1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Життєвий цикл організаційної структури

Життєвий цикл організаційної структури

Життєвим циклом організаційної структури називають період часу, протягом якого структура проходить всі стадії свого розвитку, що включають в себе:

  • створення,
  • зріст,
  • зрілість,
  • занепад.

Ці зміни стану структури протікають з певною періодичністю, послідовністю.

Створення організації

Стадія створення (становлення) організації характеризується відсутністю чітких цілей і вільним перебігом творчого процесу. Зусилля спрямовуються в першу чергу, як на створення продукту, так і на виживання в умовах ринку і конкурентного середовища. Організація в більшості випадків невелика, а відносини між співробітниками неформальні.

На цьому етапі закладається організаційна структура підприємства, поділ і спеціалізація управлінської праці проявляється слабо. Засновник, у вигляді (як правило) вищого органу керівництва, несе всю відповідальність за прийняті рішення. Йому підпорядковується виробництво і фінанси.

Стадія зростання

Інтенсивний розвиток інноваційних процесів і остаточно сформована місія організаційної структури характеризують стадію зростання. Контроль поряд з комунікаціями ще залишається неформальним. У міру зростання організації посилюються процеси поділу та глибшої спеціалізації управлінської праці, а це, в свою чергу, веде до утворення нових підрозділів. Організаційна структура ускладнюється, число рівнів ієрархії росте, з’являються нові інструкції, нормативи, положення адміністративних методів управління.

Перед організацією проходить стадію зростання стоять завдання щодо забезпечення економічного зростання, досягненню високого рівня якості кінцевого продукту. Керівництво повинно забезпечити баланс між підтримкою стабільності, плануванням майбутнього і здійсненням новаторської діяльності. Перед керівництвом стоїть завдання по:

  • вирішення соціальних проблем колективу,
  • оптимізації співвідношень між централізацією і децентралізацією в управлінні,
  • впровадженні прогресивних структур управління.

Зрілість організаційної структури

Стадія характеризується все більшим ускладненням організаційної структури, розгалуженням ієрархічного дерева, введенням нових правил і процедур, зростаючої ступенем поділу праці та спеціалізації працівників. Роль вищого керівництва посилюється, а процес прийняття рішення все більш і більш консервативний. Ефективність інновацій і стабільність – головні цілі організації на цьому етапі.

Організація вирішує завдання щодо забезпечення стратегічної дієздатності, збереженню і зміцненню становища на ринку. Керівник, в свою чергу, забезпечує роботу з освоєння нової продукції, веде моніторинг структури з метою своєчасного корегування, аналізує поведінку конкурентів і вносить при необхідності зміни в стратегію розвитку, використовує всі можливості технологічного переозброєння виробництва, створює умови для зміцнення інтелектуального потенціалу підприємства.

Стадія спаду

Організація стикається зі зменшенням попиту на свій продукт. Керівництву доводиться шукати шляхи утримання ринків. Потреба в працівниках володіють найбільш цінними спеціальностями збільшується. Зростає число конфліктів. Організація надмірно консервативна і вкрай бюрократична. Найчастіше відбувається зміна вищого керівництва. На організацію тиснуть зниження попиту і посилення конкурентної боротьби, що посилюється диктат постачальників, зростаюча складність управління активами, зниження прибутку, зросла роль якості.

Різка коригування стратегії, поряд з необхідними організаційними змінами, здатна повернути організацію до життя. Керівнику необхідно розглядати можливості використання всіх доступних ресурсів і зосередження діяльності на максимально прибутковий напрямок. Вивчити можливості по об’єднанню з іншими організаціями, що дозволить ефективно використовувати наявний потенціал при мінімальних втратах. Налагоджувати зв’язки з новими ринками і приступати до здійснення змін в організаційній структурі.

ПОДІЛИТИСЯ: