Загальні принципи менеджменту

Зміст принципів менеджменту

Походження слова «принцип» пов’язане з латинським терміном «principum» і означає «початок, основа».

Принципи узагальнюють всі відомі закони і закономірності в деякій науковій області, пов’язуючи їх з отриманим емпіричним досвідом. Принципи лежать в основі подальших досліджень в рамках цієї та пов’язаних наук.

Принципи менеджменту являють собою деякі апріорні норми і правила, що стосуються процесу управління в організації. Принципи менеджменту ґрунтуються на сутності суспільства і соціальних закономірностях, враховують рівень розвитку суспільства і сприяють досягненню поставлених перед ним цілей.

Принципи менеджменту реалізуються через дії людини, що бере участь в процесі управління. Для успішної реалізації принципів управління необхідно свідомість, інтелект і людська воля, цілеспрямованість. Для того, щоб процес управління в організації був реалізований відповідно до принципів менеджменту, необхідно створити умови праці менеджерів, які дозволяють застосувати перераховані людські якості.

Виділяють наступні види принципів менеджменту:

  • Принцип науковості;
  • Принцип системності та комплексності;
  • Принцип єдиноначальності і колегіальності;
  • Принцип демократичної централізації;
  • Принцип балансу влади;
  • Принцип оптимального поєднання організаційних, галузевих і територіальних інтересів;
  • Принцип пріоритетності дій;
  • Принцип позитивної синергії;
  • Принцип постійного врахування особливостей співробітників.

Наведений перелік принципів найкращим чином відображає ефективну систему менеджменту організації.

Змістовні принципи менеджменту

Принцип науковості полягає в необхідності використовувати теоретичні знання і практичні навички в процесі управління для того, щоб правильно визначати найкращі шляхи досягнення цілей, аналізувати результати діяльності і застосовувати властивості систем для підвищення ефективності та результативності.

Принцип комплексності та системності полягає в тому, що організацію слід розглядати як взаємозв’язок безлічі підсистем, покликаних взаємодоповнювати один одного і забезпечувати підвищення ефективності і зростання продуктивності праці. Саме комплексний і системний аналіз організації робить її інструментом підвищення економічного добробуту.

Принцип пріоритетності дій передбачає визначення послідовності управлінських дій всередині організації в залежності від ступеня їх значимості для діяльності і виробничого процесу.

Принцип оптимального поєднання різних інтересів забезпечує існування організації в постійно мінливих зовнішнього середовища, інтереси якої надають на її діяльність суттєвий вплив.

Владні і колективні принципи менеджменту

Принцип єдиноначальності і колегіальності передбачає, що за прийняті колективом рішення і їх реалізацію несе відповідальність керівництво організації.

Принцип демократичної централізації полягає в тому, що ступінь централізації управління повинна відповідати особливостям конкретного бізнесу і ефективно розподіляти права і відповідальність між керівництвом компанії і її колективом.

Принцип балансу влади грунтується на твердженні про те, що рівень впливу менеджера на підлеглих відповідає ступеню залежності підлеглих від менеджера. Про схожий говорить принцип синергії, який реалізується в загальній зацікавленості менеджменту і колективу в результатах діяльності організації і здорової конкуренції. Дотримання принципу постійного врахування особливостей співробітників і їх мотивації дозволяє дотримуватися необхідний баланс між владою менеджменту і самостійністю підлеглих.

Посилання на основну публікацію