Культурно-освітнє середовище в педагогіці

У сучасній педагогіці поняття освітнього середовища нерозривно пов’язане з поняттям особистості. Процес становлення особистості пояснюється через:

 • початкові стадії становлення, що визначаються генетично;
 • сенситивні періоди, коли посилюється сприйнятливість до зовнішніх впливів.

Загалом своєму значенні термін «культурно-освітнє середовище» застосовується для сукупності ряду освітніх категорій. Тут ми наведемо визначення Белозерцева Є.П. як найбільш близьке до педагогіки.

Поняття культурно-освітнього середовища

Культурно-освітнє середовище – це сукупність значущих критеріїв, в яких людина живе, навчається і працює.

До значущим критеріям на думку автора відносяться природні, історичні, матеріальні, релігійні, культурні особливості, які визначають життя міського або сільського жителя.

В роботі Пряхина Д.А. поняття культурно-моральної середовища включає дві основні сфери життя:

 • освітньо-навчальну (навчальні заклади і сім’я);
 • культурно-виховує (установи культури, література та ін.).

Фактично, в інтерпретації Пряхина Д.А. культурно-освітнє середовище – це елемент буття, який доступний для сприйняття і дозволяє суб’єктам задовольняти свої потреби в освіті, розвитку особистісних якостей, пізнанні світу.

Зміст культурно-освітнього середовища

У терміні «культурно-освітнє середовище» злилися воєдино два таких складних міждисциплінарних поняття як освіта та культура. Звідси випливає наявність у середовища двох основних функцій: виховної та освітньої. Окремі елементи цієї структури служать для освоєння суб’єктами освітнього процесу гуманістичних цінностей.

Модель культурно-освітнього середовища включає наступні основні компоненти:

 • просторово-семантичний (дизайн, архітектура, знаки, плакати та ін.);
 • змістовно-методичний (підручники, навчальні програми, шкільні об’єднання та ін.);
 • комунікаційно-організаційний (прийнятий стиль спілкування, розподіл соціальних ролей і ін.).

Основним принципом функціонування культурно-освітнього середовища є безперервна трансляція культури за допомогою системи освіти, різні установи, книги, ЗМІ.

Розгляд культурно-освітнього середовища необхідно проводити в контексті її духовного змісту, яке визначається рівнем розвитку людей, духовними потребами, національними та загальнолюдськими цінностями. Також необхідно брати до уваги наявність матеріальних умов життя суспільства. Саме цей критерій багато в чому визначає доступність освіти і, як наслідок, загальний рівень освіченості населення.

Звертаючись до того чи іншого історичного періоду, ми повинні враховувати, що зміст культурно-освітнього середовища це сукупність наявних культурних цінностей і досягнутих на тат момент результатів у справі становлення людського суспільства. Кожне наступне покоління має великий обсяг накопиченої інформації, що дає новий поштовх для зростання.

Якщо говорити про носіях інформації, то серед них виділяють:

 • речові (матеріальні предмети, які використовуються людьми протягом життя);
 • особистісні (люди, які передають іншим свої знання і досвід).

Культурно-освітнє середовище в виховному процесі

Роль середовища в житті людини в даний час активно вивчається представниками самих різних наукових напрямків. Для педагогів інтерес представляє вплив середовища на становлення особистості дитини.

У загальній педагогіці поняття середовища широко висвітлено в наукових роботах і численних дослідженнях. Значно гірше досліджена тема функціонування шкільного середовища і її ролі в формуванні особистості дитини. Психологи і педагоги зараз активно заповнюють цю прогалину.

Вивчення ведеться на багатьох рівнях, до числа основних з яких можна віднести:

 • мікрорівень (культурне середовище одного окремо взятого установи освіти);
 • макрорівень (простір формування і функціонування педагогічної культури в загальному);
 • педагогічний вплив на становлення особистості в суспільстві (ЗМІ та ін.).

Що таке культурне середовище освітнього закладу? Це сукупність таких критеріїв як традиції та інновації, активна взаємодія між учасниками педагогічного процесу, духовність, моральність, управлінська структура. Все це впливає на формування особистості дитини.

Культурне середовище окремо взятого установи багато в чому визначається культурним середовищем району або населеного пункту, в якому ця установа розташовується. Навколишня дійсність може сприяти формуванню культурно-освітнього середовища установи, так і порушувати цей процес.

Так, наприклад, проголошення гуманістичних ідей, і цінностей як базисних в життєдіяльності школи без їх глибинного усвідомлення і прийняття з боку педагогічних товариств призводить до розвитку атмосфери облуди, посилення недовіри, зіткнень між учнями і вчителями, що веде до утвердження авторитарних методів виховання.

Посилання на основну публікацію