Питання сенсу життя в системі освіти

Проблема сенсу життя впродовж століть була основоположною для видатних мислителів усіх цивілізацій. Деякі з них висловлювали припущення про існування певних характеристик «людської природи», прагнення до досягнення яких наближало б окремо взяту особистість до ідеалу.

Великі філософи Сократ, Діоген, Платон, Декарт, Спіноза прирівнювали категорію блага до поняття сенсу життя. За Арістотелем, розкриття людиною своєї ідеальної сутності і є щастя. “В чому сенс життя? Служити іншим і робити добро », вважав філософ. Епікур оголосив метою життя людини насолоду, причому в широкому сенсі, як позбавлення від страждань, смерті, душевних терзань і, навпаки, перебування в спокої і чуттєвих задоволеннях. Вчення кініків проголошувало вершиною всього чеснота, означавшую здатність мінімалізувати потреби і всіма способами ухилятися від зла. Стоїки вчили з незворушністю приймати всі мінливості долі, так як душа людини володіє безсмертям, а життя повинна проходити в злагоді з природою і покорі світовому розуму. За Шопенгауером, діями людей керує «світова воля»; дурень в пекельному вирі життя приречено женеться за насолодами і залишається ні з чим, мудрець ж, знаючи про неминучість поневірянь, розумом приборкує пристрасті і не ставить недосяжних цілей, живе скромно.

За Ніцше, все існування світу є підготовка до народження надлюдини. У. Джеймс вважав, що істину не потрібно шукати, адже сенс життя виявляють ті цілі, досягаючи яких, людина бачить цей сенс. Йому вторить Ж.-П. Сартр: «Життя не має сенсу. Це ми створюємо їй сенс ». Сучасна філософська наука вважає потреба в пошуку сенсу життя спочатку властивою будь-якій людині як власнику духовною складовою. Втрата сенсу життя, як правило, дезорієнтує людину, руйнує його самооцінку, порушує особистісну гармонію. Відсутність в житті сенсу робить саме життя індивідуума безглуздою, перетворює її в безрадісне животіння; поступово це позначається і на здоров’ї, і врешті-решт людина перестає існувати фізично. Ось чому пізнання смислу і мети існування так важливо для всіх рівнів особистості: тілесного, душевного і духовного. Л.Н.Толстой закликав шукати цей сенс за межами фізичного існування індивідуума, в колективних формах життя духу (наприклад, дух народу як єдиного суспільного організму має свої, обумовлені безліччю випадковостей, мети).

Російські філософи кінця XIX – початку XX століття Н. А. Бердяєв, М.А.Булгаков, В.В.Зеньковский, І. А. Ільїн, Н.О.Лосский, В. С. Соловйов, С. Л. Франк створили цілісне і глибоке вчення про духовність як мету і сенс буття людини. Ними вводиться категорія цінності, або ступінь прилучення особистості до Божественного, що розуміється через призму православної релігійності. Прагнення до спілкування з Богом є для людини вродженим. Російські філософи розвивають заданий християнською антропологією уявлення про людину як про триєдиного істоті (дух – душа – тіло), подобі Божественної Трійці. Представники західної філософської традиції розмірковують про вдосконалення тілесного рівня в чоловіка та розвитку сили волі, сенс життя вони бачать у максимальному наближенні інтелектуальних і фізичних характеристик індивідуума до ідеалу і потім в розумному, вольовому перетворенні людиною всього видимого світу.

Це прагматична точка зору; є і містична. Релігійна західна філософська традиція (як, втім, і східна) вищим початком в людині вважає безсмертний дух, а метою і сенсом його існування – розвиток у собі духовного начала для підготовки до зустрічі з Вічністю. При настільки піднесених граничних цілях земне існування бачиться адепту містицизму нікчемним, не вартим уваги, гідним презирства. Російська філософська думка, віддаючи належне духовному началу в людині, не принижує в ньому ні душевної, ні тілесної сфери. Через душевне начало (емоції, почуття, воля) людина творить волю Бога, співчуваючи і допомагаючи іншим людям, тіло ж дозволяє робити справи любові і тим досягати християнського ідеалу.

Посилання на основну публікацію