Мета навчання: дефініція, класифікація та етапи

Педагогічна діяльність має доцільний характер і спрямована на досягнення поставлених цілей, вирішення завдань. Мета – це системоутворюючий фактор педагогічного процесу. Вона призводить до інших компонентів навчальної системи. Мета визначає вибір засобів, форми організації навчання.

Підходи до визначення педагогічної мети

У загальному понятті під терміном «мета» розглядається ідеальне передбачення результатів педагогічної роботи, що випереджають відтворення подій у свідомості особистості. Це здійснення потреб людини як образу бажаного результату діяльності.

Мета навчання – це визначення популярно в педагогіці. Чи означає сукупність уявлень про результати взаємодії суб’єктів освітньо-виховного процесу. Вони визначають характер, форми цієї діяльності, здатність суб’єктів передбачити взаємодії після спільної роботи.

Мета формує як учитель, так і учні. Педагог ставить за мету, як заздалегідь запланований результат. На його досягнення спрямовані навчальні впливу обраними прийомами і засобами навчання. Для вчителя мета – це ідеальне бачення результатів навчальної діяльності, для учнів – це результат навчання. Якщо цілі обох сторін збігаються, то робота виконана ефективно і успішно.

Підходи і класифікація цілей навчання

Виділяють кілька підходів і систематизації педагогічної мети. Визначають 3 основних види мети навчання. це:

  • Нормативні державні.
  • Громадські.
  • Соціальні.

Перший тип має загальні формулювання, зафіксовані в державних стандартах освіти. Громадські цілі ставлять різні соціальні верстви населення. Вони залежать від потреб, інтересів і вимог людей по відношенню до професійної підготовки.

Ініціативні мети створюються суб’єктами освітньо-виховного процесу, спираючись на особливості навчального закладу, профілю дисципліни, рівня підготовки учнів і т.д.

Створюючи структуру мети, вчитель прописує такі моменти:

  • Предмет – це те, на що спрямована думка, якості, які змінюються при навчанні.
  • Об’єкт – конкретний учень або група, піддається педагогічному впливу.

На основі зазначеного предмета виділяють кілька груп результатів педагогічних впливів.

Цілі можуть формувати свідомість, світогляд, поведінку. Цілі соціалізації передбачають ставлення в суспільстві, до праці, професії, сім’ї, мистецтву і т.д. Ще з предмета можна виставити мети виховання творчої діяльності, здібностей, задатків учня.

У педагога виділяють організаційні цілі, що дозволяють застосовувати самоврядування при плануванні і відтворенні роботи, розширення функцій учнів, наданні допомоги на заняттях.

Методичні цілі вчителя – це перебудова технологій, методики навчальної та позанавчальної діяльності, імплементація нових форм, методів і прийомів у виховно-освітньому процесі.

Етапи визначення мети в педагогіці

Цілепокладання – це поетапний логіко-конструктивний процес з декількома процесами:

  • Порівняння і узагальнення інформації;
  • Відбір актуальних даних;
  • Знаходження об’єкта, предмета мети і її вираження;
  • Реалізація роботи для досягнення результатів і цілей.

Висновок

Мета навчання в педагогіці – це системоутворюючий фактор педагогічного процесу. Обумовлюється вибором форм, засобів, прийомів організації навчальної роботи.

Посилання на основну публікацію