Процес виховання в корекційній школі

Мета виховання в корекційної школі – це, як випливає з назви установи, корекція (виправлення) і доразвитем психічних і фізичних функцій дитини, що має особливі потреби, в процесі отримання ним загальної освіти, підготовки до життя і праці, реалізації процесу соціалізації і адаптації до соціуму .

Сутність корекційного виховання

Корекція має спрямованість на виправлення вторинних відхилень в процесі розвитку дитини. Виховний і навчальний процеси знаходяться в тісному зв’язку з корекційної складової.

Корекційна виховання – це процес розвитку учнів з особливими потребами, що охоплює всі сторони особистості і життя. Основа корекційного виховання – базова культура особистості дитини, яка отримує розвиток в пристосованих до цього умовах спеціалізованого навчального закладу з метою адаптації до соціального життя при наявності різних дефектів і недоліків у розвитку.

Сутність корекційного виховання полягає в тому, щоб при наявності у вихованця порушень моторики мови, поведінки і т.п. максимально повно сформувати його психічні функції, допомогти йому збагатитися практичними досвідом і навичками. Реалізація корекційного виховання має на меті запобігання та корекцію аномальних проявів розвитку психіки; включає в себе поєднане вплив заходів як лікувального, так і педагогічного характеру з урахуванням особливостей вікового періоду, в якому перебуває дитина, і його індивідуальної специфіки.

Завдання виховання в корекційної школі

Перерахуємо ключові завдання педагогічного процесу, які стоять перед фахівцями спеціальних установ освіти:

 • організація процесу пізнавання учнів, покликаного розширити кругозір, придбати і акумулювати необхідний обсяг знань, сформувати практично значущі навички та вміння;
 • використання педагогічних прийомів, що підвищують пізнавальну активність учнів;
 • виявлення і розвиток здібностей кожного з вихованців, стимулювання розкриття їх творчого потенціалу;
 • спонукання до розвитку самостійності;
 • формування основ наукової картини світу, глобального світогляду;
 • гармонійний розвиток всіх сторін самодостатньої особистості, що дозволяє успішно адаптуватися, інтегруватися в соціум.

Необхідно уточнити, що конкретизація завдань і програм виховання підлягають змінам відповідно до характеру аномального розвитку особистості дитини, ступеня тяжкості порушень. Можливі особливо складні ситуації, коли завданням може стати елементарне пристосування вихованця до життя в соціумі.

Фактори підвищення ефективності корекційного виховання

Для того, щоб програми корекції могли бути успішно реалізовані, необхідно дотримання певних умов, зокрема:

 • якісне наповнення програми освіти, використання виховного потенціалу окремих навчальних дисциплін (музика, література, світова художня культура та ін.);
 • застосування додаткових дидактичних матеріалів, що володіють високим гуманістичним потенціалом;
 • використання раціонального підходу до організації навчальних і виховних процесів;
 • раціональне застосування інструментів навчання та виховання, спрямованих на формування і розвиток самостійності, ініціативності, пізнавальної діяльності. Зауважимо, що педагогічний процес корекційної спрямованості укладений в цілеспрямованому впливі при використанні спеціальних методів і прийомів, покликаних стимулювати в учнів компенсаторні процеси розвитку;
 • створення комфортного психологічного клімату в колективі, за основу якого взято демократичний стиль взаємодії, принципи взаємоповаги і гуманних відносин;
 • своєчасне надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам виховного процесу, в тому числі, педагогам як представникам допомагають професій.

Резюмуючи, можна відзначити, що навчання в корекційній школі є ефективним способом, щоб розвинути і адаптувати дитину з особливими потребами до життя в соціумі.

Посилання на основну публікацію