✅Класифікація методів педагогічного дослідження

Сутність педагогічного дослідження

Педагогічне дослідження – спеціально організований процес, спрямований на пошук шляхів, методів і засобів вдосконалення педагогічного процесу.

Дослідження – це за своєю суттю процес, який спрямований на формування нових наукових знань.

На сьогодні виділяють кілька видів педагогічного дослідження:

За тривалістю:

 • Короткострокові дослідження;
 • Довгострокові дослідження;
 • По глибині пізнання:
 • Описові (діагностичні): визначають рівень розвитку якогось критерію;
 • Експлікативні: спрямовані на пояснення явищ і причин їх виникнення;
 • Експлоративні: спрямовані на відкриття і розробку нових процесів.

Залежно від мети і завдань дослідження:

 • Приватні (спеціальні) дослідження;
 • Комплексні дослідження.

Основні положення педагогічного дослідження:

 • Об’єктивність проведеного дослідження;
 • Необхідність розгляду всіх фактів і їх співвідношення між собою;
 • Важливість дослідження особливостей об’єкта дослідження (поведінки, фізичних якостей, навичок, розвитку і т. д.);
 • Необхідність пошуку внутрішніх протиріч об’єкта;
 • Розгляд і вивчення явищ як єдності протилежностей;
 • З’єднання синтезу та аналізу.

Педагогічне дослідження включає в себе п’ять послідовних етапів:

 • Етап: визначення проблеми та актуальності дослідження постановка мети, предмета, об’єкта і завдань. Теоретичний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження.
 • Етап: Організація і проведення констатуючого, формуючого і контрольного експериментів дослідження.
 • Етап: обробка отриманих даних і матеріалів і формування висновків за підсумками проведеного дослідження.
 • Етап: оформлення підсумкових результатів дослідження.
 • Етап: пропозиція про впровадження отриманих результатів дослідження в практичну діяльність освітніх установ, подання результатів у вигляді методичних посібників, наукових статей, тез і т. д.

Методи педагогічного дослідження та їх класифікація

Методи педагогічного дослідження – це засоби і способи отримання наукової інформації, необхідної для встановлення закономірностей, взаємин, залежностей і побудови наукових теорій.

На сьогодні в педагогіці використовуються не тільки педагогічні методи, а й методи з суміжних наук (філософії, соціології, психології, математики і т.д.).

В даний час існує кілька класифікація педагогічних досліджень, кожне з яких класифікує методи згідно з їх ознаками, способам організації, спрямованості і т. д.

Загальноприйнята класифікація методів педагогічного дослідження:

Теоретичні методи педагогічного дослідження – спрямовані на уточнення, розширення і систематизацію наукових фактів, з метою пояснення і передбачення педагогічних явищ. До теоретичних методів педагогічного дослідження відносяться:

 • Аналіз – розумовий розклад цілого досліджуваного на складові частини, виділення характерних ознак кожної частини.
 • Синтез – уявне з’єднання властивостей і ознак явища в єдине ціле.
 • Порівняння – визначення і встановлення подібності або відмінності між досліджуваними явищами.
 • Абстрагування – відволікання певної властивості або ознаки досліджуваного предмета від його інших ознак, зв’язків і властивостей.
 • Конкретизація – протилежна абстрагуванню операція, спрямована на уявне відтворення досліджуваного предмета на підставі виділених раніше абстракцій.
 • Узагальнення – виділення спільних рис і ознак в досліджуваних процесах і явищах.
 • Моделювання – побудова моделей, з метою вивчення їх реальних явищ і процесів.
 • Індукція і дедукція — логічні методи узагальнення отриманих емпіричним шляхом даних.
 • Емпіричні (практичні) методи педагогічного дослідження – спрямовані на отримання інформації і матеріалів за допомогою організації практичної діяльності.

До емпіричних методів педагогічного дослідження відносяться:

 • Методи збору і накопичення інформації (даних) – анкетування, бесіда, тестування, спостереження, інтерв’ю, вивчення продуктів діяльності дітей, вивчення педагогічної документації і т. п.
 • Методи по контролю і вимірюванню зібраної інформації – даних) – шкалювання, тести, ранжування, зрізи і т. п.
 • Методи по обробці отриманих даних з метою представлення їх у вигляді кінцевого результату – статистичні, Математичні, табличні, графічні і т. п.
 • Методи оцінювання отриманих результатів дослідження-рейтинг, консиліум, самооцінка тощо.
 • Методи з оформлення та впровадження отриманих результатів дослідження в педагогічну практику – тези, методичні посібники та рекомендації, дослідне навчання і т. п.

Крім представленої класифікації, методи педагогічного дослідження прийнято класифікувати згідно:

Логіці застосування методів дослідження:

 • Організаційні методи: порівняльний, комплексний і лонгітюдний;
 • Емпіричні методи отримання даних: обсерваційні, Експериментальні, психодіагностичні і т. п.
  Методи, спрямовані на обробку результатів, отриманих в ході експериментування: кількісний і якісний аналіз;

Інтерпретаційні методи, спрямовані на інтерпретацію отриманого результату, з виділенням характеристик: генетичний і структурний.

За способами вибору варіанту дій випробовуваних в ході дослідження:

 • Раціональний вибір: осмислення запропонованого матеріалу (дописування фрази, домальовування картинок і т. д.);
 • Емоційний вибір: фіксація емоційного відгуку на завдання;
 • Діяльний вибір: опис конкретної дії випробуваного.

За способом збору матеріалу та інформації:

 • Методи психодіагностики на основі спостереження;
 • Опитувальні психодіагностичні методи;
 • Об’єктивні психодіагностичні методи, включаючи облік і аналіз поведінкових реакцій людини і продуктів його праці;
 • Експериментальні методи психодіагностики.
Посилання на основну публікацію