Основні тенденції в розвитку системи освіти в 21 столітті

Система освіти 21  століття часто змінюється, на що впливають такі чинники:

 • Збільшення доступного інформаційного поля.
 • Прогрес.
 • Розвиток економіки, яке потребує кваліфікованих кадрів.

Виділяють такі тенденції в розвитку сучасної освіти:

 • Гуманізація.
 • Гуманітаризація.
 • Націоналізація.
 • Відкритість.
 • Правильний підхід.
 • Аналіз і осмислення.
 • Перехід до самореалізації і самонавчання.
 • Співробітництво.
 • Творча сфера.
 • Застосування мотивації і методик для розвитку.
 • Результат і його оцінка.
 • Безперервність.
 • Взаємодія освіти і виховання.

Основні тенденції сучасної освіти

Гуманізація освіти – це визнання людини головною соціальною цінністю. Сучасне навчання враховує пріоритети навчання, яке орієнтується на індивідуальні здібності учня в освіті, спрямованого на отримання знань з окремих дисциплін. Завдяки такому навчанню легко зрозуміти здібності учня, задовольнити його потреби в сфері освіти і виховати почуття власної гідності.

Гуманітаризація допомагає людині зрозуміти духовність, розширити мислення, сформувати цілісну картину про навколишній світі і систему цінностей. На основі загальнолюдської культури зможуть розвиватися різні людські боку, з огляду на суб’єктивні потреби і об’єктивні умови особистості, які безпосередньо залежать від рівня матеріального і кадрового потенціалу навчання.

Така тенденція в освіті, як націоналізація, визначає національну спрямованість освіти. Освіта вимагає постійного розвитку, але грунтується на історичних особливостях і народних традиціях. Навчання сприяє збереженню і поповненню національних цінностей.

Сучасна освітня система повинна бути відкритою. Мета навчання повинні визначатися не тільки державою, а й враховувати думки учнів, батьків і педагогів. Відкритість – ще одна тенденція освіти, якій підпорядковуються програми навчання. Освітні програми потребують основі знань і повинні легко доповнюватися. При цьому враховуються культурні, регіональні, етнічні та інші особливості.

Сучасна освіта потребує переходу уваги вчителя з навчальної роботи на продуктивну навчально-пізнавальну, трудову, художню та іншу діяльність учня. Культура повинна спонукати людину на продуктивну роботу, тільки в такому випадку вона виконає функцію розвитку особистості. Краще оволодіти культурою можливо при виконанні різноманітної роботи, яка значима для людини. Підхід діяльності до навчання допоможе наділити теоретичні педагогічні завдання особистісним змістом роботи людини.

Раніше часто застосовувалися інформативні форми освіти, які на сьогодні перестали бути актуальними. Сучасна освіта вимагає застосування елементів визначення і розширення проблем, наукового пошуку, індивідуальної діяльності, взаємодії учнів. Важливо реалізувати перехід від відтворення до розуміння і осмислення, застосування отриманих знань на практиці.

Сьогодні важливо давати учням можливість для самоствердження і самореалізації, що допомагає налагодити самоорганізацію. Учитель і учень є співробітниками. Перетворення форм взаємодії залежить від зміни ролей і функцій всіх учасників процесу навчання.

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти, педагог повинен вміти активізувати, мотивувати, формувати мотиви, спонукати до саморозвитку, враховувати активність учнів, створювати умови для індивідуального руху вперед. Існує певна послідовність: від допомоги вчителя у вирішенні освітніх проблем і завдань на початковому рівні навчання, до максимальної самостійної регуляції в навчанні і появи взаємин між учнем і педагогом. Під час переходу від наставництва до співпраці важливо зберегти повагу до вчителя з боку учня.

Творчу спрямованість легко простежити в сучасній освіті. Прояв творчої сторони освіти і використання творчого процесу допоможе учневі легко пройти стадію індивідуального зростання і розвитку, задоволення від результату. Творчість сприяє отриманню позитивних емоцій від освітнього процесу.

Сувора регламентація процесу навчання вже в минулому. На сьогоднішній день педагог вільний від правил і регламентів. Це допоможе домогтися ефективного результату і зробити навчання індивідуально спрямованим.

Результат будь-якої роботи вимагає оцінки. Те допоможе зрозуміти рівень ефективності навчання. Оцінка ставиться по певним вимогам і стандартам, уніфікованими незалежно від форми і специфіки освіти.

Безперервність освіти – важлива тенденція в розвитку освіти. Вона сприяє поглибленню знань і допомагає досягти цілісності в освіті та вихованні. Безперервність освіти допоможе перетворити отримані знання на протязі людського життя.

Важливо взаємодія виховання і навчання. У багатьох освітніх установах виховна функція відсутня. Тільки при взаємодії навчання і виховання можливе формування особистості.

Технічний прогрес йде вперед, що позначається і на освітньому процесі. Сучасні технології повинні бути присутніми в нових методиках. Важливо правильно використовувати отриману інформацію і вміти застосовувати її в реальному житті.

Посилання на основну публікацію