Принципи дидактики в педагогіці

Дидактика являє собою елемент педагогіки, який займається розробкою проблеми освіти і навчання.

Поняття дидактики

Що ж таке дидактика? Зараз ми постараємося відповісти на це питання. Вперше цей термін був застосований в роботах німецького педагога Ратко, і в їх контексті він позначав мистецтво навчання.

Коменський присуджував дидактиці звання універсального мистецтва навчання всіх і кожного чого завгодно. На початку 19 століття Гербарт визначив дидактику як несуперечливу і цілісну теорію навчання, що виховує.

У наш час дидактика в педагогіці – це поняття, яке визначається як значительнейшей частини наукового знання, яка базується на вивченні і дослідженні проблем навчання і освіти. Дидактику однаково справедливо можна називати як теоретичної, так і прикладної наукою, яка вивчає існуючі процеси навчання.

Знання, набуті як продукт дидактичних досліджень, дозволяють перетворити зміст освіти відповідно до зазнає змін цілям, знаходити принципи, а також методи і засоби навчання, придумувати і втілювати в життя раніше не використовувалися освітні технології. Дидактика має свої поняттями. Головні категорії дидактики формують наступний список: викладання, навчання, освіту, навчання, знання, навички, вміння, а також цілі, зміст, види, форми, організація, результати навчання, засоби, методи.

Принципи дидактики

Дидактичні принципи – це фундаментальні положення, відповідно до його загальним цілям і закономірностям визначають програму, методи і організаційні типи навчального процесу.

Фактично, принципи навчання в педагогіці – це поняття, які характеризують основні шляхи застосування закономірностей згідно позначеним цілям.

Дидактичні принципи навчання в педагогіці є основними вимогами до організації навчального процесу з практичної точки зору.

Принцип покладання завдання досягнення цілей і врегулювання проблем виховання, освіти, а також зростання загального розвитку учнів на навчання.

Даний принцип виходить з того, що навчання обумовлюється потребами суспільства у всебічному розвитку особистості. Виключно гармонійно розвинена особистість має можливість успішно брати участь у суспільному житті. Практична реалізація наведеного принципу відбувається за допомогою комплексного планування уроку, що сприяє вирішенню ширшого спектра завдань, завдяки цьому інтенсифікує навчальний процес, підвищуючи його ефективність. Дотримання цього принципу позитивно впливає на зростання значення цілепокладання в процесі навчання, а також формує його цілеспрямованість.

Принцип науковості навчання

Наведений принцип грунтується на залежності змісту науки від навчальних предметів. Для його дотримання необхідно наповнення змісту навчання об’єктивними науковими фактами, законами, поняттями, теоріями відповідних областей науки. Також потрібно, щоб їм розкривалися досягнення сучасності і потенційні результати і шляхи зростання науки. Принцип науковості здійснюється насамперед в процесі виробництва навчальних посібників і програм, які повинні поєднувати сучасні, класичні і потенційно корисні наукові положення.

Поряд з цим потрібно брати до уваги відмінні риси вікових груп учнів і час, призначене для освоєння будь-якої конкретної дисципліни. Наповнення програм навчання повинно включати в себе виключно наукові основи, також небажано додавати в їх склад різні спірні питання. Відповідно до принципу науковості в ході процесу навчання в учнів повинен бути сформований діалектико-матеріалістичний напрям думок.

Принцип зв’язку навчання з життям

В поставлених науково-технічним прогресом умовах наука поступово починає використовуватися в якості виробничої сили. Шкільна освіта повинна надавати навчаються не тільки сам розгляд наукових рішень і проблем, але і розкриття варіантів їх використання в самих різних областях людського життя, як приклад сфер застосування можна привести промисловість, сільське господарство і громадське життя. Здійснення цього принципу в педагогіці допомагає учням простіше сприймати концепцію про зв’язок науки з практикою.

Принцип послідовності і систематичності

Принцип послідовності і систематичності в навчанні ставить такі умови: одержувані навички, знання чи вміння повинні утворюватися відповідно до визначеної системі, підкоряючись деякого прийнятого порядку, при якому всі елементи навчання послідовно спираються один на одного і є логічно пов’язаними між собою. Павлов, який вважає фізіологічно закономірними в галузі педагогіки послідовність і поступовість різних типів тренувань, завжди акцентував увагу на важливості та ефективності наведеного принципу.

Саме систематичність процесу навчання дозволяють у відносно стислі терміни отримати максимальний результат в навчанні. Певна системність в процесі придбання та засвоєння деякого масиву нової інформації вимагає виділення і акцентування уваги на присутніх в обраному для вивчення матеріалі ключових поняттях, знаходження їх причинних і функціональних зв’язків з іншими поняттями, визначення їх зародження і подальшого процесу розвитку. В процесі навчання також досить важливу роль відіграє вказівку міжпредметних зв’язків. Необхідно здійснити застосування базується на послідовності системного підходу не тільки в роботі педагогів, але також і здійснюваної їх підопічними діяльності.

Принцип доступності

Принцип доступності має стоїть в самій основі його поняття необхідністю в побудові процесу навчання з урахуванням дійсних здібностей учнів і у виключенні негативно впливають на його роботу перевантажень морального, фізичного типів. Надто важке для засвоєння наповнення програми провокує занепад мотивації, а також може стати причиною зниження додаються навчаються вольових зусиль і їх загальної працездатності.

Завдання педагога полягає у визначенні необхідної для ефективного навчання складності. Не варто забувати, що зайве спрощення процесу також має свій негативним впливом, а конкретно призводить до падіння інтересу до навчання. Для здобуття максимальної ефективності програма повинна зберігати свою доступність, але при цьому залишатися вимогливою до прикладається зусиллям, щоб приводити до особистісного зростання.

Принцип активності учнів у навчанні

У педагогіці активність – це поняття, що означає прагнення учня до самостійного до отримання навичок і знань.

В процесі навчання є вкрай важливим умова узгодженої роботи вчення і викладання. Бажаного результату досягають лише в тому випадку, якщо обидва наведених елемента функціонують у тісному взаємозв’язку. Даний принцип характеризує активність учня в його навчанні в якості суб’єкта процесу.

Напрямок діяльності учнів має полягати в самостійному пошуку потрібних знань. Весь процес навчання має бути також і свідомим. У разі, якщо учні будуть отримувати і засвоювати знання свідомо, то вони отримають можливість перетворитися в стійкі переконання, а також припинить формування формалізму. Щоб успішно здійснити цей принцип, необхідно максимально часто застосовувати в навчанні бесіди і в їх ході створювати різні проблемні ситуації, провокувати розумову діяльність учнів, яка полягає в аргументації своєї думки.

Принцип наочності навчання

Наочність в дидактиці полягає не тільки в зоровому сприйнятті, але також і в сприйнятті за допомогою моторних і тактильних відчуттів. Наочність навчання досягається завдяки використанню самих різних ілюстрацій, лабораторно-практичних робіт, демонстрацій. У процесі здійснення даного принципу одночасно необхідно удосконалювати як наочно-образне мислення, так і абстрактно-логічне.

Принцип поєднання різних типів навчання в залежності від наповнення програми і завдань

В ході процесу навчання знаходять своє застосування різні способи навчання з наступного списку:

  • наочні,
  • практичні,
  • словесні,
  • репродуктивні,
  • пошукові,
  • методи мотивації і стимулювання навчальної діяльності.

Не менш різноманітний і перелік засобів навчання. Педагог повинен уміти вибрати максимально дієву комбінацію методів і засобів навчання. Дидактика висловила відповідну зв’язок методів і наповнення з цілями навчання. Якщо вибір виявиться відповідним для вирішення поставлених цілей і бере до уваги особливості змісту і реальні можливості учнів, то за певних умов ефективність процесу навчання буде найвищою з можливих.

Принцип поєднання різних типів організації навчання в залежності від методів, цілей і наповнення навчання.

В умовах дидактики дієві способи організації навчання діляться на певні і позаурочні. В межах подібних уроків застосовуються індивідуальні та групові методи організації навчання. Рівень ефективності тісно пов’язаний з прийнятим методом навчання. Ця залежність визначається дидактикою.

Принцип створення сприятливих для навчання умов

Рівень дієвості навчального процесу володіє точною залежністю від присутності чотирьох головних груп умов:

  • навчально-матеріальних,
  • морально-психологічних,
  • шкільно-гігієнічних,
  • естетичних.

Принцип міцності в педагогіці

Даний принцип має на увазі міцність навичок навчально-пізнавальної діяльності, ідейно-моральних переконань, варіантів суспільно цінного поведінки.

Виключно комплекс принципів навчання має можливість забезпечити успішність знаходження цілей, вибір способів, наповнення, засобів, форм навчання. Лише сукупне використання дидактичних принципів дозволяє гарантувати успішне вирішення поставлених перед сучасною школою завдань

Посилання на основну публікацію