Чим доповідь відрізняється від реферату

Доповідь і реферат – спеціально підготовлена ??аналітична інформація, подана у формі публічного виступу або надана в письмовому вигляді для вивчення, обговорення або підтвердження яких-небудь фактів, найчастіше наукового плану. Відмінності цих видів дослідницької роботи полягають у способі обробки інформації і відображають різні завдання викладу матеріалу.

Реферат являє собою вид розгорнутого повідомлення з певної теми з використанням раніше опублікованої інформації наукового, соціально-політичного, юридичного, економічного, культурно-художнього змісту. Джерел такої інформації може бути декілька. Найчастіше це наукові роботи і спеціальна література, присвячена якої-небудь проблеми. Їх зміст передається в рефераті без суб’єктивної оцінки укладача. Для реферату вибирають найбільш важливі з наукової точки зору і досить досліджені факти, що дозволяють проілюструвати актуальність обраної проблеми і вказати способи її вирішення.

Реферат повинен відповідати певним структурним і стилістичним стандартам. Обов’язкові композиційні складові – вступ, основна частина і висновок. У вступі міститься вказівка ??на джерело з точними даними його авторства, дати і місця публікації, а також обгрунтовується актуальність теми. В основній частині в тезовій або оглядової формі викладається суть проблеми, перераховуються методи дослідження або результати аналізу і можливість їх застосування.

Залежно від форми викладу реферованих матеріалу виділяють репродуктивні і продуктивні реферати. Репродуктивні являють собою реферат-конспект чи реферат-резюме. Продуктивні містять огляд декількох джерел з авторським зіставленням різних точок зору і аналізом інформації першоджерела.

На відміну від реферату доповідь являє собою аналіз якої теми, що спирається на всебічне дослідження проблеми або її окремих аспектів. Він будується за принципом демонстрації певної позиції автора, підкріпленої науково-дослідними роботами в цій області з посиланнями на джерела, цитатами та обгрунтуванням авторського думки.

У доповіді використовуються специфічні прийоми викладу: аналітичні довідки, порівняльний аналіз, наукова аргументація, використання перевіреного фактичного матеріалу.

Структура доповіді може бути лінійною, що будується як послідовне виклад змісту, або розгалуженою, що охоплює кілька аспектів теми.

Спосіб викладу – публічний виступ з подальшим обговоренням чи наукова публікація. Існують доповіді у формі звітів, офіційних повідомлень про факти, події, пригодах, наприклад, військовий доповідь.

різниця між доповіддю та рефератом полягає в наступному:
Реферат – об’єктивний виклад якої інформації з певної теми, що не вимагає авторських висновків і аргументації укладача. Доповідь охоплює більш широкий спектр питань або грунтується на поглибленому дослідженні окремої теми і являє собою авторську дослідницьку роботу, що містить узагальнення і висновки.
У рефераті точно передається основний зміст одного або декількох першоджерел. У доповіді аналізуються різні точки зору і виявляється методика дослідження проблеми, заснована на вже отриманих результатах або зафіксованих у науковій літературі фактах.
Реферат не містить авторської оцінки змісту, а тільки фіксує виявлені тенденції вирішення проблеми. У доповіді міститься оброблений та систематизований матеріал, аргументовано підтверджує позицію автора.

Посилання на основну публікацію