Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність

Поняття внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

Для того щоб визначитися з тим, що з себе представляється внутрішня корпоративна соціальна відповідальність, необхідно розібратися в сутність соціальної відповідальності бізнесу як такий.

Незважаючи на підвищений інтерес до проблем корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), єдності підходів до визначення її сутності не вироблено досі. Одні вчені розглядають її з позиції юридичної відповідальності, інші – ототожнюють з соціально відповідальною поведінкою.

Так чи інакше, всю сукупність підходів умовно можна розділити на дві групи:

  • зарубіжна трактування КСВ;
  • вітчизняна трактування КСВ.

Згідно зарубіжним авторам корпоративну соціальну відповідальність слід сприймати в якості добровільного зобов’язання бізнесу в частині підтримки стійкого економічного розвитку за допомогою роботи з співробітниками, їх сім’ями. Місцевими громадами і суспільством в цілому. При цьому її глобальною метою вважається поліпшення якості життя.

Вітчизняний підхід, розроблений Асоціацією менеджерів, ототожнює корпоративну соціальну відповідальність з добровільним внеском бізнесу в суспільний розвиток, його економічні, соціальні та екологічні сфери, безпосередньо пов’язаним з основною діяльністю компанії і неодмінно виходять за рамки законодавчо визначеного мінімуму.

У загальному вигляді під соціальною відповідальністю бізнесу прийнято розуміти всю сукупність зобов’язань, добровільно прийнятих на себе представниками бізнес-середовища. Подібні зобов’язання характеризують собою відповідальність компаній перед стейкхолдерами, на яких їх діяльність надає прямий або опосередкований вплив.

Поняття соціальної відповідальності бізнесу та корпоративної соціальної відповідальності синонімічні.

Як відомо, все стейкхолдери (зацікавлені особи компанії) поділяються на зовнішніх і внутрішніх. Відповідно і соціальні інвестиції можуть бути спрямовані всередину компанії або поза нею. Отже, і сама корпоративна соціальна відповідальність може бути внутрішнім або зовнішнім.

Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність – це соціальна відповідальність бізнесу, що реалізується за допомогою інвестицій, спрямованих всередину компанії.

Свій відбиток внутрішня корпоративна соціальна відповідальність знаходить у відносинах власників і керівництва компанії з її співробітниками. При цьому визначальна роль відводиться не тільки базового рівня відповідальності, визначеному в раках закону, а й відповідальності бізнесу додаткового спрямування.

Базові напрямки внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

Своє втілення внутрішня КСВ знаходить у відповідних заходах і механізмах реалізації. 

Базові напрямки реалізації внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності.

Перший напрямок безпосередньо пов’язано з соціальним захистом співробітників компанії. Воно, в свою чергу, підрозділяється на кілька видів:

  • недопущення дискримінації;
  • забезпечення захисту і здоров’я працівників, надання їм допомоги в критичних ситуаціях;
  • забезпечення гідного рівня оплати праці.

Таким чином, даний напрямок орієнтоване на забезпечення рівності при наймі на роботу, оплати праці та кар’єрному просуванні. Дискримінація за будь-якими ознаками недопустима.

Якщо раніше в частині захисту співробітників йшлося виключно про забезпечення безпеки праці, то сьогодні вона включає в себе також забезпечення захисту життя і здоров’я працівників. Крім того, одним з найважливіших видів соціального захисту співробітників вважається забезпечення гідного і стабільного рівня оплати праці.

Другий напрямок внутрішньої КСВ пов’язано з розвитком людського капіталу. Свій відбиток воно знаходить в реалізації навчальних програм, а також програм підготовки та підвищення кваліфікації, завдяки чому зростає конкурентоспроможність працівників, знижується їх залежність від одного роботодавця м зменшується навантаження на бюджет в разі втрати місця роботи.

Крім іншого до даного напрямку відноситься мотивація персоналу, а також підтримку і розвиток внутрішніх комунікацій в компанії.

Третім напрямком внутрішньої КСВ вважається побудова системи взаємодії між компанією і її співробітниками. Основою даного напрямку виступає виявлення і врахування інтересів працівників як основних стейкхолдерів при прийнятті управлінських рішень, а також їх залучення до процесу стратегічного розвитку компанії.

Четвертим напрямком внутрішньої КСВ вважається соціально відповідальна реструктуризація. Вона передбачає реалізацію соціальних програм, покликаних забезпечити проведення реструктуризації бізнесу соціально відповідальним чином.

Види внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

В рамках розглянутих вище базових напрямків внутрішньої КСВ кожна окремо взята компанія розробляє і реалізує цілий комплекс відповідних заходів, формуючи, таким чином, безліч внутрішніх видів соціальної відповідальності бізнесу. 

Представлений перелік не є вичерпним, на практиці існують і інші види внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу. Так, наприклад, одним з видів її прояви може вважатися реалізація заходів сприяння трудової самореалізації представників уразливих груп, таких як інваліди, мігранти, представники корінних народів і ін.

Особлива роль у внутрішній корпоративної соціальної відповідальності традиційно приділяється формуванню мотивуючої корпоративної культури, етики управління, профілактики конфліктів і ін.

Таким чином, всі види внутрішньої КСВ незмінно спрямовані на формування, підтримку і розвиток продуктивних відносин з внутрішніми стейкхолдерами, в першу чергу, співробітниками компанії, від якості задоволеності яких залежать результати праці, а, відповідно, і загальні результати діяльності компанії.

Посилання на основну публікацію