Основні компоненти процесу навчання, його цілі і завдання

Взаємозв’язок методів, змісту, форм і засобів, цілей, завдань процесу навчання

Навчанням називають цілеспрямований процес передачі і засвоєння соціально-культурного досвіду.

Дана форма висловлює усвідомленість цінності знань, важливості наступності в їх передачі наступним поколінням, потреби і необхідності подальшого пізнання світу.

Навчання спрямоване на розвиток особистості. Під час навчання це здійснюється за допомогою організації засвоєння учнями знань і способів діяльності.

Основна мета навчання в педагогіці – це підтримання громадського прогресу.

Зміст навчання

Чим обумовлюються цілі і зміст навчання?

Змістом навчання називають інформацію, яка використовується в процесі навчання.

Його структура виділяє компоненти процесу навчання:

 • цільовий;
 • стимулююче-мотиваційний;
 • змістовний;
 • операційно-дієвий;
 • контрольно-регулювальний;
 • оціночно-результативний.

Навчання базується на чотирьох елементах: знаннях, уміннях, досвіді творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. Інформація, призначена для проведення навчального процесу, залежить від висунутих вимог системи освіти з боку особистості, суспільства і держави. При зміні історичних епох породжується нова культура, створюються властиві їй педагогічні теорії, перебудовується сам зміст навчання.

Для визначення змісту документів застосовується стандарти, навчальні плани, програми, підручники.

Зміст загальної освіти сприяє участі в соціальній і непрофесійної діяльності, формуванню громадянської позиції і ставлення до світу, дозволяючи визначитися зі своїм місцем у житті, наділяє людину знаннями, вміннями, необхідними для конкретної діяльності професійної області.

При визначенні змісту важливе дотримання певних вимог:

 • правильно дидактично оброблений матеріал, адаптований для навчання;
 • врахування психологічних особливостей, віку, рівня підготовки учнів при виборі інформації;
 • забезпечення наявності зв’язку між теорією і практикою, навчанням і вихованням;
 • відповідність змісту навчання соціальним цілям розвитку людини, суспільства і держави з різним характером цивілізацій, культури і рівня розвитку науки.

Форми навчання

Формою навчання називають організована взаємодія вчителя і учня. Важливим аспектом є характер цієї взаємодії і формування умінь і навичок. Розрізняють декілька форм навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • вечірня;
 • самостійна;
 • лекції;
 • семінари;
 • практичні заняття;
 • екскурсії;
 • виробнича практика;
 • факультативні заняття;
 • консультації;
 • заліки;
 • іспити;
 • індивідуальна форма навчання;
 • індивідуально-групова.

Вони володіють різними напрямками. Лекції, семінари, конференції, самостійна робота передбачають попередню теоретичну підготовку учнів. Всі види практики і практичні заняття відносять до практичної підготовки.

Методи навчання

Методами навчання називають різні способи дослідження, підходи до вивчення матеріалу для поступового наукового пізнання і отримання результату.

В якості методу використовуються системи операцій при роботі на обладнанні, прийоми наукового дослідження і подачі матеріалу.

 • Характеризуючи общедидактические методи, виділяють ті, які використовують в навчанні і застосовують для будь-якої дисципліни. До ефективних общепедагогическим методів відносять:
 • лекції, за допомогою яких повідомляється новий матеріал, що містить опис складних систем, зв’язків, залежностей причинно-наслідкового характеру;
 • вправи, які націлені на активізацію рухово-моторних здібностей людини, на відпрацювання умінь і навичок при постійному їх повторенні;
 • навчальна дискусія, заснована на організації навчальної групи для обміну поглядами та думками з конкретного питання;
 • робота з навчальними посібниками, що сприяє отриманню інформації, перебуваючи в будь-якому місці;
 • відео-метод, який є комплексною дидактичною технологією;
 • метод навчальної гри, заснований на створенні, імітації реальних ситуацій.

Вибір методу для навчання не може бути випадковим. Він ґрунтується на вимогах теорії навчання про відповідність методів, зміст навчання, особливості учнів і тимчасовому ресурсі. Навчання є творчим процесом і залежить від наявних засобів навчання та досвідченості, особистих здібностей, якостей педагога.

Засоби навчання

Засобами навчання називають сукупність матеріальних, технічних, інформаційних і організаційних ресурсів, використовуваних для забезпечення різних методів навчання.

Найскладніша група технічних засобів навчального закладу – комп’ютери. Матеріальні об’єкти, зображення, підручники, дидактичні матеріали розглядаються в якості засобів навчання.

Для розуміння змісту запропонованого поняття виділено кілька рівнів. На ступені окремого навчального закладу в категорію засобів навчання включені:

 • матеріальні засоби (знання з наявністю навчального обладнання);
 • організаційні засоби (системи і методи навчання, їх тривалість і характер).

Вивчення окремих предметів передбачає виділення декількох груп засобів навчання:

 • словесні (навчальна література, посібники, додаткові джерела);
 • візуальні (мікроскоп, дифракційна решітка, діаскоп і інші);
 • аудіальні (програвачі);
 • аудіовізуальні (проектор, телевізор,);
 • засоби автоматизації процесу навчання (лінгвістичні кабінети, комп’ютери, телекомунікаційні мережі);
 • навчально-методичні матеріали, розміщені на сайті навчального закладу.

Взаємозв’язок методів, змісту, форм і засобів, цілей, завдань процесу навчання
Процесом навчання називають спеціально організоване взаємодія вчителя і учня, з огляду на зміст освіти і виховання, використання різних педагогічних засобів, спрямованих на реалізацію завдань певного плану.

Дані завдання здатні задовольнити потреби суспільства і особистості при її розвитку і саморозвитку. Педагогічний процес розглядається як система з п’яти взаємопов’язаних елементів:

 • мета навчання;
 • зміст інформації;
 • методи, прийоми, засоби;
 • педагог;
 • учень.

Мета відображає кінцевий результат педагогічної взаємодії, до якого прагнуть вчитель і учень. Принципи визначають основні напрямки для досягнення мети. Зміст інформації передається учням для того, щоб поставлена ​​мета була досягнута. Методи характеризуються діями їх взаємодії для передачі змісту.

Висновок

Засобами називають матеріалізовані предметні способи зв’язку з вмістом, тому їх використання вдало в єдності з методами. При наявності форм організації процесу навчання надається логічна закінченість. Основна роль контролю процесу лягає на вчительські плечі. При правильному дозуванні взаємозв’язку форм, методів, засобів навчання і компетентності педагога клас може досягти максимальних результатів на заняттях за короткі терміни.

Посилання на основну публікацію