Життєвий цикл управлінських рішень

Проблема пошуку найкращого рішення

Управлінське рішення – це підсумок аналізу, оптимізації, прогнозування, обгрунтування і вибору альтернативних варіантів для досягнення конкретних цілей менеджменту.

Прийняття рішень є специфічним, життєво важливим процесом діяльності людини, спрямованим на вибір оптимального варіанта дій.

Характерна риса будь-якої ситуації, яка пов’язана з прийняттям рішення – наявність значної кількості варіантів дій, причому один з них – найкращий. Процес вибору одного варіанта дій – це і є рішення.

Оптимальне рішення – це кращий варіант дій, який забезпечує максимум ефективності в рамках конкретного завдання.

Процес пошуку такого варіанту – оптимізація. Ті варіанти дій, які мають близьку (але не однакову) ефективність з максимально можливим варіантів в поточних умовах, прийнято називати доцільними. Рішення має нерозривний зв’язок з таким поняттям, як мета. Мета являє собою результат, який досягається після реалізації рішення.

Елементи рішення – це намічена мета дій і перелік керованих параметрів, які характеризують способи використання ресурсів.

Це означає, що для прийняття найкращого рішення слід об’єктивно оцінити всі «за» і «проти» всіх можливих варіантів дій. Іншими словами, в проблемі пошуку найкращого рішення можна виділити дві частини:

  • вибір з безлічі варіантів раціональні;
  • вибір з невеликого числа раціональних варіантів найкращий.

Учасники процесу підготовки і прийняття управлінських рішень

У підготовці та реалізації рішення можна виділити кілька основних учасників:

  • Замовник (керівник, рада директорів і т.п.);
  • Розробник (окремий фахівець, проектна організація, що наглядає орган, громадська організація тощо);
  • Виконавець (співробітники організації, посадові інструкції яких передбачають дані обов’язки);
  • Споживач (ті, для кого власного рішення готується і реалізується).

Стадії життєвого циклу управлінського рішення

Можна виділити наступні ключові стадії життєвого циклу управлінських рішень:

Постановка задачі. На цій стадії проводиться аналіз ситуації, виявляється необхідність в рішенні. Іншими словами проблема пізнається і формулюється, задається якийсь «вектор» – мета, визначаються критерії найкращого рішення.

Вироблення рішення. Після визначення критеріїв і факторів, що обмежують рішення, менеджер починає роботу в частині пошуку альтернативних напрямків вирішення проблеми.

Прийняття рішення. Суб’єкт управління (особа, яка приймає рішення) проводить оцінку і вибір альтернативи, далі рішення оформляється і при необхідності узгоджується і затверджується.

Виконання рішень включає організацію виконання рішення, моніторинг і корекцію, що може зажадати координації зусиль кілька співробітників або підрозділів компанії. Завдання менеджера – зацікавити і мотивувати виконавців на реалізацію рішення, що передбачає найкраще використання їх здібностей.

Таке чіткий розподіл життєвого циклу управлінського рішення на перераховані етапи не завжди реалізується, оскільки кожна з описаних стадій може здійснюватися паралельно з іншими. Важливо відзначити, що може статися і варіант повернення з одного етапу до попереднього для здійснення коригування первісної ідеї, установки обмежень, перегляду цілей і ін. Тому розробнику управлінського рішення важливо бути гнучким в разі появи нових непередбачених чинників.

Посилання на основну публікацію