Чим відрізняється метафора від епітета

✅ Епітет і метафора належать до засобів художньої виразності, завдяки яким мова стає стилістично виразною, образною, яскравою. Визначити їх відмінність буває непросто через те, що і метафора, і епітет мають не пряме, а переносне значення, що виникає на рівні асоціативних зв’язків між предметами, явищами, їх ознаками, дією або станом.

Епітет є образним визначенням, в якому полягає стійкий відмітна ознака зображуваного: сира земля, блискавична реакція; мовчазно свідчать; нестися, змітаючи зі шляху.

У пропозиції епітет завжди пов’язаний зі словом, до якого відноситься: іменником або дієсловом. Наприклад: тріскучий мороз, ласкаве сонце; болісно кривитися.

За значенням і стилістичним функціям епітети класифікують як постійні, образотворчі і виразні.

Постійні епітети властиві розмовної мови і усної народної творчості. Вони відрізняються стійкістю і часто сприймаються як нероздільні мовні звороти, наділені символічним змістом: добрий молодець, теплі країни, стародавній світ, на швидку руку, летіти кулею.

У образотворчих епітетах виділяється істотну узагальненуознаку ряду предметів чи явищ, виділений на основі типізації: золота осінь, здоровий дух, німе мовчання, по-батьківськи радити.

Виразні епітети містять авторську суб’єктивну оцінку, в поєднанні з визначеним словом надають тексту багатозначність і служать однією з форм прояву індивідуального стилю в літературній творчості. Прикладом можуть служити епітети, які зустрічаються в поезії Б. Пастернака:

Дзвіночок не п’є костоломні росинок;

Незабутній вересень обсипається в Спаському;

… Обрушать Суху смуток на дно очей.

Метафора як вид тропа близька до виразних епітетів. Вона будується на основі подібності предметів і явищ, подібності їх ознак або за аналогією з діями і станами. Найчастіше метафора виражається не одним словом, а розгорнутої конструкцією, в якій міститься певна переносне значення.

Воно може відображати подобу за зовнішніми або внутрішніми ознаками: формою, кольором, смаком, змістом:

  • Над головою гронами висіли стиглі зірки. (Порівняння за формою)
  • Кущі усіяні росяними перлинами. (Порівняння за формою і кольором)
  • Зимовий холод проник в його серці і позбавив життя яскравих фарб. (Порівняння з утримання відбувається)

У метафорі немає прямої вказівки на предмет порівняння. Вона не акцентує увагу на схожості, а викликає асоціації, що відрізняються багатозначністю в процесі суб’єктивного сприйняття художнього тексту.

Метафора може бути складною і поєднувати цілий ряд образів, що створюють емоційний фон поетичної мови:

Вузькі вулички стиснули простір

До вітражів в кафедральному соборі.

Що ж мені сниться з такою постійністю

Місто, на крок відступив від моря?

Різниця між метафорою і епітетом полягає в наступному:

  • Епітет – це засіб художньої виразності, яке виконує роль образного визначення і належать до конкретного предмета, явища чи дії. Метафора – вид тропа, використовуваного в мові для асоціативного зв’язку поетичних образів на основі їх подібності.
  • Епітети в реченні виражаються прикметниками, іменниками в ролі додатків, говірками, що позначають спосіб дії. Метафори являють собою синтаксичне ціле, що складається з різних граматично пов’язаних частин мови.
  • Епітет може входити в розгорнуту метафору. Метафора ніколи не виступає як епітета, оскільки в ній відсутнє значення визначення.
Посилання на основну публікацію