Структура і основні компоненти цілісного педагогічного процесу

Структурні компоненти цілісного педагогічного процесу – це:

 • мета;
 • зміст;
 • форми;
 • діяльність вчителя за допомогою педагогічних завдань, методів і засобів;
 • діяльність учня, що визначається за особистим цілям, мотивам, засобів;
 • результат спільної діяльності вчителя і учня.

Педагогічний вплив і взаємодія характеризуються метою. Тільки тоді це можна розглядати як організованого і керованого процесу.

Зміст педагогічного процесу вважається складним і неоднозначним питанням. Він має соціальне значення, динамічність і великий масив накопиченої людством культури, унікальність, індивідуальність кожної особистості, яка бере участь в даному процесі.

Структура педагогічного процесу

Педагогічний процес має на увазі наявність взаємної діяльності вчителя і учня. Діяльність учителя характеризується цілями, завданнями, що формуються на основі соціальних вимог освітньої системи. Дані цілі і завдання набувають нових форм у професійному свідомості педагога. Його методи, засоби повинні бути доцільними, коректними і адекватними.

Діяльності учня або дитячого колективу притаманні усвідомлювані і неусвідомлювані цілі і мотиви з різницею в тому, що вони вважаються особистими цілями кожної дитини і не завжди співвідносяться з цілями колективу або викладача.

Учень застосовує в процесі своєї діяльності методи і засоби, які були запропоновані йому в процесі виховання і соціалізації. При низькому рівні досвіду і знань доцільність і адекватність розв’язуваних проблем також падає. Тому відповідальність лягає дорослих і компетентних. Даний підхід має на увазі часткове зняття відповідальності з учня.

Дитина у відповіді за свої вчинки пропорційно віку, індивідуальним і статевим особливостям, рівню навченості і вихованості, сформованості до здатності цілепокладання.

Діяльність цих суб’єктів педагогічного процесу не завжди збігається. Різні типи педагогіки вирішують цю проблему певними способами. Авторитарна педагогіка розглядає вплив і специфіку діяльності учня не як фокус для постійного вивчення та осмислення, тому є значні розбіжності між діяльністю вчителя і учня.

Гуманістична педагогіка говорить про здійснення діяльності при наявності контакту з дітьми, постійної уваги до психофізичному стану вихованців, їх проблемам і мотивів поведінки. Для отримання позитивного результату організація педагогічного процесу повинна виглядати як роботи взаємодії з проявом інформаційних, комунікативних та організаційно-діяльнісних зв’язків між суб’єктами взаємодії.

Результат взаємодії основних елементів цілісного педагогічного процесу – це система відносин і цінностей життя в єднанні з діяльністю. Прояв сутності людини можливо тільки в його діяльності. Процес практичної діяльності дозволяє зароджуватися відносин, проявлятися ціннісної системи. Така система відносин і цінностей учня визначає його прихильність до себе, людям, світу, робить його всебічно розвиненим, вихованим, освіченим при позитивній її спрямованості.

Процесуальна структура і основні компоненти педагогічного процесу

Основні компоненти педагогічного процесу – це:

 • емоційно-мотиваційний;
 • змістовно-цільовий;
 • організаційно-діяльнісний;
 • контрольно-оцінний.

Емоційно-мотиваційний компонент цілісного педагогічного процесу має емоційними відносинами між суб’єктами і мотивами їх діяльності. виділяють:

 • мотиви вихованців;
 • мотиви вихователів.

Формування мотивів вихованців має бути в правильному напрямку. Результативність педагогічного процесу можлива при соціально цінних і особистісно значущих мотивах. Саме мотиви вихователів, тобто емоційні стосунки між ними, грають особливо важливу роль в педагогічному процесі.

Зв’язування загальних, індивідуальних, приватних цілей виховання, навчально-виховної роботи проходить за допомогою змістовно-цільового компонента цілісного педагогічного процесу. Цілі виховання наповнені певним змістом знань, умінь, навичок і відносин до дійсності. Це зміст отримує конкретне значення щодо окремої особистості і окремих груп, обумовлюється віком суб’єктів взаємодії і особливістю педагогічних умов.

Організаційно-діяльнісний компонент педагогічного процесу – управління навчально-виховним процесом вчителями. Інакше кажучи, це створення певного середовища педагогами для формування і розвитку особистості дитини, організація взаємодії вчителя і учня.

Для досягнення цілей виховання педагог повинен володіти знаннями принципів навчально-виховної роботи і професійними методами застосування засобів виховання. Дієвість цих коштів і методів можлива при спільній діяльності вчителя і учнів.

Контрольно-оцінний компонент педагогічного процесу – це наявність контролю і оцінки педагогами діяльності учнів.

Вона виражається при підведенні підсумків роботи певного етапу взаємодії та рівня розвитку дітей для розробки подальшої програми діяльності. За допомогою оцінювання можна вплинути на діяльність особистості. Контроль і оцінка важливі тільки для дітей. При взаємодії педагога з учнями молодшого віку є безліч оціночних моментів. Особливу значущість має самооцінка своїх успіхів і недоліків.

Розвиток здатності вміння об’єктивно оцінювати свою діяльність – основне завдання і частина структури педагогічного процесу.

Контроль і оцінка з боку держави і суспільства несе більш значиму роль. Важливо наявність самоконтролю і самооцінки вчителем свого професіоналізму, здатності відстеження його результатів і рефлексії протягом усього навчального процесу.

Посилання на основну публікацію