Об’єкт і принципи соціальної педагогіки

Розподіл принципів соціальної педагогіки на певні групи відбувається на основі відмінності факторів, які роблять значний вплив на діяльність і продукт цієї діяльності. В рамках соціальної педагогіки в список таких факторів входять:

 • об’єктний;
 • суб’єктний;
 • середовищний;
 • технологічний.

Об’єктний фактор і принципи

Об’єктний фактор представляє собою певний фактор, який визначений особою або групою осіб, щодо якої здійснюється соціально-педагогічна діяльність.

Дана діяльність носить виключно адресний характер і є залежною від особистості об’єкта і параметрів групи. Що володіють найбільшою важливістю принципи, які є обумовленими цим фактором:

 • природодоцільність,
 • гуманізм,
 • індивідуальна обумовленість.

Принцип природодоцільності визначає людину як природного створення і розглядає його розвиток виходячи із законів соціальної та природної природи.

Принцип індивідуального підходу полягає в прийнятті людини з усіма властивими йому специфічними особливостями, перевагами, здібностями і, звичайно ж, недоліками.

Принцип гуманізму означає пріоритет соціального значення окремої людини, формування умов, які є необхідним аспектом для розвитку і виховання, захисту його прав, сприяє в самовизначенні та інтеграції в суспільство.

Суб’єктний фактор і принципи

Суб’єктний чинник створює своєрідність організації і сприяє реалізації суб’єктом соціально-педагогічної діяльності. Даний фактор є значимим в умовах вибору індивіда з метою здійснення певної соціально-педагогічної діяльності в залежності від умов і вимог до ступеня її ефективності, а також в ході оцінювання процесу і кінцевого результату наведеної діяльності.

Головні принципи при цьому можна записати у вигляді наступного списку:

 • особистісна обумовленість;
 • взаємозв’язок ефективності та професіоналізму соціально-педагогічної діяльності.

Принцип особистісної зумовленості полягає в тому, що особистість педагога робить вирішальний вплив на ставлення до продукції, яку він діяльності і до нього самого.

Є значущим принцип взаємозв’язку професіоналізму соціального педагога та дієвості здійснюваної його силами соціально-педагогічної діяльності. Професійна підготовленість грунтується на факті наявності відповідної компетентності, внутрішньої потребою і умінням соціального педагога здійснювати її в рамках деяких умов і до певного об’єкту соціальної педагогіки.

Середовищний фактор і принципи

Середовищний фактор визначає ступінь впливу на суб’єкт і об’єкт соціально-педагогічної діяльності середовища, яка їх оточує, а також результат цього впливу.

Наведені фактори впливають на вплив практики соціального педагога, або посилюючи його, або надаючи зворотний ефект. Список з найбільш значущих принципів можна записати в такий спосіб:

 • культуродоцільність;
 • средовая обумовленість;
 • соціальна обумовленість.

Принцип культуровідповідності полягає в тому, що розвиток і формування особистості людини відбувається в умовах певної культури. Людина, згідно з наведеним принципом, визначається як продукт часу, якого він належить, і його культури.

Своєрідним фундаментом принципу соціальної обумовленості можна назвати поняття впливу устрою держави, політики і діяльності соціальних інститутів на освіту особистості. Принцип середовищної обумовленості обумовлює собою залежність соціально-індивідуального розвитку, а також виховання людини від середовища, в якій відбувається його життєдіяльність.

Технологічний фактор і принципи педагогіки

Технологічний фактор відповідає за закономірності самої соціально-педагогічної діяльності.

Даним чинником обумовлені принципи соціальної педагогіки, розташовані в наступному списку:

 • цілеспрямованість;
 • комплексність;
 • систематичність;
 • опора на позитивні риси особистості;
 • свідомість і активність.

Всі принципи соціальної педагогіки існує тісно пов’язані один з одним і є взаємообумовленими. З ростом числа принципів приймається, які беруться до уваги в процесі соціально-педагогічної роботи, зростає і його можлива ефективність.

Посилання на основну публікацію