Що таке експансія?

Українська мова тісно пов’язує поняття експансії з розумінням живого. По відношенню до неживих об’єктів це поняття, як правило, не застосовують. Інші європейські мови допускають вживання слова expansion по відношенню до неживих об’єктів (наприклад, англійська, німецька та французька мови позначають цим терміном розширення Всесвіту). В останні роки російська мова почав допускати проникнення калік з деяких англійських термінів, допускаючи застосування терміна щодо неживого об’єкта (фіскальна експансія).

 

Також російською мовою поняття «експансія» пов’язує з уявленнями про зростання, який властивий живим об’єктам, з просторовими потребами і ресурсах для просторового зростання (розширення, поширення). Біологія сприймає експансію, як тотожність розширення ареалу виду. У біології це поняття не знайшло широкого застосування, так і не є суто науковим.

 

Українська мова ширше використовує поняття «експансія» в описі процесів культури і соціальної сфери. Прикладом біологічної експансії можуть служити ранні міграції людини, хоча за своєю суттю, вони ближче до культурної експансії. Відрізняючись від біологічної, що передбачає розширювати середовище проживання (зазвичай, витісняючи з цього середовища автохтонні види), культурна експансія розширює область застосування об’єктів культури. Прикладом тут може виступити запозичення кроманьйонцями деяких елементів культури неандертальців.

Триває культурна експансія і в наш час. Найяскравіший приклад цього – поширення американської культури. Але вона вже ґрунтується на політико-економічну перевагу. Культурна і політико-економічна експансії можуть, так часто і проводяться свідомо і цілеспрямовано. Тут вже ведеться мова про експансію в політиці.

Політико-економічна експансія передбачає розширення зони проживання, або ж впливу окремо взятої держави або народу. Питання піднімаються такий експансією є найцікавішими в історії людства, а всі найбільш відомі випадки експансії привернули пильну увагу істориків про громадськості.

І все-таки – що ж таке експансія? Експансія (латинське expansion – поширення, розширення) – будь-яке розширення зони проживання або впливу окремо взятої держави, народу, культури або біологічного виду.

Підводячи підсумок сказаному, можна сказати, що питання експансії ще недостатньо вивчений гуманітарними, соціальними і біологічними науками, перебуваючи на їх стику. Питання джерел і рушійних сил етнічної та політико-економічної експансій, вміння управляти цими процесами в світі сучасності ,особливо актуальний для Росії з-за її стратегічного (у географічному, демографічному та економічному аспектах) положення.

Посилання на основну публікацію