Напрямки роботи класного керівника

Функції та напрямки діяльності класного керівника визначаються змістом, формами і методами. Найбільш значимими факторами роботи педагога як класного керівника є:

 • Вивчення особистісних особливостей вихованців.
 • Формування колективу і його виховання.
 • Удосконалення особистих талантів, розумових здібностей, фізичного потенціалу вихованців.
 • Створення умов для формування пізнавальної культури і організація дозвілля.
 • Збереження і зміцнення здоров’я учнів.
 • Підготовка до майбутньої трудової діяльності.
 • Спільна робота з іншими учасниками навчального процесу.
 • Двостороннє спілкування з батьками.
 • Налагодження партнерських відносин з позашкільними навчально-виховними закладами та іншими суміжними організаціями.
 • Проектування виховної роботи та дотримання документаційною звітності.

Особливості роботи класного керівника

Ознайомлення з особистістю вихованця відбувається за допомогою різноманітних методик, доступних класному керівнику. На підставі зібраних даних педагог формує індивідуальний шлях розвитку вихованця. Залучення до активної діяльності відбувається на основі його індивідуальних особливостей і можливостей. В процесі роботи найбільш ефективний результат дає комбінований підхід до формування груп взаємодії.

В якості методів вивчення особливостей учнів прийнято виділяти:

 • Систематичне спостереження за поведінкою, діями, реакціями учнів в рамках різних життєвих аспектів.
 • Визначення результатів діяльності учнів.
 • Природний експеримент.
 • Рейтингове формування.
 • Компетентно оціночний метод.

Основна життєве середовище школяра – це його навчальний колектив або клас. Формування і виховання колективної взаємодії вимагає залучення учнів до різних видів спільної діяльності, що сприятливо впливає на розвиток міжособистісних відносин, формування традицій, налагодження межколлектівних зв’язків. Забезпечення всіх цих чинників буде утруднено, якщо в класі не створена довірча, сприятлива атмосфера спілкування серед всіх учасників виховного процесу.

Для початкового визначення напрямку роботи класного керівника необхідно ознайомитися з особистими справами вихованців, їх поведінковими особливостями, провести бесіду з членами сім’ї і вчителями предметних дисциплін, виконати аналіз успішності і виявити її рівень, визначити позитивні та негативні нюанси в масштабі колективу. Далі йде етап визначення ефективного підходу до організації виховної роботи.

Педагогічні вимоги до учнів

Правильно пред’являються педагогічні вимоги забезпечать створення міцних, ефективних взаємовідносин всередині колективу.

Для цієї мети підійде спілкування у форматі зборів, де педагог зможе доступно пояснити учням вимоги по відношенню до поведінки і обов’язків, познайомити учнів із загальним зводом правил навчального закладу. Озвучування конкретних вимог спонукає учнів до аналізу власної поведінки, переживання внутрішнього резонансу між необхідним і наявним, що стимулює процес самовиховання.

Класний керівник повинен мати здатність, грамотно організовувати позаурочну діяльність. Притягнення колективу до активної практичної роботи і розвиток інтересу до неї забезпечує правильне виховання всередині колективних взаємин. На основі таких дій формуються традиції класу, які сприяють насиченості життя і розвитку колективу.

Діяльність класного керівника по розумовому вихованню повинна проводитися спільно з учителями предметних дисциплін. Крім цього від класного керівника, як від головного координатора класу, потрібно стимулювання розвитку творчого та фізичного потенціалу дитини. Педагог повинен виховати в підопічних не тільки відповідальне ставлення до навчання, а й сприяти їх залученню до участі в науково-технічних суспільства, всіляких гуртках і секціях порівнянно потенціалу конкретного учня. Здійснення такої роботи можливо за допомогою проведення екскурсій, конкурсів, зустрічей, відвідування театрів та музеїв.

Одна з основних завдань класного керівника – визначення відстаючих вихованців. Педагог повинен вчасно помітити невідповідність знань дитини поточному навчальному плану і вжити заходів для надання ефективної допомоги.

Робота класного керівника щодо всебічного розвитку

Крім навчальної діяльності класного керівника і виховних заходів, що диктуються правилами поведінки в освітньому закладі, педагог повинен докладати зусиль і для всебічного розвитку своїх підопічних. Робота в цьому напрямку складається з декількох чинників:

 • Духовно-моральне виховання. Як правило, реалізовується шляхом ознайомлення учнів з культурою інших країн, організації дискусій на морально-етичні теми, проведення культурно-мистецьких зустрічей.
 • Патріотизм. Виховання любові до Батьківщини, почуття патріотизму, національної самосвідомості і особистої відповідальності за збереження багатств країни, дозволяє сформувати відповідальну, самодостатню особистість.
 • Господарсько-трудова діяльність. Підготовка до цього аспекту життєдіяльності є ще одним обов’язком класного керівника. Формування конкурентоспроможної та самодостатньої особистості в сучасних реаліях світу неможливо без підготовки до трудової діяльності, економічного та екологічного виховання.
 • Фізичне здоров’я. Сучасна тенденція слаборозвинених фізичних здібностей у більшості учнів диктує необхідність створення умов для повноцінного фізичного розвитку особистості. Класному керівнику необхідно вивчати вікові та психофізичні особливості дітей, що б в повній мірі забезпечити реалізацію даного аспекту роботи.
 • Спільна робота з іншими вчителями, залученими у виховання класу, дозволить створити єдиний стиль взаємин з учнями.

Чи не маловажним фактором в роботі класного керівника залишається спілкування з батьками або опікунами вихованців. Спільна робота дозволить створити цілісну картину виховання, привнесе в процес єдність і зробить його ефективним. Для забезпечення умов продуктивного двостороннього співробітництва педагог повинен ознайомити батьків з планом, цілями і завданнями, донести інформацію в доступній формі і при необхідності організувати навчання батьків. Це дозволить виробити єдиний підхід до вирішення завдань по вихованню дітей.

При співпраці з позашкільними організаціями класний керівник відкриває більше можливостей для збагачення навчально-виховного процесу. Вкрай важливо брати до уваги творчий потенціал учнів при виховній роботі з класом. Подібна практика показує позитивну динаміку у формуванні увлеченностей творчою діяльністю, піднімає престиж, самооцінку учнів, відкриває можливості для самореалізації.

Посилання на основну публікацію