Поняття методу виховання в педагогіці

Термін «метод» багатозначний. Його визначення є в різних областях знань, включаючи дидактику. Використання найбільш прогресивних методів навчання, постійне їх вдосконалення – це один з основних напрямків педагогіки як наукової дисципліни. У зв’язку з цим, давайте розберемо визначення методу виховання з точки зору педагогіки. Почнемо з найбільш загального значення.

Метод виховання – це алгоритм досягнення певних цілей за допомогою організації взаємодії між педагогом і учнем.

Сучасна педагогічна наука має тривалий період історичного розвитку. Підсумком цього процесу стала розробка досить великої кількості методів виховання, які дозволяють оптимізувати процес досягнення поставлених цілей, значно підвищити ефективність виховного та освітнього процесів.

Підходи до розуміння методів виховання

Наведемо визначення, яке широко використовується в сучасній науковій літературі.

Методи виховання – це сукупність підходів і шляхів вирішення поставлених перед педагогом виховних завдань, надання на учнів виховного впливу.

З приводу цього визначення в сучасній педагогіці досі тривають дискусії. Термін часто використовується для позначення прийомів, принципів або форм виховного впливу, що не завжди вірно.

Підходи до класифікації методів навчання

Класифікація методів навчання враховує такі аспекти як:

 • мета;
 • особистісний фактор;
 • послідовність застосування методів;
 • засоби реалізації.

Єдиної класифікації, яка б задовольняла запити всіх без винятку педагогів, не існує, так як у кожного з фахівців складається своя власна система поглядів на виховання і найбільш підходящих випробуваних методик.

Якщо ми візьмемо за основу такий критерій як характер впливу на особистість, то можна виділити методи:

 • прямого виховного впливу, які передбачають безпосередню реакцію підопічного на дії педагога (заміну наявних поведінкових стратегій на більш ефективні, розвиток інтересу до самовиховання та самоосвіти);
 • непрямого виховного впливу, які передбачають створення певних ситуацій, які змушують підопічного приймати рішення, отримувати певний досвід і виробляти власну позицію при взаємодії з соціальним середовищем.

Якщо вирішальним для нас фактором є спрямованість виховного впливу, то можна виділити ряд методів:

 • переконання;
 • вправи;
 • стимулювання;
 • самовиховання.

Використовуючи всі ці методи педагог може формувати різні потреби у своїх підопічних, мотивувати до навчання і досягнення соціально значущих цілей, прояву власної волі і почуттів.

Методи переконання

Саме методи переконання мають пріоритетне значення в виховному процесі. Вони дозволяють намагатись впливати на мислення і поведінку дітей.

Для того, щоб зробити розвиток учнів гармонійним, для переконання необхідно використовувати логічні доводи, достовірні наукові факти, приклади з особистого досвіду. Досягти значних змін педагогу допомагає постійна і досить копітка робота. Однак результати планомірного зміни мислення і поведінки підопічного дозволяє педагогу реалізувати стоять перед ним дидактичні цілі.

Грамотне застосування методу здатне мотивувати учня до підвищення власної успішності, поліпшення взаємин з оточуючими людьми, поступового розвитку особистості дитини.

В рамках методу виділяють:

 • диспут;
 • конференцію;
 • бесіду;
 • лекції;
 • позитивний приклад.

Метою застосування цих методик є формування соціально схвалюваних, моральних уявлень підопічного.

Як бачите, сучасна педагогіка має в своєму розпорядженні достатній арсенал засобів і методик, які спрямовані на всебічний розвиток особистості учнів.

Посилання на основну публікацію