1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Педагогіка
 3. Критерії ефективності виховної роботи

Критерії ефективності виховної роботи

Сутність виховної роботи

Виховна робота – це організована і цілеспрямована діяльність дорослих і дітей, що здійснюється педагогічним колективом освітньої організації, або окремим педагогом (вчителем, вихователем тощо), з метою максимально повного саморозвитку і самореалізації дітей.

Основна мета виховної роботи – здійснення оптимізації функціонування системи виховання і розвитку дітей.

Досягнення мети виховної роботи досягається за допомогою:

 • Попереднє моделювання системи освіти, відповідно до вікових особливостей дітей, їх психічним і фізичним розвитком.
 • Організація цікавої та пізнавальної творчої діяльності дітей і дорослих.
 • Орієнтування у виховній роботі не загальнолюдські цінності, гуманізацію педагогічного процесу і коригування взаємин дорослого і педагога в потрібний напрямок.
 • Раціональне і логічно обґрунтоване використання наявного виховного потенціалу в навколишньому природному і соціальному середовищах, спрямованість на адекватність і співмірність процесів виховання, навчання, відпочинку та оздоровлення дітей.

Четвертий компонент є комплексним і включає в себе ряд елементів:

 • показники та критерії ефективності організованої виховної роботи;
 • методи, засоби, прийоми і форми вивчення, аналізу та подальшої оцінки результативності виховної роботи.

Необхідність оцінки ефективності виховної роботи

Необхідність здійснення оцінки ефективності виховної роботи полягає в тому, що своєчасно виявлення помилок і порушень, сприяє їх швидкому усуненню і коригування виховної роботи. Що дозволяє значно підвищити його результативності.

Одним з найбільш важливих критеріїв оцінки ефективності виховної роботи є діагностико-результативний критерій.

Діагностико-результативний критерій ефективності виховної роботи – це критерій, який спрямований на встановлення достовірності інформації по кожному з вихованців, здійснення аналізу особистісного розвитку дитини, умов формування дитячого колективу, доцільності використовуваних педагогічних методів і засобів, результативності реалізованої виховної роботи.

Таким чином, діагностико-результативний критерій є комплексом, що складається з декількох компонентів. Педагог, розробляючи даигностико-аналітичний інструментарій для оцінки ефективності виховної роботи, самостійно визначає ті компоненти, які будуть включені в критерій. Вибір компонентів обумовлений цілями та завданнями, що стоять перед виховною роботою, особливостями контингенту вихованців і т. д.

Основним мірилом ефективності виховної роботи є ті критерії та відповідні їм показники, які були підібрані для цього вихователем. Наприклад, так як основним орієнтиром виховної роботи є успішність розвитку дитини, відповідно основними критеріями ефективності виховної роботи будуть вихованість дітей, сформованість основних потенціалів особистості, інтелектуальна і моральна розвиненість.

Виходячи з тих критеріїв, які були визначені педагогом, перед ним постає потреба в підборі відповідних діагностичних методик, які сприятимуть отриманню достовірної інформації.

Основні критерії оцінки ефективності виховної роботи

Критерії ефективності виховної системи прийнято ділити на дві основні групи:

 • Критерії факту – спрямовані на визначення наявності організованої і цілеспрямованої виховної роботи в конкретному освітньому закладі.
 • Критерії якості – спрямовані на визначення рівня сформованості та ефективності проведеної виховної роботи.

Критерії факту включають в себе наступні показники:

 • відповідність змісту, обсягу і характеру реалізованої виховної роботи і можливостей освітнього закладу;
 • наявність єдиного колективу в освітньому закладі;
 • здійснення інтеграції педагогічних зусиль і виховного впливу.

Критерії якості включають в себе такі показники як:

 • рівень наближеності виховної системи до поставлених, освітнім закладом, виховним цілям;
 • ступінь реалізації педагогічних ідей, принципів і концепцій, які лежать в основі виховної роботи;
 • психологічний клімат освітнього закладу, стиль взаємовідносин між суб’єктами освіти, рівень внутрішнього комфорту;
 • рівень вихованості учнів (студентів, вихованців і т. д.).

Основними критеріями, що визначають ефективність виховної роботи навчального закладу, відповідно до освітніх стандартів, зводиться до наступного переліку:

 • Рівень самопочуття дитини в освітньому закладі (критерій відносин).
 • Рівень вихованості учнів/вихованців (критерій факту).
 • Сталість педагогічного колективу, наявність творчої співпраці між поколіннями педагогів (критерій колективу).
 • Емоційна насиченість і зміст виховно-освітньої діяльності (критерій змісту).
 • Рівень підготовленості учнів/вихованців до самостійного життя (критерій часу).
 • Критерій “відкритості освітнього закладу”.
 • Критерій системності та цілеспрямованості реалізованої виховної роботи.

Дані критерії є умовними, кожен з них може бути конкретизований, в залежності від цілей освітнього закладу та наявних у нього умов.

Ще одним важливим критерієм ефективності виховної роботи є група якісних критеріїв.

До якісних критеріїв оцінки ефективності виховної роботи належать:

 • Образ освітнього закладу у свідомості педагогів, учнів (вихованців), батьків.
 • Образ випускника освітнього закладу, як ідеального результату організованої виховної роботи.
 • Психологічний клімат в освітньому закладі. Психологічне самопочуття дітей і педагогів.
 • Ставлення з боку педагогічного колективу та адміністрації освітнього закладу до внутрішніх конфліктних ситуацій.
 • Характер взаємовідносин між суб’єктами виховної системи.
 • Подієвий характер виховної діяльності.
 • Перевірка часом – міцність зв’язку між поколіннями «педагог – діти», «досвідчений педагог – початківець педагог», «дитина – діти».
 • Авторитет навчального закладу, який проявляється у ставленні до нього з боку органів управління освітою, батьків і дітей.

Відповідно до всіх зазначених критеріїв, у виховній роботі використовуються традиційні та нетрадиційні методи вивчення виховної системи. Дані методи дозволяють дослідникам отримати максимально достовірну інформацію про рівень розвитку особистості дітей, сформованості дитячого і педагогічного колективу, рівня взаємин між учасниками виховної роботи.

Основними критеріями якості та ефективності реалізується в освітній організації виховної роботи виступають параметри життєдіяльності освітнього закладу. Такими параметрами є рівень вихованості й навченості дітей, їх ставлення до навчання та виховання, до освітньому установі, педагогам і т. д. В якості параметрів також виступають такі особистісні якості як усвідомлення необхідності вибору майбутньої професії, уміння адаптуватися до нових умов, рівень комунікативності і т. д.

Залежно від рівня розвиненості особистісних якостей дітей можна судити про ефективність організованої педагогічним колективом виховної роботи. Високий рівень розвиненості особистісних якостей дітей говорить про ефективність виховної системи освітнього закладу.

Таким чином, зв’язок всіх параметрів навчально-виховного процесу з показниками вихованості дітей є перша основна вимога до результатів виховної роботи.

ПОДІЛИТИСЯ: