Поняття, структура і рівні методології педагогіки

Наука зможе розвиватися тільки при накопиченні нових фактів. Для такого накопичення необхідна наявність науково обґрунтованих методів досліджень, на які впливають комплекс теоретичних принципів, іменованих методологією.

Поняття і структура педагогічної методології

Методологія – це наука про принципи формування, способи і форми науково-пізнавальної активності. Наукова методологія описує такі елементи досліджень:

 • Завдання.
 • Об’єкт.
 • Предмет.
 • Комплекс засобів.

Також наукова методологія допомагає формувати поняття про структуру і послідовності вирішення різних завдань досліджень.

Методологія в педагогіці – це комплекс теоретичних принципів про педагогічному пізнанні і зміни дійсності.

Такий термін об’єднує дві важливих категорії наукового інструментарію. До першої категорії відносять систему методів пізнання реальності в педагогіці.

Пізнання в педагогіці – це об’єднання коштів, умов, приписів і орієнтирів дослідження.

До другої категорії відносять різні положення, принципи, методи, процедури, які представляють технологію перетворення і регуляції роботи педагога.

Рівні педагогічної методології

Виділяють 4 рівня методології:

 • Філософія.
 • Загальні науки.
 • Конкретні науки.
 • Технологічний рівень.

Філософський рівень

Загальні принципи пізнання і наукові категорії в цілому – це філософія і методологія педагогіки на вищому рівні.

Система філософський знань виконує функції методології. Для дослідження найчастіше використовуються такі напрямки в філософії:

 • Екзистенціалізм.
 • Біхевіоризм.
 • Прагматизм.
 • Діалектичний матеріалізм.
 • Ідеалізм.

Екзистенціалізм також називають філософією людського буття. Покладаючись на цей напрямок, людина – індивід, в якому з самого початку закладено всі можливості і можливості, і тільки від людини залежить їх розвиток, не від впливів зовнішніх факторів. Виховання є самовихованням. Об’єкт пізнання – це внутрішній світ людини. Важливу роль освіти даний напрямок покладає на гуманітарні предмети, а у вихованні – самовиховання, саморозвитку і самонавчання. Філософія існування людини вивчає його внутрішній світ, цінності і прояв внутрішньої обумовленої діяльності. На даному напрямку формуються концепції в педагогіці, які ґрунтуються на освітньої гуманітарної парадигми.

Головна мета прагматизму – щоб школа не вчила, а готувала дитини до життя в суспільстві. Використовуються практичні методи освіти. Головна ідея – унікальність кожної людини. Така ідея привела до педоцентрізма – дитина вважається центром процесу освіти.

Головна мета біхевіоризму – поліпшити людську поведінку. Головне завдання освіти – залучити людину до суспільних норм, створюючи для цього спеціальні умови, які мотивують потрібну поведінку, і закріплюють такий процес за допомогою заохочень. На принципах біхевіоризму сформовані певні теорії організації виховного середовища і програмованого освіти.

За діалектичним матеріалізмом, людина, як особистість, повинен розвиватися в діяльності. Мета навчання формуються державою і соціумом. За даним напрямком вважається, що все має причинно-наслідкового взаємозумовленістю. Виховання, в рамках діалектичного матеріалізму, – це цілеспрямоване формування заданих людських якостей. Існує релігійна або ідеалістична філософія, яка вважає, що виховання – це підготовка до вічного існування. Кожна людина, в духовному плані, повинен знайти своє місце в світі і сенс життя. Педагог повинен навчити розрізняти добро і зло, і робити правильний вибір у житті. Велике значення тут має моральне виховання. Виховання має більше значення, ніж освіта.

Загальний рівень

До другого рівня відносять загальнонаукову методологію, яка вивчає загальнонаукові принципи і підходи методології в педагогіки.

Конкретний науковий рівень

Конкретно-наукова методологія – це комплекс принципів, методів дослідження і процедур, які застосовуються в конкретній науковій дисципліні.

Така методологія конкретної науки включає в себе проблеми розгляду особливостей характеру для наукової освіти в даній певній галузі. Також до конкретно-наукової методології відносять вивчення проблем системного підходу і моделювання в дослідженнях педагогіки.

Технологічний рівень

Технологічна методологія – це методика і техніка досліджень, або конкретний комплекс процедур, які сприяють отриманню емпіричної достовірної інформації і її обробці для наступних додатків в комплекс наукових знань.

Методологія на даному рівні характеризується сильним нормативним характером.

Всі рівні методології формують певну систему. В середині цієї системи всі рівні підкоряються один одному і взаємодіють. Базою методологічного знання є філософський рівень. Він визначає людський світогляд і погляди на процес пізнання і зміна дійсності.

Посилання на основну публікацію