Спеціальна педагогіка: термінологія і предметна область

Спеціальної (корекційної) педагогікою називають таку її галузь, де займаються питаннями освіти людей з порушеннями психічного або фізичного розвитку. Тобто корекція в спеціальній педагогіці – це повне або часткове виправлення вад психофізичного розвитку у аномальних дітей, застосовуючи спеціальну систему педагогічних прийомів і заходів.

Спеціальна педагогіка зароджується, грунтуючись на дефектології, а на початку 90-х років минулого століття вже з’явилося поняття «корекційна педагогіка». Тобто наука про дефекти стає наукою про їх виправлення. Якщо розглядати з боку гуманності, то термін не можна вважати коректним, так як кожна людина індивідуальна, а суспільство має допомагати «особливим» людям. Даний термін замінили на поняття «спеціальної педагогіки».

Термінологія

Соціальна педагогіка – це галузь загальної, яка використовує частину її термінів і понять, причому, маючи свої власні, і позичені у суміжних наук. Нижче наведені найбільш часто зустрічаються з них.

Обличчям з обмеженими можливостями називають людину з порушення психічного або фізичного розвитку, тому що має особливі освітні потреби.

Спеціальна освіта – рівень освіти, для досягнення якого створюються необхідні умови людям з обмеженими можливостями.

Спеціальними умовами отримання освіти вважають конкретні методи навчання та освітні програми, технічні засоби і різні послуги, що допомагають людям з обмеженими можливостями вивчати загальноосвітні та професійні освітні програми.

До спеціального освітнього закладу відносять таку організацію освітнього типу, яка була створена спеціально для людей з обмеженими можливостями.

Фізичні вади – це підтверджені в установленому порядку тимчасові або постійні недоліки розвитку органів людини або хронічні соматичні захворювання.

Психічні вади – це завірені встановленим чином психічні вади розвитку.

Важкі недоліки – це «недосконалості», при яких навчання полягає в отриманні елементарних уявлень про світ, оволодінні навичками самообслуговування.

Об’єкт, предмет, суб’єкт спеціальної педагогіки

Суб’єкт спеціальної освіти – це особистість, що володіє відхиленнями у розвитку зі специфічними потребами в процесі перетворення.

Об’єкт соціальної педагогіки – це освітній процес, що задовольняє потреби особистості з обмеженими можливостями.

Предмет спеціальної педагогіки – це поєднання практики і теорії наукових знань спеціальної освіти.

Вони досліджують особливості соціалізації та розвитку особистості з порушеннями з пошуком нових шляхів компенсації корекції недоліків для досягнення максимальної самостійності такою особистістю.

Цілі і завдання спеціальної педагогіки

Спеціальна педагогіка передбачає наявність системи цілей, а саме:

 • компенсація і корекція порушень розвитку, використовуючи особливі педагогічні методи і прийоми;
 • особистісна і соціальна реабілітація або абілітація для новонароджених.

Запропоновані цілі досягаються шляхом самого ходу до конкретним цілям спецнавчання, оволодіння засобами письма, читання дітьми з порушеннями зорового апарату; особистісна реабілітація людини, яка полягає в подоланні почуття непотрібності, відчуженості і малоценности; виховання почуття власної гідності, самоповаги. Контекст спеціальної педагогіки говорить про досягнення цих цілей за допомогою набуття самостійності в самому житті.

Щоб досягти мети, спеціальна педагогіка пропонує вирішення завдань:

 • вивчення основних законів, потреб і специфіки розвитку особистості з вадами;
 • визначення корекційних, компенсаторних здібностей, з огляду на труднощі порушення певної людини;
 • створення педагогічної класифікації людей з обмеженими можливостями;
 • аналізування педагогічних методологій, систем, програм, технологій;
 • розроблення нових реабілітаційних, корекційних, компенсаційних програм для людей з порушеннями розвитку;
 • розробка програм, спрямованих на соціальну та трудову адаптацію тих, хто мають порушення в розвитку, допомогу в професійній підготовці;
 • дослідження і впровадження програм, здатних попередити появу таких порушень;

перша допомога батькам, які мають дітей з порушеннями розвитку.

Предметні області соціальної педагогіки

Розглядають такі предметні галузі педагогіки, як:

 • сурдопедагогіка, що займається з погано чуючими, пізньооглохшими і глухими;
 • тифлопедагогіка, розглянута в якості роботи зі слабким зором і сліпими;
 • тіфлосурдопедагогіка, яка працює зі сліпоглухими;
 • логопедія розглядає дітей з мовними порушеннями;
 • олігофренопедагогіка, що займається з дітьми, у яких є порушення інтелекту і освітні труднощі;
 • спеціальна педагогіка для людей, що мають порушення в опорно-руховому апараті і в емоційно-вольовій сфері.

Спеціальна педагогіка пов’язує всі предметні області разом з теоретичним і методологічними засадами. Використання корекції дозволяє застосовувати необхідні заходи попередження протиправного або небажаного поведінки індивіда в суспільстві.

При гуманістичному впливі на таких дітей може бути синтез ідей виправлення відхиляється від норми і адекватної адаптації особистості до запропонованих умов життя. Внаслідок чого діти з обмеженими можливостями зможуть відчути себе потрібними і не проявляти негідну поведінку в суспільстві.

Посилання на основну публікацію