Теорія виховання в громадянського суспільстві

Поняття «громадянське виховання» і «громадянське суспільство» невіддільні одна від одної. Причому другий термін своїм корінням сягає в епоху античності. Стародавні філософи вважали, що громадянське суспільство взаємопов’язане з політичним життям країни. Бути членом політики в той час означало бути членом країни а, значить, зобов’язаним жити і працювати за його законами і без нанесення шкоди іншим громадянам.

Історичні аспекти громадянського виховання

Глибоко розглядав історичні аспекти громадянського виховання Аристотель. Вчений прямо пов’язував виконання цивільних обов’язків з людської моральністю і вихованням. Він так само, як і Плутарх, вважав, що держава повинна займатися вихованням ряду чеснот, основними з яких були мужність, розсудливість і відповідальність.

Практично всі положення про громадянське виховання давньогрецьких філософів підтримували філософи Нового часу. Ось, наприклад, Д. Локк використовував поняття «громадянське суспільство» і «держава» як замінюють і доповнюють один одного. Він стверджував, що людина зобов’язана проживати за природними законами і законами своєї держави.

У зарубіжній педагогіці найбільший внесок в розвиток теорії громадянського виховання привніс німецький педагог Г. Кершенштейнер, який відзначив необхідність цілеспрямованого формування у дітей громадянськості. Одночасно з цим опорою громадянського виховання, за його словами, має бути трудове виховання.

У російській державі біля витоків громадянського виховання був радянський педагог В.А. Сухомлинський. Однак цілеспрямоване вивчення «граждановедческіх дисциплін» в країні почалося з 1990 року, з часів початку викладання «суспільствознавства». Завданням цього курсу було формування громадянських якостей особистості школяра, а також підготовка до його самовизначення в існуючих умовах через становлення моральної, політичної і правової культури.

У сучасному світі проблема громадянського виховання має особливе значення для держави і суспільства в цілому. Сьогодні перед вченими, які досліджують процес громадянського виховання, стоять нові завдання. При їх з’ясуванні слід виходити з позитивного досвіду, теоретичних положень, застосування інноваційних технологій, соціальних характеристик сучасного підростаючого покоління.

Показники громадянського виховання

Головним показником виховання людини є громадянськість, під якою розуміється інтегративну якість особистості з таких елементів: світогляд, поведінку, оцінка і культура. Регулярне відстеження рівня громадянської вихованості учнів представляє важливу складову педагогічного процесу, яка дає інформацію про реалізацію виховних цілей для подальшого програмування і регулювання виховання.

Чималу роль у громадянському вихованні має вчитель. Переконаний один молодого покоління, інтелігентний гуманіст-інтелігент, відданий Вітчизні, цінитель вітчизняної культури: далеко не весь список характеристик, які повинен мати кожен педагог. Виховуючи громадян своєї батьківщини, наставник, перш за все, повинен і сам бути таким.

Цивільні якості досить широко проявляються в додатковій освіті (різноманітні краєзнавчі та патріотичні гуртки). Власне громадянські якості в учнів виявляються і при самоврядуванні. Основною умовою ефективності громадянського виховання виступає системність проведення заходів в даній області.

Основи громадянського виховання

Виховання – це процес регулярного і цілеспрямованого впливу на людину, його духовне і фізичне формування з метою підготовки до виробничої, соціальної та культурної життєдіяльності.

Ефективну діяльність по громадянському вихованню обумовлюють спільні зусилля сім’ї, школи і державних органів. Держава покликана підтримувати і забезпечувати дотримання прав людей, стежити за виконанням законів, без яких життєдіяльність громадянського суспільства немислима.

Людина, вихована в дусі громадянськості – це самостійна особистість, яка здатна без сторонньої допомоги піддавати аналізу різні дії і має свою точку зору.

Виховання громадянськості реалізується в процесі всього життя дитини, але головним засобом виховання є вчення. Тому першорядним умовою успішності громадянського виховання дітей та підлітків стає правильна організація їх процесу навчання. В ході навчання складається повна картина світу, вивчаються закономірності та механізми життєдіяльності суспільства і людини. Система знань, тим часом, відіграє значиму роль у формуванні громадянських переконань учнів та закладає міцну базу громадянського світогляду. З цією метою розробляються цивільні концепції та ідеї, закладені в основу різних дисциплін через програми і навчальні посібники.

Чимале значення в становленні громадянських основ має і принцип народності, який пов’язаний з мовою, культурою, традиціями та народними звичаями. Даний принцип охоплює державні відмінні характеристики і здійснюється через діяльнісної формування підлітків.

Культивування громадянськості в різних видах роботи сприяє її продуктивності. Ключовими видами такої роботи є:

 • пошуково-дослідницька;
 • екологічна;
 • правоохоронна;
 • аудиторні;
 • гурткова;
 • краєзнавча;
 • Патріотична;
 • суспільно-політична діяльність.

Першим початком виховання громадянина є виховання людини-трудівника, важливою якістю якого визнано працьовитість.

У зарубіжній педагогіці особливими напрямами громадянського виховання є політичне, правове і виховання культури міжетнічного спілкування. Але в процесі організації будь-якого заходу, спрямованого на становлення тих чи інших громадянських якостей, слід мати чітку його цілеспрямованість і постановка відповідних цілей. Таким чином, основні завдання в цивільному формуванні особистості представлені в наступному переліку:

 • Світоглядна підготовка молодого покоління, визначення сенсу життя, ціннісних відносин;
 • Становлення загальнолюдських норм моралі;
 • Становлення почуття власної гідності і можливості до неупередженої самооцінці і регуляції в поведінці;
 • Виховання працьовитості;
 • Залучення до здорового і правильного способу життя;
 • Залучення підлітків до законів держави,
 • Розкриття неупередженої потреби їх виконання;
 • Залучення учнів і студентів до культури своєї батьківщини і народу.
Посилання на основну публікацію