Чим кафедра відрізняється від факультету

Буває так, що абітурієнти, вибираючи потрібну спеціальність при вступі до вузу, непогано орієнтуються в назвах факультетів, але не мають поняття про те, які кафедри входять до їх складу. А між тим, спеціалізація з усіх навчальних дисциплін проводиться саме кафедрами. Тому не зайве з’ясувати, що ж це таке і чим відрізняється від добре відомого поняття «факультет».

Що таке кафедра і факультет
Факультет – це структурна одиниця вищого навчального закладу, його адміністративне та навчально-науковий підрозділ, що здійснює організацію навчального процесу при підготовці студентів та аспірантів за певною спеціальністю. В область відповідальності факультету входить також керівництво кафедрами, які виконують науково-дослідну роботу за певними напрямками і ведучим викладання відповідних навчальних дисциплін.

Кафедра – структурний підрозділ факультету, яка несе відповідальність за викладання навчальних дисциплін, організацію виховної роботи, проведення виробничих практик, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Крім того, кафедра – науково-дослідна ланка факультету та одна з його методичних підструктур.

Порівняння кафедри та факультету
У чому ж різниця між кафедрою та факультетом?

Факультет об’єднує кілька кафедр і координує напрями їх науково-дослідної та навчально-виховної діяльності. Адміністративне управління роботою кафедр покладається на наукову раду факультету на чолі з деканом. Науковою радою приймаються рішення про терміни проведення захисту дипломних проектів і кандидатських дисертацій, про висунення наукових робіт на здобуття премій, про організацію наукових конференцій та симпозіумів, про участь викладачів і студентів у подібних заходах міжнародного рівня.

Канцелярією факультету ведеться необхідна документація, включаючи підготовку і видачу дипломів державного зразка і завірених печаткою факультету свідоцтв про підвищення кваліфікації.

Деканом факультету призначають володіє адміністративним досвідом наукового співробітника, що має вчений ступінь доктора наук і звання професора.

Кафедру очолює член її професорсько-викладацького складу з вченим званням професора або доцента. Під його керівництвом вирішуються завдання кафедри, в які, зокрема, входить читання лекцій, організація науково-дослідної та методичної роботи, проведення проміжних атестацій і сесій.

Навчання та підготовка спеціалістів на кафедрі ведеться по одній або декількох суміжних дисциплін. Кафедра зазвичай має власними лабораторіями або дослідницькими центрами, оснащеними відповідним обладнанням.

Для координації навчальної та наукової роботи регулярно проводяться засідання кафедри, в яких беруть участь викладачі, та консультації для студентів з підготовки курсових і дипломних робіт.

Кафедра вирішує і питання, пов’язані з курсовою перепідготовкою, післядипломною освітою та підвищенням кваліфікації кадрів.

Спільна робота окремих кафедр полягає у виконанні освітніх програм, затверджених для даного вузу.

відмінність кафедри від факультету полягає в наступному:
Факультет – адміністративне та навчально-науковий підрозділ вищого навчального закладу. Кафедра як навчально-наукова одиниця входить до складу факультету.
Факультет здійснює адміністративне управління і загальне керівництво кафедрами на всіх рівнях їх роботи. Кафедра вирішує завдання науково-дослідного і навчально-освітнього плану.
На рівні факультету приймаються рішення щодо термінів захисту дипломних проектів і кандидатських дисертацій. Кафедра регулює терміни проведення проміжних атестацій і сесій.
Науково-викладацький склад кафедри забезпечує навчальний процес і організацію науково-дослідної роботи. Канцелярія факультету веде необхідну документацію, в тому числі і оформлення документів про закінчення вищого навчального закладу.

Посилання на основну публікацію