок (письмо, малювання і т. д.)

Аналіз роботи.

Аналіз роботи за чверть, за рік, за певний період навчання. За підсумками кожної навчальної чверті і навчального року учні разом з педагогом проводять самоаналіз, в рамках якого вони встановлюють, які знання і вміння були отримані за даний проміжок часу, які предмети давалися легше, а кіо складніше, в чому причина, і яка мета на подальше навчання.

Таблиця.

Такий прийом особливо ефективний в 4-му класі, він використовується при груповій формі навчання. Учні розподіляються по групах, а потім оцінюють роботу своєї та інших груп. На завершення роботу оцінює вчитель.

ПОДІЛИТИСЯ: