Педагогіка: короткий екскурс по науці

Зародження загальних основ педагогіки відноситься до початку появи людської спільноти. Педагогічна наука – одна з найдавніших галузей діяльності людини, нерозривно пов’язана з розвитком індивідуума і відносин в суспільстві.

Процес модернізації всіх сторін життя не міг не супроводжуватися передачею досвіду наступним поколінням. Обсяг накопичуваних людством знань і досвіду постійно зростав, і завдання їх трансляції нащадкам ставала все більш трудомісткою і вимагала спеціальної організації процесів виховання і навчання.

Шлях розвитку педагогіки був складний і неоднозначний, закономірності виявлялися поступово. Тільки в XVII столітті педагогіку визначили як самостійну галузь наукового знання. Теоретичні викладки і припущення перетворювалися в науково-обгрунтовану систему, а практичне її застосування ставало мало не мистецтвом. Педагогіка поставила за мету виявити і вивчити суть і закономірності педагогічного процесу, як інструменту для розвитку особистості.

Об’єкт, предмет і функції педагогіки

Об’єктом вивчення педагогічної науки є що розвивається людина.

До 50-х років XX століття за об’єкт педагогіки брали дітей, їх батьків та фахівців у сфері освіти. Однак скоро була усвідомлена потреба розвивати педагогіку дорослої людини, оскільки розвиток – процес, що триває весь життєвий шлях особистості, від народження до смерті. Так, в окремі напрямки виділилися педагогіка військових, спортсменів, колективів і т.п. Реалії сучасного життя з її постійними активними змінами стали основою для ще більшого розширення об’єктивного поля в педагогіці. На даний момент можна стверджувати, що педагогіка являє собою наукове протягом, що досліджує не тільки дитинство і школу, а й загалом життя людини. Чи можна було припустити біля витоків педагогіки, що її основи будуть широко застосовуватися для вивчення багатьох питань, що стосуються держави і суспільства? Роль, відведена педагогічній науці, відповідає реаліям сьогодення; накладає на неї підвищену відповідальність перед суспільством.

Предмет педагогіки – це виховання в найширшому його розумінні: як процесу трансляції накопиченого соціального досвіду наступним поколінням. Але також предметом визначається педагогічний процес навчання і виховання особистості на всіх життєвих етапах, для якого характерна його цілеспрямована організація.

Основою кваліфікованої педагогічної діяльності є глибоке знання педагогічних проблем і явищ і їх практичне ефективне застосування. Відповідно до сказаного можна виділити такі функції педагогіки:

  • загальнотеоретична (встановлення закономірностей і принципів організації процесів);
  • прогностична (обгрунтування розвитку педагогічної дійсності і освіти);
  • практична (вдосконалення педагогічної практики).

Основні педагогічні категорії

До категорій науки прийнято відносити поняття, що відображають її загальні основи. Основні педагогічні категорії це: освіта, виховання, навчання, розвиток.

Виховання здійснює усвідомлене цілеспрямоване вплив на особистість, формування у неї певного ставлення до явищ зовнішнього середовища, світогляду індивідуума і соціально прийнятної поведінки. Педагогічна наука ставить за мету вивчити сутність виховання, встановити закони виховних процесів, виявити перспективи розвитку, ефективний інструментарій та дослідити особливості кожного виду виховання (розумове, фізичне, трудове, естетичне, духовно-моральне, екологічне).

Виховання – основний інструмент розвитку, який є поетапним процесом змін у фізіології і духовну складову. Прийнято поділяти розвиток людини на фізичне, психічне, духовне і соціальне.

Базова задача виховного процесу – передати накопичений людською спільнотою досвід наступному поколінню, що підлягає реалізації за допомогою освіти. Освіта включає в себе процес засвоєння і акумуляції знань, навичок, умінь. Освіта може бути загальним і спеціальним; підрозділяється на початкову, середню і вищу.

У складі освіти окремо говорять про навчання – процесі безпосередньої трансляції інформації, кого навчають при взаємодії з педагогом. Навчання складається з двох етапів: викладання (здійснюється передача знань, умінь, навичок) і вивчення (осмислення, прийняття, аналіз учнями «входить» інформації).

Всі категорії педагогіки знаходяться в тісному взаємозв’язку, доповнюють і підсилюють один одного, роблячи розвиток людини всебічним.

Зв’язок педагогіки з іншими науками

Розвиток педагогічної науки відбувається у взаємозв’язку з іншими науковими напрямами, такими як філософія, психологія, біологія, медицина, соціологія, політологія, етнографія, що породило симбіоз суміжних напрямів: соціальна педагогіка, педагогічна психологія, корекційна педагогіка і т.д.

Цілком очевидно, що найміцнішим, що лежить біля витоків, є «партнерство» педагогіки і філософії, чиї ідеї та стали базисом для формування педагогічний тверджень, послужили методологічним фундаментом. Педагогіка і психологія також дуже сильно і стійко переплетені між собою, оскільки давно стала очевидною необхідність враховувати ту реальність, з якою має справу якого навчають або навчальний.

Біологію і педагогіку об’єднало вивчення загального питання: взаємодія природних і соціальних факторів розвитку особистості.

Результатом зв’язку педагогіки і медицини стало виділення такого напрямок як корекційна педагогіка. Тут предмет діяльності – діти з вродженими чи набутими обмеженнями в розвитку. Корекційна педагогіка спільно з медициною прагне розробити і впровадити засоби терапевтичної дії, що полегшують процес соціалізації.

Взаємодія педагогіки і економіки складно і неоднозначно, але має велике значення: розробки педагогічної сфери потребують економічне стимулювання, що є важливий чинник її розвитку.

Педагогіка і соціологія також мають спільні інтереси і цілі: планування освіти, встановлення тенденцій розвитку кожного з шарів населення, спільних рис і законів соціалізації, виховання.

Вкрай важливо розуміти, яким чином пов’язана політологія і педагогіка: на будь-якому етапі розвитку педагогічного вчення концепція освіти відображала положення ідеології чільних партій і класів.

В цілому, можна говорити, що внесок багатьох наук в систему виховання і освіти великий, але лише сама педагогіка безпосередньо вивчає глибоку сутність виховного процесу, який пов’язаний безпосередньо з людиною і його взаємодією з педагогом.

Посилання на основну публікацію