Вибір інноваційної стратегії поведінки організації

Сьогодні питання щодо вибору інноваційної стратегії є актуальним для підприємств, оскільки ринкова економіка в зв’язку з науково-технічним прогресом все більше набуває інноваційний характер.

Для успішної реалізації поставленої мети фірми повинні вибирати ту стратегію, яка в конкретній ринковій ситуації буде більш прийнятною для використання ресурсів, у неї є. Прийнятність будь-якої стратегії виражається ефективністю діяльності фірми, що виражається, в свою чергу, в розмірі прибутку, обсязі продажів і рівень рентабельності.

Прийнявши для себе рішення про зміну ринку збуту або реалізованої продукції, фірма автоматично починає рухатися до прийняття інноваційної стратегії.

Інноваційна стратегія є одним із засобів досягнення організаційних цілей, яке відрізняється від інших засобів своєю новизною, в першу чергу для самої організації і, потенційно, для ринку, галузі, споживачів.

Можна сказати, що процес вибору інноваційної стратегії є комплекс рішень, які спрямовані на реорганізацію фірми з метою ефективного його функціонування з урахуванням нових умов. Інноваційна стратегія необхідна, так як вона забезпечує гнучкість адаптації фірми до ринку, дозволяє їй йти в ногу з конкурентами і з часом.

Вибір стратегії – це найважливіша складова циклу інноваційного менеджменту. У ринковій економіці менеджеру мати хороший продукт недостатньо, йому треба уважно стежити за появою нових технологій і планувати впровадження їх в свою фірму, щоб не відставати від конкурентів.

Чітко і грамотно сформульована стратегія дуже важлива для просування нововведень. Все більше організацій визнає актуальність стратегічного планування і активно його впроваджує.

Цілі і параметри інноваційної стратегії

Вибір інноваційної стратегії поведінки визначається наступними факторами:

 • Науково-технічний рівень виробництва;
 • Ринкова стратегія організації;
 • Темпи оновлення продукції;
 • Технічний рівень продукції, що реалізовується;
 • Рівень кваліфікації персоналу;
 • Розмір і ефективність використання капіталу;
 • Фінансово-економічний стан організації.

З вибором інноваційної стратегії безпосередньо пов’язана розробка плану проведення розробок і досліджень та інших форм інноваційної діяльності.

Інноваційна стратегія спрямована на використання і розвиток потенціалу фірми і розглядається як реакція на зміну навколишнього середовища. Різноманіття видів інноваційних стратегій обумовлено складом і співвідношенням компонентів внутрішнього середовища фірми.

На рівні економіки країни, галузі, підприємства опрацьовується інноваційна стратегія, яка є засобом досягнення цілей, виходячи з чого, інноваційну стратегію часто визначають сукупністю заходів для досягнення інноваційних цілей.

Інноваційна стратегія підприємства може розроблятися для досягнення певних цілей. Серед них можуть бути:

 • Реакції на вплив навколишнього середовища;
 • Підтримки конкурентної позиції фірми;
 • Можливість від конкуренції піти за допомогою створення нових ринкових ніш;
 • Можливість наростити обсяг виробництва продукції;
 • Можливість зайняти іншу, раніше не зайняту ринкову нішу переважно за допомогою продукт – інновацій.

Вибір стратегії – це запорука успіху інноваційної діяльності, а також найважливіша складова циклу інноваційного менеджменту.

Стратегічне планування інноваційної стратегії

З вибором стратегії поведінки пов’язують розробку планів досліджень і розробок та інших форм інноваційної діяльності. Стратегічне планування має переслідувати дві ключові цілі:

Ефективність розподілу і використання ресурсів. Це – “внутрішня стратегія”, в рамках якої планується використання обмежених ресурсів: капіталу, технологій, людей. Крім цього, проводиться покупка підприємств в новій галузі, вихід з небажаної галузі, визначення ефективного “портфеля” підприємств.

Адаптація до навколишнього середовища, в процесі якої ставляться завдання ефективно забезпечити пристосування до змін зовнішніх факторів (політичні, економічні чинники, демографічна ситуація й ін.).

Стратегічне планування засноване на здійсненні різного роду досліджень, зборі та аналізі даних, що дозволяє не втрачати контролю над ринком. Отже, стратегію слід розробляти так, щоб її можна було ліквідувати при необхідності.

Розробка інноваційної стратегії є складним, багатоступеневим процесом, що складається з наступних ключових етапів:

 • визначення місії;
 • побудова дерева цілей;
 • проведення стратегічного аналізу;
 • вибір інноваційної стратегії з альтернативних, з урахуванням організаційних цілей і тенденцій розвитку її;
 • безпосередня реалізація і контроль виконання інноваційної стратегії.

Інноваційні стратегії є визнане радикальний засіб досягнення цілей організації в умовах невизначеності інвестиційних ризиків та очікуваних результатів.

Особливе місце відводиться збору і аналізу інформації, необхідної для побудови стратегії. Необхідно також врахувати аспекти зовнішніх факторів і наявні внутрішньофірмові проблеми. Даний етап є найбільш трудомістким і тривалим, оскільки доводиться виконувати значний обсяг роботи зі збору своєчасної, точної, конкретної інформації.

Отже, розробка інноваційної стратегії фірми – це невід’ємна частина успішного її розвитку. Для того щоб гідно конкурувати в сучасному непередбачуваному і мінливому світі, слід вибудувати правильну і грамотну стратегію розвитку.

Стратегія – це відправний пункт теоретичних і емпіричних досліджень. Організації можуть відрізнятися тим, наскільки їхні керівники, що приймають ключові рішення, зв’язали себе зі стратегією використання нововведень. Якщо вище керівництво спроби реалізувати нововведення підтримує, ймовірність того, що нововведення до впровадження в організації буде прийнято, зростає. В міру залучення вищого керівництва в процес прийняття рішень значення стратегічних і фінансових цілей зростає. Багато стратегії з’являються після ідеї, пов’язаної з нововведенням.

Чітко сформульована стратегія дуже важлива для просування нововведень. З вибором стратегії пов’язана розробка планів проведення досліджень і розробок та інших форм інноваційної діяльності.

Обгрунтування інноваційної стратегії

Процес обґрунтування і розробки інноваційної стратегії підприємства пов’язаний безпосередньо з управлінням змінами та його підпри-кої поведінкою. У зв’язку з цим на більшості фірм промислово розвинених країн в останні роки активно стала впроваджуватися інноваційна модель підприємництва, що передбачає пошук нових шляхів розвитку підприємства. Це дає підставу стверджувати концепцію управління ростом, або інноваціями, що включає формування напрямків економічного прориву, розробку механізмів управління ризиком і відносинами зі споживачами, створення мережі обміну технологіями і ноу-хау. У цій моделі управління активну роль відіграють інноваційний настрій управлінських працівників всіх рівнів, стимулювання різного роду ініціатив, нейтралізація сопротів¬ленія змін, ефективна організаційна структура і т. П.

Важливим аспектом інноваційної стратегії підприємства повинно бути обґрунтування необхідності прийняття нових технологічних рішень. В сучасних умовах на перший план висуваються три завдання.

 • По-перше, різко ускладнився процес вибору виробничої технології в умовах її динамічного розвитку.
 • По-друге, кожне підприємство все частіше стає перед дилемою – купувати чи технологію на ринку або здійснювати власні технологічні розробки.
 • По-третє, оскільки самі технології стають джерелом доходу, остільки підприємство повинно вирішувати питання, просувати чи свої розробки на ринок або використовувати їх самим.

Триєдність рішень вимагає відповідної адаптації сформованих організаційних структур підприємства, які традиційно орієнтовані на розгляд даних завдань ізольовано, поза зв’язком один з одним.

Таким чином, можна сказати, що інноваційна стратегія підприємства тісно пов’язана з виробничою стратегією, або стратегією виробництва підприємства, що забезпечує випуск продукції на основі використання нових технологічних і технічних рішень.

Посилання на основну публікацію