Оформлення реферату

Реферат – це невелике письмове та усне виклад матеріалу або доповідь по певної наукової дисципліни. Виклад матеріалу грунтується на огляді ряду книг, періодичних видань, інтернет джерел.

Головною метою написання реферату є відображення знань учнів по конкретній темі, наукової дисципліни або предмету. А також перевірка і оцінювання їх практичних навичок з проведення самостійного аналізу і дослідження наукової літератури.

Реферат, як і інші студентські проекти, оформляється відповідно до розроблених стандартів або гостами. На сьогоднішній день оформлення реферату по госту має відповідати наступним вимогам.

Згідно ГОСТу реферат повинен складатися з таких основних розділів:

      1) Титульний лист;

      2) Зміст;

      3) Введення;

      4) Основна частина – виклад матеріалу;

      5) Висновок;

      6) Список літератури.

Титульна сторінка

Титульний аркуш є першою сторінкою наукової доповіді. З огляду на вимоги до оформлення реферату, вгорі титульного аркуша, посередині, необхідно вказати найменування навчального закладу, в якому навчається студент, а також найменування кафедри і факультету.

Далі трохи нижче слід назва теми реферату. При цьому не пишеться слово – «реферат», а назва теми йде без лапок!

Внизу, під назвою теми, вказується вид проекту з маленької літери і найменування наукової дисципліни. Наприклад, реферат з менеджменту.

Потім, трохи нижче, в правій частині листа пишеться ПІБ студента, номер курсу і групи. І, безпосередньо, ПІБ викладача, якому буде згодом здана робота.

У самому низу, посередині, необхідно вказати назву міста, а під ним – рік складання роботи, без самого слова «рік». Наприклад, Москва, 2012.

Зміст

Правила оформлення реферату вимагають, щоб після титульного аркуша йшло зміст. У змісті дається перелік всіх розділів, які будуть викладені в доповіді, а також нумерація сторінок.

Заголовки розділів повинні повторюватися точно в такому ж порядку, в якому вони викладені в самій роботі.

Вступ

Введення – це свого роду вступна частина. У вступі повинна бути чітко викладена актуальність обраної теми, завдання і цілі реферату.

Тема реферату повинна бути цікавою в першу чергу її автору, оскільки в цьому випадку він зможе глибоко розкрити важливість і значення досліджуваної області. Обсяг введення повинен становити 1-2 сторінки друкованого тексту.

Основна частина

Загальний обсяг основної частини варіюється від 10 до 15 сторінок. В основній частині студент робить огляд наукових, методичних та інших посібників, використаних для написання реферату. Це означає те, що інформація повинна бути проаналізована студентом і викладена своїми словами, за винятком наукових термінів.

Основний текст може містити різні таблиці, малюнки, діаграми і схеми.

Виноски на друковані видання робляться або за текстом, або внизу сторінки. У першому випадку використовуються квадратні дужки, в яких вказується номер літературного джерела і сторінки, звідки була взята інформація. У другому – виноска ставиться над словом у вигляді порядкового числа, а під рискою внизу вказується автор літературної джерела, назва посібника, рік видання, найменування видавництва, місто видання і номер сторінки, з якої була взята інформація.

Висновок

У висновку прописуються короткі висновки й умовиводи по викладеному матеріалу. Висновок займає 1-2 сторінки.

Список літератури

В кінці невеликий науково-дослідницької роботи наводиться бібліографічний список. Порядок оформлення реферату та його складових частин говорить, що все, використані при написанні проекту допомоги, прописуються в наступному порядку:

      а) законодавчі документи і література;

      б) методичні посібники, підручники;

      в) періодичні видання;

      г) адреси інтернет сайтів, якщо є.

Згідно освітнім стандартам сторінки реферату повинні бути пронумеровані, за винятком титульного аркуша. Текст набирається з використанням шрифту: Times New Roman, 12-14 розміру. Верхні і нижні відступи від полів складають 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Посилання на основну публікацію