Роль безперервної освіти і спадкоємність, як його основа

Безперервність освіти – це процес росту освітнього потенціалу людини (як загального, так і професійного) протягом усього його життя, узгоджується з потребами особистості та соціуму.

Роль безперервності освіти в сучасному суспільстві

Для сучасного суспільства оптимальним є застосування системи безперервності освіти, як постійного, послідовного, довічного поповнення кожною людиною особистого обсягу знань, умінь, навичок.

Безперервна освіта можливо розділити на кілька етапів:

 • дитячо-юнацька освіта: навчально-виховний процес розвитку людини, що передує його вступу в самостійне життя;
 • освіта дорослих: процес навчання в рамках професійної діяльності, саморозвиток, перекваліфікація, що супроводжуються безпосереднім практичним застосуванням.

Безперервна освіта – це реалізація всіх відомого прислів’я «Вік живи – вік учись», і в сьогоднішній реальності вона має найважливіший сенс. Повнота і задоволеність соціальним життям неможлива без постійного поповнення ресурсу людини.

Безперервне педагогічну освіту можливо зобразити схематично:

Основна мета безперервної освіти – розвиток в особистості таких властивостей як самостійність, цілеспрямованість, працьовитість, відповідальність, адаптація до швидко змінюваних умов сучасного суспільства і якісне засвоєння нової інформації.

Можна виділити наступні форми безперервної освіти:

 • довічна;
 • початкова;
 • додаткова;
 • післядипломна;
 • професійне і т.д.

Безперервність процесу освіти створює умови для більш глибокого розуміння людиною своїх потреб і явищ навколишнього світу, більш якісному розкриттю свого потенціалу; стає можливим повноцінно виконувати свою соціальну роль в ході трудової діяльності і життя в соціумі.

Що таке безперервна освіта? По суті, це «тренажер» для освітнього потенціалу людини, підтримуваний системою освітніх установ, які відповідають потребам особистості і суспільства.

Система безперервної освіти використовується у всьому світі в багатьох варіаціях, з застосуванням різної термінології. Наприклад, возобновляющееся освіту, що полягає в отриманні обсягу знань частинами протягом усього життя, що чергується з іншими видами діяльності, зокрема, професійної.

У концепцію модернізації освіти в України принцип безперервності включений необхідністю реалізації таких напрямків, як:

 • перехід до безперервного профосвіти;
 • підвищення якості профпідготовки;
 • формування інвестиційної привабливості освіти;
 • реформа загального (середнього) освіти.

Система безперервної освіти в цьому проекті складається з наступних елементів:

 • перехід від управління ВНЗ до управління окремими програмами;
 • перехід від акредитації ВНЗ до акредитації навчальних програм; введення кредитно-модульної системи;
 • формування незалежних центрів оцінки якості освіти.

Безперервна освіта добре цілком узгоджується з варіативністю, підтримується різноманітністю структур установ освіти і педагогічного інструментарію.

Реалізація принципу безперервності освіти можлива, коли всі установи освіти являють собою єдину мережу, що характеризується тісним взаємозв’язком її елементів і наступністю навчальних програм. Безсумнівно, інформаційні технології є великою підмогою для переходу на безперервну освіту.

Наступність як основа безперервності в освіті

Безперервність є ланцюг навчальних завдань на протязі всього процесу освіти, логічно перетікають одна в одну і задають шлях постійного просування учня вперед.

Наступність є безперервність в перехідні моменти між етапами або рівнями навчання, виражена в єдину організацію цих рівнів або форм в межах загальної системи освіти.

Наступність можливо реалізувати в умовах єдиної системи цілей і наповнення освітніх програм на всьому шляху навчання від дошкільного до післядипломної.

На даний момент, на жаль, українська освіта не має подібним єдністю. Різні етапи навчання і форми переслідують неузгоджені між собою цілі. Таким чином, забезпечення цілісності та змістовного єдності навчальної діяльності є базовим завданням, що стоїть перед політикою освіти.

Для того, щоб докорінно переглянути принципи сучасної освіти на всіх його рівнях, необхідно сформувати систему нових поглядів на співвідношення ступенів навчання. Ті, хто стоїть відокремлено ланки процесу позбавляють освіти єдності, ускладнюють виконання завдання по формуванню всебічно розвиненої, цілісної особистості і знижують якість отриманих знань та навичок в загальному. Реалізація принципів безперервності та наступності дасть можливість максимально ефективно вирішити питання виховання і навчання кожної особистості.

Посилання на основну публікацію