Соціокультурні функції музею

Для визначення функцій музею можна використовувати словникове тлумачення такого поняття, як «діяльність» (Див .; Філософський енциклопедичний словник. М., 1987.). Зміст поняття «діяльність» виявляє соціокультурні функції музею. При цьому музей можна розглядати як специфічна установа, що виконує певну діяльність. Даний підхід дозволяє сформулювати і виділити в загальному вигляді діяльність музею як діяльність, не властиву іншим установам: комплектування фондів, наукові дослідження, науково-фондова, експозиційно-виставкова та освітньо-виховна.
При історико-культурному аналізі музею як соціокультурного явища ясно проявляються ті його відмінні обов’язки (функції) по відношенню до суспільства, які можна визначити як:
– Документування (або доказ допомогою музейних предметів різних фактів, подій, явищ, що відбувалися в природі і в суспільстві);
– Освітньо-виховні (або використання інформативних і експресивних можливостей музейних предметів у задоволенні пізнавальних і культурних запитів суспільства).
До формулюванні соціокультурних функцій можливо підійти з різних точок зору, наприклад, з позицій філософії, культурології, соціології. У цьому посібнику превалює музеєзнавчого підхід.
Традиційно музеєзнавець різних країн виділяються функції документування та освітньо-виховна. Однак існують і інші думки (Див .: Равикович Д.А. Соціальні функції та інформаційна система музеїв // Теоретичні питання науково-освітньої роботи музеїв (за матеріалами соціологічних досліджень). М., 1984; Странський 3. Музей, мистецтво і перспектива розвитку людства // Музейна справа. Музей – культура – суспільство: Зб. наук. тр. Вип. 21. М., 1992; Gluzinski W. Upodstaw a muzjinictva. Warzawa, 1980; Hudson K. Museums inside and outside the Establishment – the Great Britain Divide // Papers in Museology. Umea Univ., 1992; Hudson K. A Social History of Museums: What the Visitors Thought. London and Basingtone: The Macmillan Press LTD, 1975 і т.д.). Вчені пропонують або розширену трактування розуміння змісту функцій, або доповнюють основні функції, посилаючись на суміжні наукові дисципліни і музейну практику. Наприклад, крім документувала та освітньо-виховної виділяють ще охоронну та науково-дослідну функції (Фролов О.І. З історії становлення музеєзнавчого центрів Росії // Музей і влада. Ч. 2. М., 1991.), а також естетичну, гносеолого -аксіологіческую і виховну (Макарова Н.Г. Соціальні функції музею // На шляху до музею XXI століття: Зб. наук. тр. / Відп. ред. Н.А. Нікішин. М., 1989. С. 200-201. Автор розуміє під естетичною функцією освоєння та оцінювання культурного потенціалу музейного матеріалу, введення відвідувача в систему естетичних цінностей, під гносеолого-аксиологической – здійснення відбору, зберігання та інтерпретацію музейного матеріалу і реалізацію пізнавально-оцінної активності відвідувача музею в процесі музейної комунікації, під виховної – введення музею в загальну систему виховання.).
Разом з тим існує і ще одна точка зору на функції музею. Деякі вчені (Іксанова І.В. Досвід розробки моделі регіонального музейного об’єднання // Музеєзнавство. Питання теорії та методики. М., 1987; Селиванов В.В. Предмет і структура музейної соціології: досвід вирішення проблеми // Художній музей і місто. Нові форми діяльності. М., 1988 .; Странський З. Розуміння музеєзнавства // Музеєзнавство. Музеї світу. М., 1991; Gluzinski W. Upodstaw a muzjinictva. Warzawa, 1980.) по-різному визначають їх: це комплектування і наочність; придбання, збереження і використання справжніх цінностей, що створили гуманістичний і культурний вигляд людини; зберігання та комунікація; зберігання, публікації, формування сприйняття цінностей, освоєння культури та зв’язків з суспільством для особистостей і груп. Вони відзначають важливість і значущість таких функцій, як задоволення культурних потреб людини, формування світогляду і системи цінностей, розвиток творчої активності особистості, розширення можливостей людського пізнання, формування національного, регіонального та професійної самосвідомості, забезпечення історичної спадкоємності (Дукельський В.Ю. Музей і культурно -Історична середу // Музеєзнавство. Проблеми культурної комунікації в музейній діяльності. М., 1989.).
Існує особливий погляд на проблему соціальних функцій музею. Він полягає в запереченні інституційної трактування, заснованої на інтерпретації його як установи. У цьому випадку сенс діяльності музею визначається завданнями науки і освіти або якихось інших сфер, зовнішніх по відношенню до самого музею. «Музей – як науково-дослідний інститут, музей – як школа, музей – як клуб, музей – як студія, музей – як проектне бюро і т.д. У цьому ряду відсутній тільки одна ланка – музей як … музей »(Там же.). Пропонується розглядати музей не з точки зору його поліфункціональності, а спираючись на філософське осмислення феномена музею (Гнедовский М.Б., Дукельський В.Ю. Музейна комунікація як предмет музеєзнавчого дослідження // Музейна справа. Музей – культура – суспільство: Зб. Наук. тр. Вип. 21. М., 1992; Gtuzinski W. Upodstawa muzjinictva. Warzawa, 1980.).
Загальну картину уявлень про функції музею доповнює підхід, що дозволяє подивитися на соціокультурні функції музею в системі координат «культура – суспільство – особистість». В рамках даного подання до проблем «культури» належать функції документування, облік, зберігання, вивчення музейних цінностей. «Суспільство» характеризується здійсненням функцій освіти і виховання, поширення знань. «Особистість» ж розвивається завдяки реалізації музеєм своїх функцій, що виражається як у формуванні творчих здібностей людини, так і в задоволенні потреби в рекреації (Ванслова Є.Г .. Ломунова А.К., Павлюченко Е.А. та ін. Музей і школа: Посібник для вчителя. М., 1985.).
Крім того, в рамках культурологічного розуміння функцій музею вони проявляються в задоволенні духовних потреб людини через спілкування з культурною спадщиною. Загальна схема функцій музею в культурі в даному випадку може бути представлена ??як «формування світогляду і системи цінностей, консолідація і демократизація суспільства, соціалізація і розвиток творчої активності особистості, забезпечення історичної спадкоємності, розширення можливостей людського пізнання» (Дукельський В.Ю. Музей і культурно -Історична середу // Музеєзнавство. Проблеми культурної комунікації в музейній діяльності. М., 1989.).
При всьому різноманітті підходів і точок зору до основних історично сформованим соціокультурним функціям музею, що виражає його суспільне призначення, можна віднести:
– Функцію документування (власне музейну функцію), функцію докази, тобто підтвердження допомогою музейних предметів розвитку суспільства, культури або ж природи; вона викликана суспільними потребами економічного, наукового і культурного характеру в комплектуванні, збереженні та вивченні об’єктивних свідчень цього розвитку;
– Освітньо-виховну функцію, обумовлену інформаційними та експресивними властивостями музейних предметів, а також пізнавальними та культурними запитами суспільства до музею. Вона включає в себе як освітні, так і освітні аспекти;
– Функцію організації вільного часу, що відповідає суспільним потребам в культурних формах дозвілля, емоційної розрядки і ін. Ця функція є похідною від функції освіти і виховання, оскільки відвідування музеїв у вільний час пов’язано, як правило, з мотивами пізнавально-емоційного характеру і в цьому плані являє собою спосіб реалізації освітньо-виховних завдань музею.
Необхідно мати на увазі, що в реальному просторово-часовому процесі (дійсності), поняття «функція» пояснює процес взаємодії музею з суспільством, тобто його функціонування. Даний процес взаємодії відбувається як у рамках самого музею (Освітньо-виховна функція залежить від функції документування, так як документування пов’язано з відбором, накопиченням, вивченням музейних предметів, які є основою музейно-специфічного освітнього процесу, а соціальні запити висувають вимоги до документування тих процесів і явищ в природі і суспільстві, які раніше не представляли цінності, інтересу або значення.), так і у відносинах музею з соціокультурним середовищем (Соціальні, політичні, економічні потреби та культурні умови зумовлюють виділення тієї чи іншої соціокультурної функції як більш значущою.).
Взаємодія, яке існує між соціальними функціями музею, простежується у всіх видах музейної діяльності. І в цьому виявляються особливості соціальних функцій. Так, процес документування, пов’язаний безпосередньо з комплектуванням, обліком, зберіганням, вивченням музейних зібрань, продовжується і в ході експозиційної та освітньої діяльності музею. Експозиція в цьому плані являє собою своєрідну, специфічну для музею форму «публікації» наукової роботи, яка відбувається в процесі атрибуції та вивчення музейних предметів. Конкретні форми просвітницької діяльності музею (екскурсії, лекції, консультації та ін.) Виступають в якості коментаря до експозиції і музейних предметів. Освітньо-виховна функція головним чином реалізується на основі музейної експозиції та разноообразних форм просвітницької та освітньої діяльності. Проте використання музейних зібрань в освітніх Цілях повинно багато в чому визначати і напрямок комплектування музейних фондів (Так, комплектування фондів історико-меморіального характеру значною мірою пов’язане з потребами розвитку історичної свідомості у музейній аудиторії.). Підвищення ролі музеїв в організації вільного часу ставить вимогу як до експозиційної, так і до освітньо-освітньої діяльності музею. З цим, у свою чергу, пов’язані тенденції аттрактивности, експозицій, включення в них діючих моделей, аудіовізуальних засобів (звуковий супровід, кіноекрани, монітори комп’ютерів і т.д.), а також використання театралізованих форм роботи з відвідувачем, музейних концертів, свят, балів і т.д.
Склад, чисельність, повнота і відповідність музейних зібрань вимогам профільної дисципліни визначають зміст і якість експозицій, просвітницької та освітньої діяльності музею. Розвиток експозиційної і просвітньої діяльності стимулює інтенсивність комплектування та вивчення фондів і т.д. Разом з тим якість музейної діяльності залежить від рівня розвитку профільної музею наукової дисципліни та ступеня професійної підготовленості музейних фахівців.
Взаємодія, яке простежується в структурі соціальних функцій, – одна з необхідних умов життєдіяльності та перспективного розвитку музею.
Важливими властивостями соціокультурних функцій музею є їх стабільність і одночасно, як це не парадоксально, динамізм, рухливість. Розгляд функцій в історичному контексті показує, що суть існування музею пов’язана з наявністю тієї особливої ??діяльності його по відношенню до суспільства, без якої втрачається сенс існування самого явища, тобто функції музею стабільні, оскільки документують та освітньо-виховні значення музею залишаються незмінними протягом значних історичних епох. Разом з тим соціокультурні функції знаходяться в постійному розвитку, так як суспільні запити до музею змінюються в конкретній політичній, економічній чи культурній ситуаціях. Музей за своєю природою – ідеологічне установу. Тому його концепція, що лежить в основі документування та освіти, визначається насамперед соціальними умовами і ідеологією, пануючими в даному суспільстві на тому чи іншому етапі його історичного розвитку.
Інший фактор, від якого залежить розвиток соціальних функцій, пов’язаний з певним рівнем розвитку науки і культури, зокрема як профільної, так і музеєзнавства. Суспільні потреби зумовлюють співвідношення соціокультурних функцій музею. В залежності від конкретної ситуації в суспільстві та профілю музею може домінувати та чи інша функція і відповідно по-різному можуть бути розставлені акценти на різних аспектах його діяльності. Наприклад, активний розвиток освітньої діяльності вітчизняних музеїв в 1920-і роки було пов’язано з панівною тоді державною доктриною, спрямованої на «широке просвітництво трудящих мас».
При цьому чим гостріше виникає соціокультурна ситуація, тим різкіше змінюється співвідношення функцій. Навпаки, чим різноманітніше вимоги, пропоновані до музею суспільством, тим гармонійніше це співвідношення. В екстремальних ситуаціях (війна, революція і т.д.) превалює завдання збереження музейних цінностей.
Динаміка та особливості розвитку соціальних функцій яскраво проявляються і в сучасних умовах. Це виражається як у формуванні нових завдань, так і в зміні напрямів діяльності музеїв у всьому світі. Так, музей, виконуючи по відношенню до суспільства і культурі функцію документування, відчуває на собі вплив економічного, культурного і наукового характеру, що проявляється в комплектуванні, вивченні та зберіганні музейних зібрань.
Змінюється сьогодні і функція документування. Це пов’язано як з комплектуванням, так і зі збереженням і вивченням наявного фонду музейних предметів. Дані зміни проявляються по-різному.
Розглянемо їх більш детально. Так, у комплектуванні джерельної бази музею існують три тенденції:
– Географічного розширення сфери документування, що проявляється у створенні нових музеїв у місцях, які раніше не включених в систему музейного документування. Незважаючи на економічні труднощі, з’являються музеї в районах Крайньої Півночі (наприклад, Дитячий музей в місті Ноябрьске), Сибіру (музей в Варьягане) (Гнедовский М.Б. Таємниці під відкритим небом // Світ музею. 1994. № 3. З 8- 20.), центральних і північно-західних районах Росії (Музеєзнавство. На шляху до музею XXI століття: Регіональні проблеми розвитку музейної справи. М., 1990.);
– Тематичного розширення сфери документування, яке зумовило появу музеїв раніше не існували профільних груп (наприклад, Музей льону в Смоленську, Музей ситцю в Іванові, Музей «Годинник і час» у Володимирі);
– Комплексного документування, тобто створення музеїв з одночасною музеєфікацією навколишньої території, що дозволяє говорити про розвиток комплексного документування. Прикладом може бути Музей В.І. Шукшина в селі Зростки Алтайського краю з музеєфікувати територією, навколишнього музей, або музей П.П. Бажова, вписаний в музеєфікувати горнозаводскую середу. До даної тенденції можна віднести збільшення кількості музеїв-заповідників, а також їх концептуальне різноманітність. Це і історико-етнографічний та середовищної підхід, покладений в основу формування музеїв дерев’яного зодчества в Костромі, Архангельську, Вологді і Пермі, і сценарна концепція Івангородський музею-заповідника, пов’язана з образно-сюжетним методом проектування (Музеєзнавство. На шляху до музею XXI століття: Музеї-заповідники: Зб. наук. тр. М., 1991.). Останнім часом активно розвивається тенденція «м’якої» музеєфікації, тобто включення в музейний ансамбль прилеглих до музею архітектурних пам’яток та історичної території. Так, в Санкт-Петербурзі в кінці 1990-х років прийнята програма розвитку Державного Ермітажу і Двірцевій площі. Вона покликана зберегти і використовувати для різних цілей музейної діяльності унікальний архітектурний комплекс будівель історичного центру Санкт-Петербурга і безпосередньо прилягають до ансамблю Двірцевій площі.

Посилання на основну публікацію