Система дошкільного виховання

Виникнення і розвиток системи дошкільного виховання мають свою досить тривалу історію, яка дуже тісно пов’язана з іменами таких вчених, як Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, М. Монтессорі, К.Д. Ушинський, А.С. Симонович, Л.Н. Толстой і іншими не менш важливими.

Історія становлення системи дошкільного виховання

Ідея найпершої системи дошкільного виховання прийшла в голову Я. А. Коменським. Автор заявляв про необхідність в обліку вікових і індивідуальних особливостей дітей, також була розроблена так звана вікова періодизація, що включала в себе чотири типи вікових періодів: період дитинства, отроцтва, юності, зрілості. Кожен з вікових періодів охоплює відповідний певної школі шестирічний етап.

Період дошкільного віку відноситься до «материнської школі».

Для дітей на наведеному віковому етапі Я.А. Коменський обгрунтував принцип природодоцільності виховання, а також написав посібник «Видимий світ в картинках», за допомогою якого відбувалося знайомство дітей з предметами і явищами навколишнього міра.Более того, автором була обгрунтована необхідність застосування наочності, опори на чуттєво-емоційну сферу і нужда в мовному розвитку дитини з ознайомленням їх з навколишнім світом.

У вигляді основного завдання дошкільного виховання І.Г. Песталоцці визначав становлення моральності дітей, він надавав увагу вихованню любові до матері, одноліткам, а також формуванню таких якостей особистості, як чесність, справедливість в процесі вправ і моральних вчинків. Педагог звертає увагу розгляду безлічі питань, пов’язаних з вихованням дитини дошкільного віку в сім’ї.

Важливі думки щодо фізичного, розумового, трудового і морального виховання дітей дошкільного віку можна почерпнути з робіт вітчизняних авторів на кшталт К.Д. Ушинського, яким була сформована система виховання з застосуванням засобів народної педагогіки, Е.Н. Водовозової, яка розробила систему морального і розумового виховання з опорою на принцип народності, в якості структурних компонентів морального виховання автором відзначені трудове і фізичне виховання. Варто удостоїти уваги вклад Л.Н. Толстого в розробку теоретичних і практичних аспектів дошкільного виховання. Досить докладно автором були розглянуті питання, пов’язані з сімейним вихованням, а також моральним і трудовим вихованням дітей.

Дошкільне виховання як поняття сучасної дошкільної педагогіки

Розгляд дошкільного виховання варто почати з визначення самого поняття «виховання».

Як поняття виховання визначається організація цілеспрямованого педагогічного процесу і стимулювання активної особистості, націленої на отримання сукупності суспільного досвіду.

Дошкільне виховання являє собою процес формування особистості дитини від 0 до 7 років в дошкільній освітній організації або ж сім’ї. В сучасних умовах дошкільне виховання будується відповідно до вимог закону про освіту.

Відмінними рисами системи дошкільної вітчизняного виховання можна назвати наступні:

  • динамізм;
  • варіативність форм організації виховного процесу;
  • гнучкість в реагуванні на запити суспільства;
  • різноманітність надаваних педагогічних послуг.

Особливості виховно-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку

  • Забезпечення планування, що полягає в оволодінні змістовним компонентом програми ДОО.
  • Варіювання змісту, форм і методів роботи з дошкільнятами, виходячи з умов конкретної ситуації.
  • Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в ході забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку вихованців.
  • Формування особистісно-орієнтованої освітньої середовища, що дає можливість забезпечити дошкільнят: безпекою, любов’ю і визнанням, здатністю організовувати значиму діяльність. Також освітнє середовище має сприяти самопізнання, розвивати пізнавальні потреби дитини.
Посилання на основну публікацію