Особливості статистичних методів психолого-педагогічного дослідження

У педагогіці, крім теоретичних і емпіричних методів досліджень, також часто використовуються методи статистичної обробки отриманих результатів. Інформаційна база має велику кількість матеріалу, характеризується його складністю, конкретними зв’язками між окремими елементами. Завдяки статистичним методам можливо сформувати повну і конкретну картину використовуваних педагогічних процесів і явищ.

Виділяють такі види математичних і статистичних методів в педагогіці:

Номінальні змінні, до яких відносять підлогу, анкетні дані і т.д. Над такими даними не можна проводити арифметичні процеси, так як у них досить специфічний характер.

Зазвичай їх ділять на класи по відмінних рис

Дані з кількісної або порядкової шкалою вимірювання. Також називаються простими змінними. При аналізі такого виду ділять дані на підвибірки, також використовуються рангові технології. Іноді застосовують параметричний метод.

Кількісні змінні. Вони показують рівень вираженості вимірюваного показника, до якого відносять успішність і різні оціночні дослідження. При роботі з даним видом використовують всі традиційні типи аналізу.

Різноманітність змінних видів вимагає застосування великої кількості використовуваних математичних та статистичних методів дослідження.

Для організації будь-якого дослідження з вимірюванням будь-яких показників необхідно конкретне співвідношення і порівняння вимірюваного з вимірником. Вимірювач є зразком, еталоном. Після проведення співвідношення оцінюється результат вимірювання.

Для технічної сфери в ролі вимірювача використовують матеріальні зразки. Для громадських вимірювань, до яких відносять психолого-педагогічні, вимірювачі можуть бути еталонними. Щоб зрозуміти сформувалося у дитини певний розумовий дію чи ні слід співвіднести дійсне з необхідним. З цієї причини, присутня якась складність, тому що в голові у дослідника повинен постійно бути ідеальний зразок цього необхідного.

Не всі педагогічні явища можна виміряти і обробити статистичними методами. Деякі з педагогічних явища не мають потрібного зразка, відповідно до якого проводиться статистичне вимір.

Характеристика статистичних методів в педагогіці

На сьогодні всі методи психолого-педагогічного дослідження поділяють на дві великі групи:

  • Об’єктивні матеріальні дії. До них відносять явища, які формуються незалежно від людської свідомості.
  • Суб’єктивні нематеріальні дії. До них відносять явища, які характерні конкретної людини.

Також до першої групи відносять різні хімічні і біологічні процеси, переміщення, звуки і дії, які відбуваються завдяки людині.

До другої групи належать відчуття, сприйняття, уявлення, фантазія, мислення, емоції, потяги, прагнення, мотивацію, знання, вміння та здібності.

Показники об’єктивних матеріальних дій здатні постійно вимірюватися і піддаватися статистичній обробці. Використовуючи метод фізичних операцій, їх можливо співвіднести з будь-якої справжньої величиною, яка є зразком, мірою підходящої особливості або ознакою.

Показники суб’єктивних нематеріальних дій виміру не піддаються, так як для них не існує матеріальних ідеалів і зразків. Застосовуються тільки приблизні методи оцінки явищ – будь-які можливі непрямі показники.

Сутність непрямих ознак – дія, яка вимірюється або його показник пов’язують з конкретними матеріальними якостями, а їх значення вважається показником всіх нематеріальних явищ. Наприклад, ефективність недавно сформованого методу або технології навчання оцінюють рівнем успішності учнів, або якість діяльності учня оцінюють кількістю допущених помилок. Рівень складності матеріалу, який вивчається оцінюється чисельністю витраченого на нього часу. Формування психічних і моральних характеристик оцінюється кількістю дій.

Дослідники теперішнього часу цікавляться різними методами кількісного аналізу даних, які спливають під час психолого-педагогічної діяльності. Важливим при цьому вважається етап обробки даних результатів, точніше їх якісний і всебічний аналіз. Статистичні методи надають можливість зробити правильні висновки проведеного дослідження і знайти переваги конкретного методу. Також допоможуть показати загальну тенденцію, знайти докази, що наукове припущення, яке перевіряється, справдилося або стало невдалим.

Правильний аналіз допоможе перевірити, як пройшло певну дію в педагогіці або явище, яке йому сприяло. Чи зможе позначити, які були умови проведення такого дослідження і його вплив на сам процес і результати. Допоможе дати відповідь на питання, можливо або неможливо використовувати таку методику в подальшому.

На цьому етапі варто правильно провести аналіз таких факторів:

Проаналізувати обставини, які пробудили конкретних людей відповісти неправильно.
Знайти допущені помилки для подальшого акцентування навчання на певному матеріалі.

Висновок

При застосуванні статистичних методів аналізу зібраних даних можливо правильно оцінити результати дослідження і сформувати велику основу для подальших теоретичних узагальнень. В результаті, такі методи надають ряд числових даних, на основі яких можливо провести моніторинг зростання даного процесу. Такі дані надають можливість співвіднести різні числові показники, які були отримані під час досліджень, і зробити згідні педагогічні висновки, рекомендації.

Не варто забувати, що статистичні методи в педагогіці використовуються тільки для кількісної оцінки характеристик і явищ. Через недостатнє вивчення і специфічних явищ в педагогіці, складно визначити статистичні закони розподілу по відношенню до них. Варто з великою обережністю застосовувати статистичну обробку в психолого-педагогічному дослідженні, і враховувати всі особливості навчального і виховного процесу.

Посилання на основну публікацію