Поняття, етапи і специфіка інтерпретації результатів дослідження

Інтерпретація результатів, отриманих в ході психолого-педагогічних досліджень, має свою специфіку. Давайте розберемо цю теми докладніше з тим, щоб в подальшому студенти не мали проблем з тим, щоб зробити правильні висновки на основа наявних даних.

Поняття інтерпретації

Інтерпретація результатів – це тлумачення, пояснення, пояснення сенсу даних, отриманих в ході дослідження.

Фактично – інтерпретація – це важливий етап будь-яких теоретичних і емпіричних методів дослідження. Вона давно і плідно застосовується в науковій діяльності і дозволяє:

 • оцінити ступінь впливу на випробуваного в ході виконання різних тестів;
 • привести до спільного знаменника відповіді, отримані в ході опитувань;
 • грамотно підійти до вибору випробовуваних і підібрати відповідні методи дослідження (для дитини це можуть бути рисункові випробування, для дорослих доцільно використовувати документальні матеріали).

Пояснення, яке дослідник дає об’єктам, діям або процесам, повинні враховувати відповідності між чуттєвими станами людини і його невербальними проявами, між змістом малюнка і реальним ставленням дитини до оточуючих людей, між умовами, в яких живе людина, і доступними способами вираження думок і переживань.

Основне призначення інтерпретації – це перетворення розрізнених даних в пізнання. При цьому необхідно враховувати можливі нюанси отриманої інформації, оцінювати її значимість у вирішенні завдань дослідження, висувати припущення про ймовірні мотиви вчинків учасників педагогічної ситуації.

Інтерпретація результатів педагогічного дослідження – це процес аналізу і синтезу фактів з урахуванням їх корисності і значущості, актуальна частина всієї сукупності методології психолого-педагогічного дослідження.

У ряді наукових напрямків інтерпретація може використовуватися як самостійний метод дослідження. Без неї не обійтися в ситуаціях, коли з’являється множинність змістів, що відбувається і безліч можливих варіантів оцінки отриманих даних.

Психолого-педагогічна ситуація практично завжди многовариантна. У зв’язку з цим в психолого-педагогічному дослідженні інтерпретація базується на множинності ціннісних установок і смислів, готовності до вільного обміну між учасниками, доктринами, парадигмами та концепціями.

Етапи інтерпретації

Існує деяка послідовність дій, яка застосовується для проведення інтерпретації тих чи інших даних:

 • висування припущення;
 • перевірка достовірності фактів;
 • визначення особистої позиції дослідника шляхом рефлексії і занурення в ситуацію;
 • структурування інформації, зіставлення отриманих даних з даними з інших джерел;
 • проведення багатоаспектного аналізу;
 • визначення причин і наслідків;
 • формулювання прикінцевих висновків на основі синтезу отриманої інформації;
 • отримання зворотного зв’язку: підтвердження або спростування висунутої в ході дослідження гіпотези.

Специфіка інтерпретації результатів дослідження

Психологія і педагогіка – це гуманітарні дисципліни. Відповідно і спрямованість досліджень в психології та педагогіці носитиме гуманітарний характер. І тут на перший план виходить необхідність осмислення фактів з позиції їх співвідношення з труднощами людини. У зв’язку з цим наукове знання необхідно багаторазово співвіднести з емпіричним досвідом.

Гуманітарні науки, зокрема психологія і педагогіка, в основі своїй мають установка на те, що кожна людина є цінністю сам по собі, він унікальний і неповторний. І ця унікальність і цінність не можуть бути осягнути в рамках наукових закономірностей. До них можна прийти лише досвідченим шляхом.

Які б нові методи дослідження не впроваджувалися в практику педагогів, на першому місці завжди стоїть розуміння. На сьогоднішній день це самий дієвий спосіб осягнення педагогічної дійсності.

Розуміння – це унікальна форма освоєння дійсності, яка являє собою осягнення і відновлення змісту явищ історичної, соціальної, культурної та природної дійсності.

Якщо говорити про розуміння як про метод дослідження в педагогіці, то в його основі лежить розуміння дослідником освітніх феноменів у всій їх цілісності. За цією ознакою розуміння значно перевершує інші природничі прийоми дослідження навколишньої дійсності, такі як класифікація, вимірювання, дедукція та індукція. Також розуміння має на увазі явне ставлення до досліджуваного предмета або явища.

Розуміння не дорівнює інтерпретації. Між цими двома поняттями існує значна різниця. Інтерпретація – це більш сухе і відсторонене пояснення фактів або явищ, тгда як розуміння завжди зачіпає емоційну сферу учасників пелагогіческого взаємодії, їх ставлення до людей і світу.

У розумінні більше суб’єктивізму. Якщо говорити про педагогічні прецеденти, по намагаючись зрозуміти, дослідник ґрунтується на наявному досвіді, відомих йому доктринах і концепціях. Це дозволяє досліднику наблизитися до розуміння педагогічної дійсності в усій її цілісності, розглянути цікаву для частина з позиції думок, почуттів, інтуїції, в загальному, все те, що не піддається аналізу з застосуванням точних наукових методів.

Оцінка отриманих результатів, якби вони були позитивними або негативними, дозволяє прийти до висновків. Осмислення висновків проводиться в системі вже відомих теоретичних підходів, що дозволяє прийти до узагальнень і уточненням смислів.

Тільки після інтерпретації результатів і формулювання висновків є сенс переходити до обговорень і літературному оформлення роботи.

Посилання на основну публікацію