Зміст стратегії на рівні корпорації, бізнесу

Роль стратегічного планування в управлінні бізнесом

Сучасна економічна діяльність – це сукупність безлічі процесів, які потребують чіткої системи управління. Цю функцію в значній мірі виконує стратегічне планування, яке забезпечує єдність спрямування зусиль для досягнення спільних цілей. Без планування економічна система незмінна в часі і не може пристосовуватися ні до змін у зовнішньому середовищі, ні впливати на процеси, що відбуваються всередині неї. Тому ніяке управління неможливо без планування діяльності підприємства, так як від нього багато в чому залежить ефективне функціонування.

Рівні стратегічного планування

В організації стратегії плануються і здійснюються одночасно або послідовно на декількох рівнях: корпоративному, рівні підприємства або бізнес-одиниці, що входить в корпорацію, і функціональному рівні.

Стратегія корпоративного рівня визначає організацію в цілому, поведінка її підрозділів або бізнес-одиниць, комбінація яких дозволяє сприймати компанію як єдине ціле.

Корпоративний рівень управління здійснюється вищим менеджментом (головним керуючим, генеральним директором, президентом корпорації і т. Д.), Радою директорів та іншим старшим персоналом. Ці керівні особи визначають призначення, місії та цілі корпорації, виявляють ключові області діяльності, розподіляють ресурси, формулюють стратегії.

Стратегія підприємства часто характеризується як конкурентна або ділова. Її формують керівники окремих господарських підрозділів, що входять в корпорацію. На цьому рівні корпоративна стратегія починає конкретизуватися і пристосовуватися до завдань групової та індивідуальної діяльності.

Функціональна стратегія здійснюється на рівні оперативного управління підприємством і створює передумови для вирішення спільних стратегічних завдань компанії.

З тенденцій бізнес практики

Матричне плануванні на різних рівнях управління

На кожному рівні планування застосовуються певні матриці, здатні виявити проблеми цього рівня і вказати шляхи їх вирішення.

На корпоративному рівні за допомогою матриць аналізуються входять в корпорацію бізнеси, вони допомагають здійснювати портфельний аналіз, а також аналіз ситуації в корпорації в цілому.

На бізнес-рівні працюють матриці, які мають відношення до даної бізнес-одиниці і відносяться найчастіше до одного товару. Вони аналізують його властивості, ситуацію на ринку даного товару.

Матриці функціонального рівня досліджують чинники, що впливають на функціональні сфери підприємства, з яких найбільш важливими є маркетинг, управління персоналом.

Класифікація матриць

Все різноманіття представлених матриць стратегічного планування досліджує різні аспекти економічних процесів. Існує класифікація матриць за кількома ознаками.

Класифікація за кількістю досліджуваних осередків. Ця класифікація допомагає зрозуміти, що кількість осередків безпосередньо пов’язано з інформативністю матриці: чим більше осередків вона містить, тим об’ємніше і складніше інформація, отримана в результаті її застосування. В цьому плані матриці поділяються на чотири групи: що складаються з чотирьох осередків, дев’яти, 16-ти і більше 16-ти осередків.

Класифікація по об’єкту вивчення. Ця класифікація ділить матриці на групи в залежності від досліджуваного об’єкта. Наприклад, в матриці «Поінформованість – відношення» об’єктом вивчення є персонал, а матриці Shell / DPM, BCG досліджують бізнес портфель компанії.

Класифікація по одержуваної інформації. Ця класифікація розглядає матриці двох груп, які дозволяють отримувати різні види інформації – кількісну або смислове. У цій групі прикладом матриці, утвореної за рахунок інформації у вигляді числа, є матриця вектора економічного стану організації, а утвореної за рахунок логічної інформації – матриця основних форм об’єднань.

Матричні методи грають важливу роль в стратегічному плануванні та маркетингу. Матричний метод зручний – і цим пояснюється його поширеність. Але використовувати тільки матричні методи планування недостатньо, тому що матриці дозволяють досліджувати стратегічне планування і маркетинг з окремих сторін, але не дають їх повної картини. У поєднанні з іншими методами планування матричний підхід дає можливість наочно побачити закономірності в процесах, що відбуваються і прийняти правильні рішення.

Посилання на основну публікацію