Поняття про методи, прийоми і засоби навчання

Результативність та ефективність навчання залежать від використовуваних методів. Вони визначають творчу роботу педагога і її рівень, засвоєння знань і формування особистісних якостей учня.

Методи навчання впливають на виконання завдань розумового і морального, трудового та естетичного, фізичного розвитку. Їх формування можливо під впливом розуміння закономірностей пізнання індивідом навколишнього світу, наявності філософського обгрунтування і результат правильного розуміння суперечливості процесу навчання, його сутності і принципів.

Поняття про методи навчання

Методи навчання є формою теоретичного і практичного освоєння навчальних дисциплін, що виходять із завдань освіти, виховання і розвитку особистості учнів.

Учитель виступає в ролі посередника між потоком знань і свідомістю дитини. Педагог служить в якості наставника і вказує шлях, який повинен долати для освоєння певних сторін людського досвіду. Методи навчання залежать від цілей і змісту освіти. Вони все засновані на психологічному початку.

Вік впливає на характер і методи викладання. Визначення ефективних способів навчання можливо при розумінні розумової діяльності учнів і врахування їх індивідуальності. На методи навчання впливають анатомо-фізіологічні і біологічні особливості людини, яка розвивається. Саме вони впливають на працездатність, творчий стан, фізичне здоров’я.

Важливо післядія сформувалися традицій викладання. Узагальнення передового педагогічного досвіду в педагогіці, розкриття наукових положень традиційного навчання дозволяє допомогти при пошуку сучасних ефективних методів. Їх системність визначається ступенем ефективності.

Поняття прийомів навчання в педагогіці

Структура методів навчання передбачає використання прийомів. Прийом розглядається в якості деталі методу, операції мислення, моментів в процесі засвоєння знань. Прийом не містить окрему навчальну задачу, але підпорядкований їй при виконанні за допомогою даного методу. Одні і ті ж прийоми навчання можуть використовуватися в різних методах і навпаки.

Класифікація методів і засобів навчання

Метод містить прийоми, але не є їх сукупністю. Методи підкоряються певним цілям і виконують певне завдання, призводять до засвоєння матеріалу і необхідного результату. Методи навчання, засновані на внутрішній характеристиці розумової діяльності учнів, класифікують на:

 • метод засвоєння знань, заснований на пізнавальної активності репродуктивного характеру;
 • метод самостійного оволодіння знань (проблемний), який грунтується на творчій, пізнавальної активності в ході вирішення проблеми;
 • експонує метод, акцентується на емоційно-художньої активності;
 • практичний метод з переважаючою практично-технічною діяльністю.

Методи в педагогіці класифікуються за характером пізнавальної діяльності учнів:

 • словесний;
 • наочний;
 • практичний.

Основа запропонованого поділу – характер навчальної пізнавальної діяльності, що залежить від джерела отримання знань.

Джерело навчальної інформації – це спосіб надання інформації за допомогою слів без використання наочних посібників і практичної роботи, тоді і способи, що застосовуються при такому навчанні, аналогічні. Такі методи отримали назву словесних. За способом передачі розрізняють:

 • бесіду;
 • дискусію;
 • лекцію;
 • роботу з літературою;
 • програмованого навчання в лінійному, розгалуженому і змішаному варіантах.

Цілісний підхід до навчання має на увазі три групи методів навчання:

 • методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
 • методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
 • методи контролю і самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності мають:

 • словесні, наочні і практичні методи;
 • індуктивні і дедуктивні;
 • репродуктивні і проблемно-пошукові методи;
 • методи самостійної роботи або під керівництвом вчителя;
 • методи стимулювання і мотивації.

Методом навчання називають форму теоретичного і практичного засвоєння навчального матеріалу, що йде із завдань освіти, виховання і розвитку особистості учнів.

Засоби і прийоми навчання

У педагогіці засоби навчання видаються за допомогою матеріалів, використовуваних учителем для здійснення навчального процесу. Вони вважаються важливим складовим уроку і елементом навчально-матеріальної бази. Перебуваючи в такому положенні, засоби навчання впливають на такі компоненти, як методи, форми, змісту, мети.

Класифікація властивостей навчання в педагогіці:

 • ідеальні засоби, що є засвоєними знаннями, на підставі яких відбувається їх поповнення;
 • матеріальні засоби, що включають в себе навчальні посібники, літературу, візуальні засоби подання.

Застосування ідеальних засобів обумовлено подальшим їх використанням для освоєння нових, матеріальних засобів – фізичних об’єктів, що використовуються для детального навчання. Засоби навчання ділять на:

 • засоби навчання;
 • засоби викладання.

Матеріальні засоби навчання складають систему, яка є похідною від загальної, і будуються відповідно до принципів:

 • співвідношення стану обладнання з пред’явленими вимогами;
 • кількість наданих засобів навчання має забезпечувати матеріальні потреби процесу навчання;
 • відповідність засобів навчання вимогам потреб учнів і їх умов.

Кожен навчальний предмет вимагає застосування певних засобів навчання за методами і прийомами.

Посилання на основну публікацію