Визначення поняття «менеджмент»

Що таке менеджмент

Поняття «менеджмент», як і визначення будь-який інший сфери людської діяльності, що охоплює великі області застосування, багатогранно і має велику кількість тлумачень.

В узагальненому розумінні, менеджмент – це сукупність знань і умінь, які дозволяють домагатися досягнення поставлених цілей, використовуючи інтелект і мотиви поведінки самих різних людей, залучених до здійснюваної діяльності, а також вплив на процеси організації праці.

Існує безліч визначень поняття «менеджмент». Кожен автор наукових праць, підручників і навіть простий студент, який навчається за даною спеціальністю, формулює власне визначення, яке засноване на життєвому і трудовому досвіді. При подальшому ознайомленні з цим довідником ви зустрінете різні варіації визначення поняття «менеджмент», які навіть в якійсь мірі можуть (і будуть) суперечити один одному. Це пояснюється об’єктивно існуючими відмінностями застосування принципів, методів і підходів до управління в різноманітних видах діяльності.

На наш погляд, загальне визначення менеджменту таке: це свідоме і кероване об’єднання зусиль і дій різних людей, зведене в одну систему, яка дозволяє досягати заздалегідь визначених цілей шляхом вирішення і виконання різноманітних завдань.

Менеджмент як поняття це:

 • вид трудової діяльності, послідовне виконання певних дій, спрямованих на досягнення конкретних цілей;
 • сам по собі процес управління, виконання певних функцій, що включає в себе прогнозування, планування, координацію, здійснення контрольних функцій, аналіз, стимулювання діяльності;
 • орган управління будь-якої організацією, об’єднання, групи людей, територіальної одиниці і т.д., тобто, структура, яка здійснює цілеспрямовані дії з управління певним об’єктом;
 • наукова дисципліна, предметом якої виступає процес управління людьми іншими людьми;
 • навчальна дисципліна, що вивчає всі процеси управління.

Погляди на управління (а відповідно, і тлумачення функцій, цілей, завдань, що стоять перед менеджером) значно змінювалися з плином часу.

Розвиток суспільних відносин, технологій виробництва, вдосконалення технологій зв’язку і обробки інформації та інші чинники розвитку людства впливали на розуміння того, що собою являє менеджмент як вид діяльності.

Наукові підходи до менеджменту

В основі будь-яких теорій і наукових підходів до менеджменту завжди лежать три основних явища:

 • цілі і завдання,
 • людина як суб’єкт і об’єкт управління,
 • сам по собі процес управлінської діяльності.

У початкових теоріях і навчаннях про управління, які заклали основи сучасних уявлень про менеджмент, будь-яка з цих явищ було домінуючим, і вся концепція вибудовувалася з упором на нього.

В процесі розвитку управлінської науки, з формуванням значної практичної і теоретичної бази, все більшого розвитку став отримувати синтетичний підхід, для якого характерно об’єднання цих та інших явищ в органічне ціле.

Таким чином, узагальнюючи різні теоретичні знання, можна сформулювати, що менеджмент – це сукупність прийомів, способів, методів, засобів управління, яка забезпечує досягнення поставлених перед деякими спільнотою, групою або окремим індивідуумом цілей.

Слід також зазначити, що не існує єдиного, загальновизнаного, всеосяжного, що є стандартом визначення поняття «менеджмент». Кожен автор підручників, наукових праць, практикуючі менеджери по-своєму тлумачать це поняття.

Крім того, в літературі можна зустріти міркування про відмінність понять «менеджмент» і «управління». Основна маса авторів вважають ці поняття ідентичними, але існує й інша точка зору.

Вона зводиться до того, що менеджмент – це окремий випадок більш загального поняття «управління», що менеджмент як процес управління можна застосовувати лише до чогось, що має волю і розумом. Об’єктом управління (в значенні «менеджмент»), згідно з цим поглядам, може бути:

 • конкретна людина;
 • колектив – то є деяка спільність людей, об’єднана за ознакою єдності виду діяльності;
 • соціум – велика стійка соціальна спільність, пов’язана єдиної економічної і культурним життям.
Посилання на основну публікацію