Чим відрізняється твір від викладу

Виклад і твір – види творчих робіт, що розвивають мовні навички та здатність висловлювати думки в синтаксично і стилістично правильно організованому тексті. У загальноосвітніх школах їх написання входить в програмні вимоги до вивчення мови та літератури, а також деяких інших гуманітарних дисциплін, наприклад, історії та образотворчого мистецтва. Ці види робіт відрізняються метою виконання, структурою і змістом.

Що таке твір і виклад
Твір – це самостійна творча робота, в якій розкриття теми відображає позицію автора. Структура твори включає вступ, основну частину і висновок; його зміст може мати форму міркування, порівняльної характеристики, опису або розповіді.

Виклад – вид письмовій або усній роботи з розвитку мовлення, виконання якої полягає в передачі основного змісту сприйманого на слух тексту із збереженням його структури і стилістичних особливостей.

Порівняння твори і викладу
У чому ж різниця між твором і викладом?

Головна відмінність криється в значенні слів викладати і складати. Викласти можна те, що почув, зрозумів і запам’ятав. Саме це становить основну задачу при підготовці до написання викладу. Вона вимагає уваги до тексту і зосередженості при складанні плану, з якого рекомендується починати роботу в чорновому варіанті, щоб не порушити послідовність у викладі тексту і не упустити важливих для його утримання деталей.

Скласти можна тільки свій власний текст, тобто, написати твір – значить передати у формі зв’язного мовлення думки і почуття, викликані проблемою, відображеної в темі. Щоб мати таку можливість, необхідно вивчити саму тему і підібрати фактичний матеріал, на підставі якого судження автора придбають переконливість і будуть підтверджені посиланнями на достовірні джерела.

Зміст твору й вибір лексичних засобів для передачі в ньому

авторської думки залежать від типу творчої роботи.

У творі оповідного характеру описуються події або ситуації, що зачіпають проблеми морально-етичного, суспільно-історичного або світоглядного плану. Уміння автора зробити обгрунтований висновок у такій роботі свідчить про його глибокому розумінні теми і здатності до самостійного аналізу.

Твір-роздум будується з акцентом на проблемних питаннях, які не можуть мати однозначних відповідей. У ньому головним мотивом є суб’єктивна авторська позиція.

Робота над твором з елементами опису розвиває образне мислення і дозволяє використовувати широкий ряд засобів художньої виразності, які допомагають зрадити враження від картин природи, творів мистецтва, зовнішності людини, що відбиває багатство його внутрішнього світу.

Більш складним видом творчої роботи вважається твір-характеристика. У ньому автор повинен продемонструвати володіння прийомами зіставлення та аналізу, за допомогою яких необхідно охарактеризувати літературних героїв відповідно до їх роллю в розкритті ідейного змісту твору.

Твір-есе – довільна форма викладу авторської думки, найбільш повно розкриває здатність автора до правильної аргументації, логічної побудови тексту, доречного використання в ньому необхідних художніх засобів і прийомів.

На відміну від творів, викладу бувають тільки двох типів: усні та письмові. Вони не вимагають вираження авторської позиції. У роботі над викладом переслідується мета передати зміст тексту близьким до вихідного, не вносячи в нього елементи аналізу та оціночних суджень. У викладі вкрай важливі фактична основа і логічний зв’язок фрагментів, завдяки яким текст зберігає свою інформативність і художня своєрідність.

відмінність твори від викладу полягає в наступному:
Виклад передає зміст сприйманого на слух тексту. Твір відображає позицію автора і його суб’єктивне розуміння теми.
Структура викладу повинна повністю відповідати структурі вихідного тексту. Твір включає вступну, основну і заключну частини, в яких позначається, розкривається і резюмується його тема.
Вибір форми викладу залежить від типу запропонованого тексту. Твір може бути написано у формі розповіді, опису, порівняльної характеристики, міркування або есе.
У викладі обмежений вибір художніх засобів. Автор твору вільно обирає їх у відповідності зі стилем написання.

Посилання на основну публікацію