Відмінності між виробничим і управлінським обліком

Основні відмінності між зазначеними видами обліку наступні.
Правові вимоги. За законами багатьох країн відкриті акціонерні компанії з обмеженою відповідальністю щорічно повинні надавати фінансові звіти, незалежно від того, чи вважають керівники компанії цю інформацію корисною для себе чи ні. На противагу цьому управлінська звітність є повною мірою факультативної, тобто така інформація готується тільки в тому випадку, якщо передбачається, що вигоди від неї, одержувані керівництвом організації, вище витрат на її підготовку.

Сфокусованість на окремих складових або сегментах бізнесу. Фінансова звітність описує діяльність бізнесу в цілому, в той час як управлінські звіти основну увагу приділяють окремими складовими організації, наприклад витратам і рентабельності випущених видів продукції, наданих послуг, споживачам або видами діяльності. Крім того, інформація з управлінського обліку дозволяє вимірювати економічні показники роботи операційних структур організації, що діють децентралізовано, таких, як її підрозділи, цехи та відділи.

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Фінансові звітні документи повинні бути підготовлені таким чином, щоб вони відповідали вимогам законодавства та загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку, що встановлюються такими органами, як, наприклад, Рада зі стандартів фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board, FASB) в США або Комітет стандартів бухгалтерського обліку (Accounting Standards Board, ASB) у Великобританії. Дотримання встановлених вимог гарантує однаковість і незмінність обсягу наданої інформації – необхідна умова для всіх фінансових звітів зовнішнього користування. Особам, які не є співробітниками організації, необхідно знати, що отримуються ними фінансові звіти підготовлені відповідним чином. Це дозволить їм проводити порівняння діяльності різних організацій або зіставляти роботу однієї і тієї ж організації за різні роки. І навпаки, жодним органом влади не пропонується, щоб управлінські звіти, якщо вони надають тільки управлінську інформацію і призначені для внутрішнього поль-тання, були виконані на основі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Тут основна увага приділяється тому, щоб вони в першу чергу задовольняли запити менеджерів самої компанії і надавали ту ін-формацію, яка потрібна їм при прийнятті рішень, здійснення плани-вання та виконання контрольних функцій.

Тимчасові рамки. Фінансові звіти відображають інформацію про вже доконаних в організації операціях, тоді як в управлінські звіти входить інформація не тільки про минулі події, а й та, яка має відношення до майбутнього. Прийняті рішення спрямовані на здійснення тих чи інших подій у майбутньому, і тому менеджерам потрібно докладна інфор-мація про очікувані майбутніх витратах і надходженнях.

Частота подачі звітних документів. Встановлений пакет докладних фінансових звітів публікується кожної структурою бізнесу один раз на рік, а менше деталізованих – раз на шість місяців. Інформація управлінського характеру запитується негайно, як тільки в ній з’являється необхід-ність. Тому управлінські звіти по різних видів і напрямків діяльності можуть надходити щодня, щотижня або щомісяця.

Процес прийняття рішення
Оскільки інформація, яку готують бухгалтери-аналітики, повинна розглядатися у світлі її кінцевого впливу на результат прийнятого рішення, щоб добре розбиратися в управлінському обліку, необхідно розуміти сутність процесу прийняття рішення.

У графічному вигляді модель цього процесу показана на рис. 1.1. Перші п’ять її етапів представляють безпосередньо процес прийняття рішення, або процес планування. Крім іншого, планування включає осуществле-ня вибору з наявних альтернативних варіантів. Останні два з перед-ставлених на схемі етапів відображають процес управління, що включає вимір показуються фактичних результатів та їх коригування, що дозволяє в кінцевому рахунку реалізувати обраний варіант стратегії згідно з прийнятим планом. Розглянемо кожен з етапів процесів прийняття рішення та управління.

Посилання на основну публікацію