Основні види, форми та методи контролю

Основна частина процесу навчання включає в себе контроль. Його ділять на 4 виду: попередній, поточний, періодичний, підсумковий.

Попередній контроль. Володіє діагностичними завданнями і проводиться з метою виявлення знань, умінь, навичок перед початком навчання. Його застосовують на початку навчального року перед вивченням нового матеріалу.

Простежується його важливість, так як характер вивчення нової теми залежить від ступеня засвоюваності минулого. Якщо педагог не володіє такою інформацією, то він не здатний грамотно проектувати і управляти навчальним процесом. Попередній контроль дозволяє фіксувати початковий рівень навченості, при зіставленні якого з досягнутими є можливість виміряти «приріст» знань, ступінь формування умінь, навичок, проаналізувати динаміку та ефективність навчального процесу, зробити висновки про внесок вчителя в навченість дітей, оцінити професійну компетентність.

Поточний контроль. Виконується за допомогою вчителя в ході щоденної роботи для кваліфікації ступеня сформованості знань, умінь, навичок і оцінки їх глибини і міцності. Контроль сприяє виявленню прогалин учнів і дозволяє допомогти в засвоєнні нового матеріалу.

Функція поточного контролю – зворотна взаємозв’язок. Учитель отримує відомості про хід процесу засвоєння нової теми кожного учня. Він дозволяє не тільки бачити необхідні відомості, але і контролювати навчально-виховний процес, вести спостереження за роботою класу.

Здійснення поточного контролю виконується за допомогою усного опитування: вибірковий або фронтальний. При використанні тестових завдань можна заощадити час і перевірити знання 2-3 останніх проведених уроків. Закінчення роботи характеризується наявністю аналізу допущених помилок.

Періодичний контроль. Його розглядають як тематичного з метою систематизації знань учнів. Застосування доцільно після завершення модулів, розділу програми або в кінці навчальної чверті. Такий контроль є помічником в підведенні результатів роботи певного періоду часу.

Підсумковий контроль. Необхідний для позначення кінцевих результатів навчання для систематизації та узагальнення всього навчального матеріалу. Його здійснення характерно для кінця навчального року або після закінчення курсу навчання в якості іспитів.

Останнім часом технології підсумкових випробувань із застосуванням комп’ютерів і спеціалізованих програм стають часто використовуваним видом контролю. Тестові завдання мають кілька варіантів відповідей, з яких слід вибирати вірне рішення. Використання інформаційних технологій пов’язано з їх максимальною об’єктивністю при виведенні кінцевого результату. Мінус лише в тому, що вони не здатні виявляти конкретні труднощі учнів персонально, що робить викладач при наявності традиційної системи формального контролю.

Форми контролю

Специфіка організаційної структури навчальної роботи залежить від застосовуваних форм роботи протягом уроку. Їх класифікують на:

  • фронтальний метод (робота з усім класом на прикладі фронтального опитування);
  • груповий метод (контролюється робота учнів в групах і їх вміння взаємодіяти);
  • індивідуальний метод (виявлення знань і умінь учня на прикладі відповіді біля дошки);
  • комбінований метод (поєднання індивідуального з груповим і фронтальним);
  • метод самоконтролю (для визначення внутрішнього зворотного зв’язку з розумінням предметної області).

Методи контролю

Метод контролю – це називається способом, за допомогою якого можна оцінити результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної роботи вчителя.

Основними методами контролю вважають спостереження, опитування, письмові роботи, заліки, іспити.

За допомогою спостереження педагог складає судження про ставлення учня до предмету, доступності в розумінні, посильності для нього в вивченні матеріалу. Грунтуючись на цьому, учитель планує і організовує контроль знань у певного учня персонально.

Розглядаючи опитування у вигляді методу, можна класифікувати на:

  • індивідуальний (відповідь біля дошки або з місця на оцінку);
  • фронтальний (регулярна форма опитування всього класу з пройденого матеріалу для виявлення засвоюваності теми);
  • комбінований (залучення максимальної кількості учнів групами з різною формою роботи протягом уроку).

Комбінований опитування має перевагу в можливості проведення фундаментальної перевірки декількох учнів за короткий проміжок часу з максимальним виявленням рівня знань і їх засвоєння.

Письмові роботи класифікують на перевірку зошитів, проведення контрольних, оцінку домашнього завдання.

Підсумковий контроль – це найважливіший метод перевірки знань за допомогою заліків, іспитів. Його використання відноситься до учнів старшої школи загальноосвітнього закладу. Наявність залікової системи дозволяє вести тематичний облік знань, іспит виявляє сумлінну працю педагога-предметника і всієї установи в цілому.

Посилання на основну публікацію