Відповідальність керівника за управлінські рішення

Елементи відповідальності керівника за прийняття рішень

Ухвалення керівником на себе відповідальності – невід’ємний елемент дій в частині прийняття та виконання прийнятих рішенні.

У плані свідомості, відповідальність – це готовність при своїх же рішеннях або діях враховувати або дотримуватися інтереси всіх, до кого ставиться управлінське рішення. Даний елемент відповідальності пов’язаний з готовністю відповідати за власні дії перед усіма, кого стосується це рішення. Дана позиція обумовлена ​​використанням повноважень носієм рішень або дій.

У сенсі готовності, відповідальність – це готовність відповідати за результати управлінського рішення, персональна відповідальність за помилки в процесі прийняття управлінських рішень. Даний елемент пов’язаний із здійсненням інформаційної роботи, пов’язаної з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінського рішення.

В організаційно-функціональному розумінні, відповідальність пов’язана з організацією виробництва, сприйняттям переданого досвіду, а також з використанням компетенцій при прийнятті рішень, Носій завдань приймає на особистий рахунок як наслідки власного, так і чужого виконання. Як правило, відхилення від приписів встановлюються в, рамках контролюючого процесу. При аналізі відхилень важливо визначити причини їх появи. Ясла вина за виниклі відхилення лежить на відповідальних осіб, а не на вищої інстанції або непередбачених обставин, то відповідальність приймає на себе відповідальну особу, не нахиляючи її на конкретних виконавців завдання. Наслідки відповідальності для носія завдань може наступити в формі усунення недоліків, переведення на іншу посаду або подачі заяви на звільнення відставки, відшкодування збитку на вимогу третіх осіб.

Позитивний сенс розуміння відповідальності

Відповідальність за управлінське рішення також можна розглядати і з позитивного боку: позитивні результати такого рішення і його реалізації відносяться на особистий рахунок менеджера. При цьому наслідком відповідальності стає заохочення, службове просування, нагородження премією і т.п.

Види відповідальності керівника

Різноманітність сфер діяльності організацій обумовлює таку класифікацію видів відповідальності:

  • професійна;
  • юридична;
  • соціальна;
  • екологічна;
  • економічна;
  • етична;
  • дисциплінарна;
  • адміністративна;
  • матеріальна.

Професійний обов’язок і відповідальність керівника відображена в його посадовій інструкції. У типовій посадової інструкції керівника слід включати розділи, пов’язані з описом загальних положень, закріпленням обов’язків, обмеженням прав і відповідальність.

Юридична відповідальність повністю або частково пов’язана з тими видами відповідальності, які закріплені регламентами, що входять до законодавства та нормами державного регулювання, дисциплінарна відповідальність за неналежне виконання завдання або бездіяльність може бути реалізована у вигляді зауваження, стягнення, переведення на іншу посаду, догани, звільнення.

До адміністративної відповідальності керівник може бути притягнутий за адміністративне правопорушення, порушення прав громадян. За базу для виконання адміністративної відповідальності виступає громадянське і адміністративне право, також інші регламенти.

Економічна відповідальність компенсує частковий або повний збиток від управлінського рішення, який нанесений керівником в грошовій або матеріальній формі.

Етична відповідальність реалізується при порушенні керівником норм етики, загальних етичних правил і цінностей, які є обов’язковими для дотримання всіма працівниками організації.

Матеріальна відповідальність, як правило, обмежена положеннями та організаційними актами, що закріплюють повну або часткову матеріальну відповідальність окремих посадових осіб.

Посилання на основну публікацію