Дошкільна педагогіка: визначення, становлення і розвиток її як науки

Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки на сучасному етапі, її цілі
У цій статті мова йтиме про дошкільної педагогіки як науки, буде знайдено відповідь на питання “Що таке дошкільна педагогіка?”, А також визначення самого поняття.

Виходячи з цього факту, вважаємо, що визначити поняття “наука” в даній ситуації необхідно на підставі сучасних джерел, після чого представити особливості дошкільної педагогіки в аспекті досліджуваного поняття.

Філософський розуміння науки є формою, яка відображає свідомість соціуму і включає в себе діяльність, яка полягає в набутті знань.

Результатом діяльності в даному випадку виступає система знань, яка відображає общенаучную картину світу.

У наведеній ситуації під наукою мається на увазі специфічний вид діяльності людини, який займається розкриттям сутнісних властивостей і закономірності навколишнього світу. Опора на таке трактування дає можливість визначити дошкільну педагогіку як науки, яка розкриває сутнісні характеристики і закономірності виховання і навчання дітей в дошкільному віці. У характеристику кожної науки входить перелік наступних елементів:

 • предмет науки;
 • понятійно-категоріальний апарат;
 • методи вивчення.

Предмет вивчення дошкільної педагогіки – це сутнісні властивості і закономірності навчання, виховання, а також освіти дітей дошкільного віку.

За допомогою предмета дослідження можна найточніше і в повній мірі описати категорії дошкільної педагогіки:

 • виховання;
 • навчання;
 • освіта.

Категорія виховання в проведених на сьогоднішній день дослідженнях визначається в різних сенсах – широкому, вузькому.

Широкий сенс категорії «виховання» визначається як процес передачі соціального досвіду, який сприяє готовності до життя і трудової діяльності, від старшого покоління молодшому.

Вузький сенс категорії «виховання» означає організацію такого процесу, вектор якого спрямований на освіту в учня необхідних особистісних якостей, системи ставлення до самого себе, а також до навколишнього світу.

Під поняттям навчання найчастіше мають на увазі організацію спрямованої систематичної передачі досвіду суспільних відносин старших і його засвоєння дошкільнятами, а також створення основ суспільної свідомості, культури і продуктивної діяльності, знань про активне перетворення і охорони навколишнього середовища.

Джерелами дошкільної педагогіки як науки є:

 • Прогресивні ідеї минулого і сьогодення у вітчизняній і зарубіжній педагогіці;
 • Народна педагогіка;
 • Дані суміжних наук;
 • Релігія.

Освіта визначається як процес і результат здобуття дітьми комплексу наукових знань, а також сприяють пізнанню умінь і навичок, освіти на їх основі світогляду, моральних та інших особистісних якостей, розвитку творчих сил і здібностей. Такі поняття в дошкільній педагогіці є фундаментальними, крім них застосовуються також і інші поняття, як приклад можна привести:

 • закономірності,
 • принципи,
 • розвиток,
 • психічні властивості і якості і так далі.

Основоположними методами дослідження в дошкільній педагогіці, за допомогою застосування яких відбувається вивчення і узагальнення педагогічної практики і самостійних наукових досліджень – вивчення і аналіз літератури, проведення експерименту, бесіди, анкетування, спостереження, піддається дослідженням педагогічна документація, формуються незалежні характеристики, вивчаються результати праць дошкільнят.

Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки на сучасному етапі, її цілі
Хід адаптації дітей в дошкільній освітній організації, охарактеризування специфіки навчання та процесу виховання дітей дошкільного віку.

Створення та практична апробація інноваційних концептуальних програм, націлених на дошкільну освіту (у сучасній літературі показані організаційні моменти різних форм формування освітньо-виховного процесу в дошкільній освітній організації, для яких необхідною умовою є чітке теоретичне обгрунтування, опрацювання механізму і умов успішності діяльності).

Здійснення на практиці дії дошкільних освітніх організацій ФГОС ДОО.
Розгляд та обгрунтування відповідно до ФГОС ДОО різних типів виробленої дошкільнятами діяльності, а також характеристика способів, засобів і прийомів їх організації.

Формування та впровадження інноваційних технологій, завдання яких полягає у вихованні, навчанні та розвитку дошкільнят (наведена мета досягається в процесі розгляду структурних елементів технології, розробки показників та параметрів успішності її здійснення, ефективність технології, організаційні та змістовні аспекти впровадження технології в освітньо-виховний процес).

Відбір змістовного компонента освіти, підбір необхідних видів, способів, здійснення в дійсності педагогічних умов, на практиці реалізують системно-діяльнісний та особистісно-орієнтований типи підходів.

Засвоєння, узагальнення та підтвердження в теоретичному плані передового педагогічного досвіду. Формування результатів оцінки успішності освітньо-виховного процесу в групах дітей дошкільного віку.

Дослідження творчого підходу в здійсненні педагогічної діяльності вихователів за допомогою застосування різноманітних освітніх програм.

Створення умов досягнення максимальної ефективності освітньо-виховного процесу в різних вікових групах дошкільнят і критеріальною-оціночної характеристики педагогічної діяльності.

Наведений вище список завдань сучасної дошкільної педагогіки є не повним і охоплює лише малу частину існуючих цілей. Вони підлягають уточненням, укрупленію або ж деталізації в залежності від проведених в межах шкільної педагогіки досліджень.

Посилання на основну публікацію