Заходи корпоративної соціальної відповідальності

Сутність і значення корпоративної соціальної відповідальності

У сучасному світі питань побудови соціально відповідального бізнесу приділяється підвищена увага. Разом з тим зростають вимоги і очікування суспільства щодо його представникам, особливо до великих корпорацій.

Сьогодні під корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ) прийнято розуміти множинну сукупність зобов’язань перед зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами, які бізнес в добровільному порядку готовий на себе взяти. Подібні зобов’язання, як правило, перевищують встановлені законом мінімуми і орієнтуються не тільки на відповідність вимогам суспільства, а й на задоволення його очікувань.

Найбільш поширеними підходами до визначення сутності КСВ є наступні:

  • КСВ як добровільний внесок бізнес-середовища в поліпшення життя суспільства;
  • КСВ як націленість бізнесу на сталий розвиток;
  • КСВ як комплекс напрямків політики та заходів, пов’язаних з основоположними цінностями бізнесу і його ключовими стейкхолдерами, а також враховують інтереси людей спільнот і навколишнього середовища.

Так чи інакше, в основі соціальної відповідальності бізнесу завжди лежить дотримання діючих норм закону. Крім цього, КСВ передбачає випуск якісної продукції, охорону навколишнього середовища, турботу про співробітників, їх сім’ях, місцевих громадах і суспільстві в цілому. Відповідно до цього визначаються основні рівні побудови та організації соціальної відповідальності бізнесу.

Чим вище рівень відповідальності, тим більше активно компанія розвиває і просуває концепцію КСВ. Відповідно до цього підвищується і добровільна складова її реалізації.

Свій відбиток сутність КСВ знаходить в сукупності заходів, за допомогою яких вона реалізується. Як відомо все стейкхолдери (сторони, зацікавлені в діяльності компанії) поділяються на зовнішніх і внутрішніх. Відповідно до цього КСВ також ділиться на два види.

Зовнішня КСВ орієнтована на реалізацію соціально значущих заходів та ініціатив щодо зовнішніх стейкхолдерів (суспільство, держава, постачальники та ін.). Внутрішня КСВ, навпаки, націлена на побудову соціально відповідального взаємодії з внутрішніми зацікавленими сторонами. Розглянемо базові механізми їх реалізації більш докладно.

Заходи внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

Свій відбиток внутрішня КСВ знаходить в комплексі заходів, націлених на внутрішніх стейкхолдерів. До їх числа відносяться власники бізнесу, менеджмент та інші співробітники компанії.

Основними заходами внутрішньої КСВ вважаються соціально відповідальні практики щодо персоналу. В першу чергу мова йде про забезпечення безпечних умов праці та гідного рівня його оплати. Також сюди включається розвиток людських ресурсів і надання соціальних пакетів для працівників та їх сімей (добровільне медичне і соціальне страхування, пільгові путівки на відпочинок і в дитячі табори, місця в дитячому саду і ін.).

Одним з швидко набирають популярність видів заходи внутрішньої КСВ (особливо в Європі) вважається тімбілдинг.

Під тімбілдингом слід розуміти широкий спектр дій, спрямованих на підвищення ефективності взаємодії членів трудового колективу компанії. Його базовим завданням виступає командоутворення, тобто формування групи фахівців, задіяних в різних сферах діяльності однієї організації, об’єднаних одним завданням, а також несуть відповідальність за результати роботи (як особисту, так і колективну).

В основі політики тімбілдінга лежить колективне участь трудового колективу в житті місцевої громади. Таким чином, тімбілдінг, розвиваючи внутрішню сторону соціальної відповідальності бізнесу, дозволяє розширювати межі зовнішньої КСВ.

Заходи зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності
Зовнішня корпоративна соціальна відповідальність реалізується за допомогою цілого комплексу заходів. Основними з них вважаються:

  • спонсорство і благодійність;
  • взаємодія з владою і місцевими громадами;
  • сприяння охороні і захисту навколишнього середовища.

Розглянемо сутність представлених вище заходів більш докладно.

Спонсорство являє собою цільову фінансову підтримку бізнесом будь-яких соціально значущих заходів, акцій та інших подій. Найчастіше об’єктом спонсорства виступають спортивні та культурні події та заходи.

Характерною рисою спонсорства виступає отримання бізнесом вигоди у вигляді можливості демонстрації аудиторії власних логотипів. Таким чином, спонсорство, як вид заходів КСВ, засноване на взаємній досягненні цілей в рамках одного проекту. По суті, спонсорство – це двостороння угода, в основі якої лежать договірні відносини, пов’язані з наявністю певних умов і взаємних зобов’язань сторін.

Благодійність, на відміну від спонсорства, носить безплатний характер. У загальному сенсі під нею слід розуміти надання безкорисливої ​​допомоги нужденним. Обсяг, склад і зміст такої допомоги визначається благодійником на основі його бачення потреб і можливостей. Нерідко благодійність набуває не грошові форми.

КСВ включає благодійність і спонсорство, однак ні в якому разі до них не зводиться.

Важлива роль в рамках зовнішньої КСВ приділяється взаємодії бізнесу з владою і місцевими громадами. В рамках даної групи особливої ​​популярності набуває реалізація спільних програм державно-приватного партнерство. Нерідко бізнес (особливо великі корпорація) сприяє розвитку інфраструктури в регіоні присутності (будує і ремонтує дороги, встановлює ретрансляційні вишки, облагороджує міську територію і ін.).

Важливим напрямком зовнішньої КСВ вважається охорона і захист навколишнього середовища. Мова зокрема йде про зниження енергоспоживання, відповідальному природокористуванні, реалізації заходів, пов’язаних з утилізацією та рециклингом відходів, озелененням територій та ін.

Істотна роль в реалізації заходів зовнішньої КСВ приділяється корпоративного волонтерства.

Посилання на основну публікацію