Валовий дохід господарства

Валовий дохід – вартість новоствореної продукції. Він розраховується як різниця між вартістю всієї валової продукції сільськогосподарського підприємства і матеріальними виробничими витратами (на насіння, корми, пальне, мастильні матеріали, пестициди, добрива, на амортизацію машин і устаткування і ін.), тобто усіма витратами, крім витрат на оплату праці.

Валовий дохід – важливий економічний показник, що характеризує рівень ефективності виробництва. Наприклад, валовий дохід в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь або ріллі характеризує ефективність використання землі, на одного працюючого – ефективність використання робочої сили. Його величина залежить від обсягу валової продукції, цін, реалізації, суми матеріальних витрат на виробництво. Тому чим вище валовий дохід, тим ефективніше виробництво.

Частина валового доходу йде на оплату праці колгоспників або робочих радгоспу, решта становить чистий дохід (прибуток). Частково він використовується на розширення виробництва, зараховується до фондів суспільного споживання господарства, інша його частина надходить до державного бюджету.

Джерело зростання валового доходу – праця працівників сільського господарства. Чим вища продуктивність праці, тим більше частка доходу у валовій продукції, тим, отже, більше дохід в розрахунку на кожного працівника і на одиницю робочого часу.

Для підвищення темпів зростання валового доходу найважливіше значення мають прискорення науково-технічного прогресу, індустріалізація сільського господарства, вдосконалення методів господарювання, більш повне і раціональне використання землі та основних фондів, економне витрачання матеріальних ресурсів.

Посилання на основну публікацію