Впровадження організаційної структури

Системно-цільовий підхід до впровадження організаційної структури

На практиці формування організаційної структури зазвичай будується на принципах системно-цільового підходу. Даний підхід передбачає орієнтацію на кінцевий результат діяльності організації і вимагає, щоб організаційна структура не просто відтворювала сукупність існуючих функцій, а адекватно відповідала б цілям і завданням системи.

Особливість системно-цільового підходу полягає в тому, що проектування повинно виходити від мети. Основною перевагою підходу є можливість формування оргструктури, максимально відповідає умовам виробництва. Це означає, що структура організації повинна забезпечувати її стратегічні цілі.

Даний підхід має на увазі кілька етапів в процесі вдосконалення структури:

  • передпроектна підготовка, яка полягає в аналізі існуючої оргструктури, виявленні її недоліків і визначенні способів їх усунення;
  • власне проектування оргструктури;
  • впровадження організаційної структури.

Проектування організаційної структури

Класична теорія організації говорить про те, розробка структури управління повинна включати ряд послідовних етапів:

Організація поділу праці на горизонтальному рівні передбачає створення умов для взаємодії, чіткої координації та кооперації діяльності всіх організаційних блоків. Одночасно з цим встановлюється, які типи діяльності будуть виконувати лінійні підрозділи, а які – штабні.

Раціональне співвідношення централізації і децентралізації, визначення повноважень різних посад, делегування повноважень на нижні управлінські рівні управління.
Формування всередині кожного структурного блоку функцій-завдань, однорідних за своїм спрямуванням і закріплюються за окремими виконавцями як посадових обов’язків.
Періодична реорганізація структури управління і її приведення в стан, адекватне змінами внутрішнього та зовнішнього середовища.

Процес вдосконалення оргструктури є ітераційним процесом, що передбачає в процесі реалізації робіт будь-якого етапу можливість уточнення проектного рішення, прийнятого на попередньому етапі.

Впровадження проектних рішень

Впровадження проектних рішень – це завершальний етап, під час якого визначають послідовність, термін перестроювання оргструктури і список виконавців. Як правило, основною причиною відторгнення або різкого скорочення ефективності подібних нововведень є відсутність належного управлінського і організаційного забезпечення. Впровадження проектних рішень має бути забезпечено:

  • визначенням переліку завдань, які повинні бути реалізовані в ході впровадження організаційного проекту;
  • створенням відповідного ресурсного забезпечення (кадровий, інформаційний, технічний, фінансовий і т. д.);
  • вибором системи планування роботи та організаційної форми;
  • навчанням працівників різних підрозділів по причині нової орієнтації структури управління;
  • складанням проектів розпоряджень, наказів та іншої документації і організацією контролю виконання плану впровадження;
  • координацією і оперативним регулюванням ходу впровадження проектного рішення;
  • розробкою положень про преміювання персоналу, який зайнятий впровадженням проекту щодо зміни організаційної структури.

Ключове увага має бути зосереджена на соціально-психологічній підготовці, метою якої є переконання персоналу в тому, що зміни в структурі управління необхідно не тільки позитивно сприймати, а й активно брати участь в їх здійсненні.

Таку роботу слід доручити і проектним розробниками організаційної структури, і керівниками різного рангу.

Посилання на основну публікацію